Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
31. března v 9.02 hodin

Přítomno: 183 poslanců

 

 

(Schůze zahájena v 9.02 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji šestý jednací den 10. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Dnešního dne, tj. 31. března 1999, jsou omluveni následující poslankyně a poslanci: Miroslav Ouzký z důvodu zahraniční služební cesty, Vlasta Štěpová z důvodu zahraniční služební cesty, Jiří Patočka z důvodu nemoci, z členů vlády ministr Václav Grulich z důvodu nemoci.

Podle schváleného pořadu prvním bodem dnešního jednání je bod číslo

 

29.
Vládní návrh zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
/sněmovní tisk 150/ - prvé čtení

 

Je to zákon o pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel - první čtení. Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 150. Předložený návrh uvede ministr financí Ivo Svoboda.

Ještě než mu udělím slovo, udělím slovo přihlášenému ministru Pavlu Dostálovi.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Dámy a pánové, paní místopředsedkyně, obracím se na vás s procedurálním návrhem, resp. s prosbou ke svým kolegům. Jak jsem se dozvěděl, máme dnes od 19.00 hodin probírat bod Smlouvy - první čtení. Jelikož někteří členové vlády - ministři Grégr, Dostál, Svoboda a Kavan - mají již po dlouhou dobu zajištěno jednání v Senátu, prosil bych, aby bylo změněno pořadí projednávání těchto smluv.

Prosím, aby jako první bod v 19.00 hodin byl probírán bod č. 39 - vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou ČR a vládou Indie. Jako druhý vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu návrh na ukončení platnosti některých dvoustranných smluv uzavřených bývalou ČSSR. Jako třetí - původně bod 44 - vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Dohoda o právním postavení Organizace Severoatlantické smlouvy. Jako čtvrtý - původně bod 42 - vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně archeologického dědictví.

Tedy jako první bod prosím bod 39, jako bod dvě č. 43, jako bod tři číslo 44 a jako bod čtyři číslo 42.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Mám tento návrh chápat tak, že by po bodech 39, 43, 44 a 42 následovaly další mezinárodní smlouvy podle navrženého pořadu schůze?

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Ano, pochopila jste to dobře.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tom, zda budeme nebo nebudeme jednat dnes po 19.00 hodině, bude rozhodnuto hlasováním na této schůzi Poslanecké sněmovny, a to na základě dohody vedení PS s předsedy klubů, která byla učiněna v úterý na začátku jednacího dne. O tomto návrhu by mělo být hlasováno dnes zhruba před polední přestávkou. Váš návrh, pane ministře, jsem v každém případě registrovala. Pokud projde návrh, že se bude dnes hlasovat po 19.00 hodině, dám hlasovat i o návrhu tak, jak jste jej přednesl.

V tuto chvíli udílím slovo ministru financí Ivo Svobodovi. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr financí Ivo Svoboda Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, po řadě let diskusí, slibů veřejnosti a odkládání konečného řešení transformace zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla máte před sebou vládní návrh zákona, kterým se toto pojištění demonopolizuje a vrací po téměř padesáti letech do systému soukromého pojištění. Vrací proto, že jako soukromé pojištění vzniklo již v polovině 30. let. V důsledku zavedení státního monopolního systému řízení ekonomiky se počátkem 50. let změnilo na formu zákonného pojištění, to je pojištění, které nevzniká na základě smlouvy a pro jehož vznik není důležité, zda je za ně zaplaceno pojistné. Je to pojištění monopolně provozované jednou pojišťovnou.

Každý provozovatel i každý řidič vozidla, což nemusí být osoby totožné, jsou pojištěni pro případ, že provozem tohoto vozidla způsobí škodu, za kterou odpovídají jiné osobě podle občanského zákoníku, v případě řidiče podle § 420, v případě provozovatele podle § 427 a následujících.

Říkám to proto, abych zdůraznil rozsah pojistné ochrany dané tímto pojištěním odpovědnosti. Tato pojistná ochrana zahrnuje škody na zdraví, usmrcením a škody na majetku, včetně ušlého zisku, které utrpěly třetí osoby provozem vozidla, a to nejen tehdy, byla-li příčina škody v jízdě vozidla, ale i za jiných okolností, které s provozem motorového vozidla souvisejí.

Systém zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla byl obhajitelný v době svého vzniku. Relativně malý počet vozidel, nízká frekvence jízd, nízké průměrné rychlosti, minimální pohyb mimo teritoriální území republiky atd. umožňoval zařazení vozidel do jednotlivých skupin, za která se platí pojistné nezávisle na individuálních charakteristikách pojistného rizika. Dané zákonné pojištění se tak svým vznikem chová jako sociální zabezpečení, placením pojistného spíše jako daň a svým rozsahem jako pojištění.Pojistným rizikem se při takové konstrukci stal např. obsah válců motoru nebo celková hmotnost vozidla.

Absurdnost takového pojetí pojištění z pohledu dnešní skladby vozového parku, frekvence užití vozidel a především kvality řidiče není nutné zdůrazňovat, to bylo a stále je předmětem oprávněné kritiky.

 

Ministerstvo financí může na stovkách stížností a námětů veřejnosti k současnému zákonnému pojištění dané odpovědnosti dokumentovat zájem a potřebu změnit stávající systém zákonného pojištění na pojištění soukromé, to je vznikající na základě pojistné smlouvy sjednané s pojišťovnou podle vlastního výběru.

Základním požadavkem na nový systém daného pojištění je při maximální ochraně osob poškozených provozem vozidla zabezpečit takové pojištění, které bude přihlížet k individuálním charakteristikám pojistného rizika.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP