Poslanec Václav Frank: Pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, hned v úvodu musím říci, že až tak k tomuto návrhu zákona tak přívětivý nemohu být. Faktem je, že návrh zákona, tak jak je nám předložen, snaží se řešit právní úpravu ozbrojených sil České republiky a jejich složek, kterými jsou - jak již bylo řečeno - armáda, Hradní stráž, Vojenská kancelář prezidenta republiky, a to v rámci jednoho zákona.

Navrhovaná koncepce tohoto zákona je zdůvodněna stávající neprůhledností úkolů ozbrojených sil a jejich složek a roztříštěností této problematiky do několika zákonů. I to zřejmě vedlo k nutnosti zpracování tedy nové zákonné úpravy problematiky ozbrojených sil jako celku. Dovolím si však tvrdit, že tato koncepce je problematická. Návrh zákona, i když je předkládán samostatně, je provázán s ostatními předkládanými zákony a v mnoha ustanoveních kopírují do jisté míry branný zákon.

I samotná důvodová zpráva ve mně vyvolává dojem, že motivem pro zpracování tohoto zákona bylo postavit Vojenskou kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž na úroveň samostatné složky ozbrojených sil, čili jinými slovy dát jim i specifický statut. Zdůvodnění, že se tímto způsobem odstraní neprůhlednost při zabezpečování obranyschopnosti České republiky i plnění úkolů v mírových operacích, je na pováženou. Dovolím si naopak tvrdit, že tento zámysl povede ke snížení standardní úrovně dalších ustanovení tohoto zákona.

K návrhu zákona mám i další připomínku. Vážné je ustanovení § 10, který je v rozporu s Ústavou České republiky dosud platnou. Nelze souhlasit ani s ustanoveními a předloženou tezí, že vojáci - i když to pan ministr v úvodní zprávě zdůvodnil - mohou mít stejná práva i povinnosti jako příslušníci Policie České republiky, a to byť podle zvláštního právního předpisu, byť pod kontrolou Parlamentu České republiky.

Dovolím si říci, že samozřejmě je možno armádu využít k ochraně důležitých objektů, ale jisté nebezpečí o případném zneužití armády v dalších akcích zde určité pochybnosti vyvolává.

Při vší úctě k panu ministrovi i k vládě musím přiznat, že předmětný návrh zákona je pro mne osobně velkým zklamáním. Ono není lehké posoudit, zda jde o náhodné, nebo naprosté selhání předkladatelů. Posuzování je o to závažnější, že víme, že podklady od prvozpracovatelů byly odevzdány včas a bývalá vláda a bývalý ministr i ministr současný a současná vláda a konečně i sněmovna dostávají návrh na poslední chvíli, tak aby nebylo mnoho času na posuzování, kontrolu a harmonizaci i s některými civilními právními normami. Jak jinak si lze vysvětlit, i když upozorňuji na to, že je to s některými dalšími navrhovanými zákony provázáno, takovou chybu, že v celém zákoně o ozbrojených silách není pamatováno na odlišení fungování armády v normálních, tedy mírových poměrech, ale také v období částečného ohrožení nebo nouzového stavu, ale i v období válečného stavu nebo ohrožení státu. Myslím, že do tohoto zákona by tato věc patřila. Snad není třeba připomínat, že nejen podmínky pro ozbrojené síly jsou v této situaci zcela odlišné, ale postavení ozbrojených sil ve společnosti se přece zásadně mění.

Jinými slovy, tato předmětná předloha se zcela jednostranně soustředí na pouhé ustavení právního nedostatku zajištění současných funkcí armády a vše ostatní pomíjí tak, že nepostihuje ani problematiku zajištění funkcí armády ve společnosti v součinnosti s veřejností, např. při bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, a dokonce v některých ustanoveních si dovolím tvrdit, že narušuje i věcné záměry vlády na zlepšení pořádku a bezpečnosti v našem státě.

Jde samozřejmě i o další okruhy otázek, které však zůstávají v poloze dohadů. V dokumentu je poměrně obsáhle řešena problematika vojenských plavidel a letadel, ale například zcela chybí ustanovení o tom, kdo je zodpovědný za evidenci a správu vojenského materiálu, a není také řešeno ani škodní vypořádání cizích vojsk na území České republiky a ozbrojených sil České republiky na území jiného státu.

Zcela nejasný je mi i pojem ozbrojené síly ve vztahu k jiným ozbrojeným sborům. Zcela chybí vymezení, zda mimo státní orgány má či nemá některá právnická osoba právo zřizovat ozbrojené síly či nikoliv.

Samozřejmě, kolegyně a kolegové, řada věcí se nechá napravit ve druhém čtení, ale naznačil jsem, že celkově považuji předlohu za nesourodou, nekomplexní a v některých ohledech i za věcně nesprávnou. Myslím si, že i předkladatel by měl posoudit, zda ponechá na tomto zákonu i nadále vliv osob, které zapříčinily jeho naprostou nedostatečnost a jeho obrovskou časovou prodlevu, neboť je jedno, zda jde o úmysl, nebo neschopnost, pro práci Poslanecké sněmovny je to stejně nebezpečné.

Z těchto důvodů navrhuji Poslanecké sněmovně ve smyslu § 90 odst. 2 jednacího řádu vrátit předmětný návrh zákona vládě k dopracování.

Když toto nebude přijato, nevím, jestli to navrhl pan zpravodaj, ale dovolím si navrhnout i já případné prodloužení lhůty k projednávání o 20 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Rozumím tomu tak, že jste předložil dva návrhy - nejprve vrátit předložený návrh navrhovateli k dopracování. Pokud tento návrh nebude schválen, potom je tady návrh na prodloužení lhůty k projednávání ve výborech.

Kolegyně a kolegové, ptám se, kdo dál má v úmyslu účastnit se a vystoupit v rámci obecné rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím, obecnou rozpravu končím. Nikdo - ani navrhovatel, ani zpravodaj nemají v úmyslu vystoupit.

Nechám hlasovat v hlasování s pořadovým číslem 118 o návrhu, který předložil pan poslanec Frank, a to návrh usnesení, kterým by Poslanecká sněmovna rozhodla o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Na žádost některých kolegů jsem vás odhlásil a prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými identifikačními kartami. Tlumočím stanovisko jako navrhovatele, tak zpravodaje, které nezní doporučujícím způsobem.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 118 a ptám se, kdo je pro návrh vrátit předložený návrh navrhovateli k přepracování. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 118: z přítomných 167 bylo pro 23, proti 144. Návrh nebyl přijat.

 

Rozhodneme tedy o návrhu na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Ptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 119 a ptám se, kdo je pro přikázání návrhu zákona výboru pro obranu a bezpečnost. Kdo je proti?

Z přítomných 167 se pro vyslovilo 162, proti tři. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP