(pokračuje Langer)

Hlasováním s pořadovým číslem 120 rozhodneme o prodloužení lhůty k projednání o 20 dnů. Kdo je pro návrh? Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 120 z přítomných 166 pro bylo 161, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že sněmovna přikázala tento návrh k projednání výboru pro obranu a bezpečnost a že prodloužila lhůtu k projednání o 20 dnů.

 

Dalším bodem našeho jednání je

 

28.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o ozbrojených silách České republiky
a zákona o zajišťování obrany České republiky
/sněmovní tisk 144/ - první čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 144 a uvede jej opět ministr obrany Vladimír Vetchý.

 

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, z pověření vlády předkládám vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozbrojených silách České republiky a zákona o zajišťování obrany České republiky k projednání v prvním čtení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Tento vládní návrh zákona reaguje na právní úpravu obsaženou v uvedených vládních návrzích zákonů, které nově upravují otázky související s členěním ozbrojených sil a plněním jejich úkolů a se zajišťováním obrany České republiky. Vládní návrh zákona o ozbrojených silách České republiky jednak nově upravuje problematiku armády České republiky a jednak přebírá z hlediska komplexní právní úpravy ze zákona o Kanceláři prezidenta republiky ustanovení, která mají vazbu na Hradní stráž a Vojenskou kancelář prezidenta republiky.

Vládní návrh zákona o zajišťování obrany České republiky nově upravuje povinnosti jednotlivých subjektů podílejících se na zajišťování obrany státu před vnějším napadením. Vzhledem k nově navrženým právním úpravám je nezbytné novelizovat příslušné zákony. Jedná se o přímé novely těchto zákonů:

Zákon č. 15/1993 Sb., o armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, kdy se v tomto zákonu navrhuje zrušit ustanovení paragrafů 1, 2 a 4. Úprava obsažená v těchto ustanoveních je nově řešena v zákoně o ozbrojených silách České republiky.

Dále se v tomto zákoně navrhuje zrušit část šestou, která má vazbu na nově upravovanou problematiku zajišťování obrany České republiky.

Dále je to zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, kde dochází ke změně ustanovení § 5, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 143/1997 Sb., zákona 289/1997 Sb.

Řešit tyto otázky zcela samostatným zákonem vyplynulo z potřeby zachovat přehlednost a  ucelenost navrhované právní úpravy ozbrojených sil České republiky a právní úpravy zajišťování obrany České republiky.

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi požádat vás o podporu předloženého návrhu vládního zákona, který navazuje na vládní návrh zákonů o ozbrojených silách České republiky a o zajišťování obrany České republiky a schválení jeho postoupení do druhého čtení. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu ministrovi. Prosím, aby se slova ujal poslanec Pavel Hönig. Prosím, abyste dlouho netleskali, abychom to stihli. Zbývá šest minut do limitu 19.00 hodin, do kdy sněmovna může ještě hlasovat.

 

Poslanec Pavel Hönig: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážená sněmovno, vládou nám byl předložen k projednání návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozbrojených silách České republiky a zákona o zajišťování obrany České republiky, sněmovní tisk 144. Návrh zákona provádí potřebné změny v platném právním řádu v návaznosti na vládní návrhy zákona o ozbrojených silách České republiky a zákona o zajišťování obrany České republiky.

Vzhledem k tomu, že tato právní úprava vyplývá z projednávaných zákonů o ozbrojených silách České republiky a o zajišťování obrany České republiky, doporučuji, aby byl tento zákon projednáván v Poslanecké sněmovně a ve výborech až po jejich projednání s tím, aby případné změny provedené v těchto zákonech bylo možné do tohoto zákona zapracovat.

Navrhuji, abychom lhůtu po projednání ve výborech prodloužili o 20 dnů, a dále navrhuji, aby zákon byl projednán ve výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Václav Frank. Nezávidím mu jeho postavení. Zbývá pět minut.

 

Poslanec Václav Frank: Kolegyně a kolegové, stihneme to. Protože uvedený zákon navazuje na návrh zákona předchozího a tvoří organický celek, stanovisko jsem vyjádřil k předchozímu zákonu. I u tohoto zákona navrhuji Poslanecké sněmovně, aby jej ve smyslu § 90, odst. 2 jednacího řádu vrátila předkladateli k přepracování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji pane poslanče. Kdo má v úmyslu vystoupit v obecné rozpravě? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

 

Nechávám hlasovat v hlasování s pořadovým číslem 121 o návrhu pana poslance Franka na vrácení předloženého návrhu zákona k přepracování.

Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti vrácení návrhu k přepracování?

hlasování s pořadovým číslem 121 se z přítomných 163 pro vyslovilo 21, proti 124. Návrh nebyl přijat.

 

Rozhodneme dále o přikázání výboru. Návrh zní: výbor pro obranu a bezpečnost, jiný návrh nevidím.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 122. Kdo je pro předložený návrh? Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 122 z přítomných 167 pro je 151, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslední hlasování je o prodloužení lhůty k projednávání o 20 dnů.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 123. Kdo je pro předložený návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 167 se pro návrh vyslovilo 147, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Přikázali jsme návrh zákona k projednání výboru pro obranu a bezpečnost a prodloužili lhůtu k projednávání o 20 dnů.

Děkuji ministru obrany za heroický výkon, děkuji zpravodaji, sám sobě a vám také. Těším se zítra v 9.00 hodin.

 

(Schůze skončila v 18.58 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP