(pokračuje Svoboda Ivo)

Motoristickou veřejností je očekáváno zejména přihlédnutí pojistitelů při stanovování pojistného k dlouhodobému bezeškodnímu průběhu pojištění ve formě slev na pojistném, frekvenci a způsobu užití vozidla, zkušenosti jeho řidiče atd.

Je samozřejmé, že s ohledem na nedostupnost relevantních statistických dat nebude možné zavést od počátku nového systému pojištění takové individuální hodnocení pojistného rizika v celém jeho objemu, tak jak je to obvyklé v zemích Evropské unie. Věřím však, že změna systému, která dané pojištění odpovědnosti vystaví podmínkám hospodářské soutěže, v brzké době zavede tyto instituty i v podmínkách českého pojistného trhu.

Při přípravě předloženého návrhu zákona vycházelo Ministerstvo financí z následujících základních kritérií:

V první řadě je cílem zabezpečit osobám poškozeným provozem motorových vozidel úhradu jejich oprávněných nároků prostřednictvím pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, které je v případě tuzemského vozidla povinen uzavřít jeho vlastník. Z této povinnosti jsou vyloučena vozidla, ke kterým mají právo hospodaření státní rozpočtové organizace. Tato výjimka je v souladu s právem ES. Škodu vzniklou vozidlem státní rozpočtové organizace bude hradit Ministerstvo financí. Takovéto řešení považuje Ministerstvo financí za efektivnější využívání prostředků státního rozpočtu. Navíc schopnost úhrady škod vzniklých vozidly ve vlastnictví státu nelze zpochybnit a není tedy nutné ji garantovat prostřednictvím povinného pojištění, a tím zvyšovat výdaje ze státního rozpočtu.

Dalším kritériem bylo zabezpečit výše uvedené odškodnění i těm osobám, které byly poškozeny nezjištěným vozidlem, provozem vozidla, ke kterému nebylo sjednáno předmětné pojištění odpovědnosti, anebo v případě neschopnosti pojistitele uhradit za pojištěného vzniklou škodu. Toto plnění je zabezpečeno z tzv. garančního fondu, do kterého přispívají jednotliví pojistitelé, kteří obdrželi od Ministerstva financí povolení k provozování daného pojištění odpovědnosti. Garanční fond je spravován Českou kanceláří pojistitelů, která vzniká z navrhovaného zákona a jejímiž členy jsou jednotliví pojistitelé.

Velmi vážným problémem v současném systému zákonného pojištění je zjišťování a identifikace osob, které nesplnily povinnost zaplatit stanovené pojistné. Nalezení řešení, které by odstranilo tento problém, bylo dalším kritériem při tvorbě navrhovaného zákona.

V součinnosti s Ministerstvem vnitra byla do zákona zapracována systémová kontrola plnění stanovených povinností, a to prostřednictvím výměny dat mezi Centrálním registrem vozidel vedeným Ministerstvem vnitra a evidencí pojištění odpovědnosti vedenou Českou kanceláří pojistitelů. Výsledkem této výměny by pak měla být identifikace osob, které nesplnily zákonem stanovenou povinnost pojištění odpovědnosti. Toto porušení bude předmětem šetření okresních úřadů, resp. v zákoně vyjmenovaných magistrátů nebo městských částí Prahy, které na základě informací předaných zejména Českou kanceláří pojistitelů a vlastního šetření udělí osobám, které nesplnily zákonem stanovené povinnosti, pokutu až do výše 20 tisíc Kč.

Kritériem, které nelze při současné tvorbě žádného zákona pominout, je jeho soulad s právem ES. K dané problematice se v této souvislosti vztahuje několik směrnic Rady ES. Návrh zákona je koncipován tak, aby v maximální míře akceptoval toto komunitární právo. Současně bylo snahou, aby nový systém pojištění co nejvíce odpovídal základním principům pojištění obsaženým v občanském zákoníku. To znamená, že pro vznik, trvání, průběh i zánik pojištění platí občanský zákoník a odchylky od něj obsažené v návrhu předloženého zákona byly vyvolány specifikou daného pojištění odpovědnosti.

Změnou systému zaniká stávající zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Zánik zákonného pojištění však neznamená zánik všech práv a povinností vzniklých České pojišťovně, akciové společnosti, z provozování tohoto pojištění.

Návrh zákona předpokládá současně se zánikem zákonného pojištění přechod práv a povinností na Českou kancelář pojistitelů. Česká pojišťovna převede na kancelář prostředky nepoužité k výplatám pojistného plnění a vzniklá práva a povinnosti předmětného zákonného pojištění bude vykonávat na účet a jménem kanceláře až do úplného vypořádaní všech závazků, což lze odhadnout v horizontu 15 - 20 let. Tato dlouhodobost je způsobena zejména vyplácením rent při škodách na zdraví.

Přechodem práv a závazků na Českou kancelář pojistitelů je zabezpečena úhrada nároků ze současného zákonného pojištění až do jejich úplného vypořádání a není z hlediska dlouhodobého uložení prostředků technických rezerv žádná pojišťovna zvýhodněna.

Vážená paní předsedající, paní poslankyně a páni poslanci, schválení vládou předloženého návrhu zákona bude jistě pozitivně přijato veřejností, zejména motoristickou, kde chci jenom konstatovat, že dané pojištění se týká dnes již více než 5,5 milionu vozidel, pojistným trhem, který je do určité míry deformován monopolizací tohoto pojištění, a v neposlední řadou i Evropskou unií.

Věřím, že návrh zákona budete posuzovat z věcného a legislativně právního hlediska i z hlediska očekávání a potřeb veřejnosti, že vezmete v úvahu hledisko legislativních podmínek tvorby pojistného trhu, který musí umožnit nejen rovné podmínky soutěžitelů, ale i možnost uplatňovat všechny prvky obchodní politiky pojistitelů.

S ohledem na požadované zavedení tohoto nového systému předmětného pojištění od l. l. 2000, se kterým souvisí nezbytná příprava institucionálního zázemí u jednotlivých pojistitelů, kteří musejí obdržet povolení Ministerstva financí k provozování tohoto pojištění, bych vás závěrem tohoto úvodního slova chtěl požádat o podporu návrhu zákona a zároveň prostřednictvím některého z poslanců požádat o souhlas se zkrácením lhůty pro projednání návrhu zákona podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Děkuji vám za pozornost a trpělivost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Svobodovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já bych si dovolil ve zpravodajské zprávě jenom zrekapitulovat základní prvky tohoto návrhu zákona, kterým by od l. l. 2000 mělo dojít k vytvoření tržního prostředí při poskytování nebo nabízení pojištění odpovědnosti za provozu vozidel.

Účastníky tohoto trhu by se jednotliví poskytovatelé - neboli pojišťovny - stávali dle tohoto návrhu na základě povolení Ministerstva financí. Udělením tohoto povolení by zároveň vznikala takovémuto pojišťovacímu subjektu povinnost stát se členem České kanceláře pojistitelů, což je v podstatě jakási komora poskytovatelů pojištění, která by ze zákona udržovala garanční fond, do kterého by přispívali jednotliví pojistitelé.

To jsou základní stavební prvky tohoto zákona. Tento návrh splňuje všechny formální náležitosti pro to, aby mohl být projednán ve výborech a v následujících čteních. S politováním konstatuji, že ho vláda předložila k projednání  parlamentu v termínu, který vzhledem k záměru, aby došlo od l. l. 2000 k vytvoření skutečně tržního prostředí, je termínem pozdním a staví parlament před problém lhůt, ve kterých by tento text mohl být řádně projednán.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP