(pokračuje Mertlík)

Tento způsob je v podmínkách České republiky zejména pro enormně vysoký počet drobných dovozců prakticky neproveditelný. Jeho zavedení by vyžadovalo mimo přijetí speciální legislativy rozsáhlý kontrolní aparát, přinášelo by tlak na zvyšování cen pohonných hmot. Nevýhodou tohoto způsobu je problematická dosažitelnost těchto zásob v době nouze, zejména pro technologické důvody. V neposlední řadě byl v podmínkách České republiky tento způsob považován i za nepřípustné zasahování do práv soukromých podnikatelských subjektů.

Za druhé to jsou agenturní zásoby, kdy zákon stanoví povinnost dovozcům sdružit se a společně na svoje náklady udržovat stanovené množství nouzových zásob. Navrhovatelé zákona se snažili tento model prosadit, ale právní řád České republiky vytváří řadu překážek k jeho realizaci. Tento způsob tvorby zásob by rovněž vedl ke snaze o plošné zvýšení cen pohonných hmot, vyžadoval by neúměrně velký kontrolní aparát a za situace, kdy stát má dvě třetiny již vytvořených nouzových zásob, by tento způsob nepřinesl potřebný efekt.

Za třetí - státní zásoby jako nejefektivnější způsob udržování zásob z hlediska řešení eventuálních krizí. Výhodou tohoto způsobu je, že tvorba a udržování zásob nepůsobí na zvyšování cen a ropných produktů. Velká část vynaložených prostředků státního rozpočtu zůstává zachována ve zboží, v případě krizí lze prostřednictvím uvolňování zásob přirozeně regulovat ceny a zásoby jsou v plném množství a okamžitě k dispozici.

V některých zemích je využívána i kombinace obvykle dvou těchto způsobů k plnění příslušného závazku udržování nouzových zásob.

O tvorbě nouzových zásob České republiky jako státních a jejich financování ze státního rozpočtu rozhodla vláda svým usnesením č. 688 ze dne 5. 11. 1997. V současné době je vytvoření řízených povinných zásob pouhým navýšením státních hmotných rezerv organizačně i ekonomicky nejvýhodnějším způsobem, jak splnit závazky ČR v dané oblasti. V zákoně je zmíněno, že nouzové zásoby musí do šesti let dosáhnout výše průměrné vnitrostátní devadesátidenní spotřeby pohonných hmot a topných olejů, což je norma Evropské unie, nikoliv však méně než výše devadesátidenních průměrných netto dovozů ropy a ropných produktů do České republiky. Toto ustanovení deklaruje plnění podmínek mezinárodního energetického programu OECD, požadavky tohoto programu na objem zásob jsou však obvykle nižší než požadavky Evropské unie.

Doba tvorby zásob šest let byla stanovena s přihlédnutím k tomu, aby nedošlo k nadměrnému zatížení státního rozpočtu. I tak musí Česká republika projednat s Evropskou unií pro tuto oblast legislativy přechodné období po roce 2003 jako referenční pro vstup do Evropské unie.

Co se týče nástrojů snižování spotřeby, ty jsou standardními nástroji využívanými zeměmi Evropské unie. Jejich rozsah, reálnost a efektivita byly konzultovány se zainteresovanými subjekty.

Návrhy adekvátních reakcí na poruchy v dodávkách ropy bude vládě předávat předseda Správy hmotných rezerv. Ve svých návrzích bude vycházet: 1. ze sledování ropného trhu, 2. z činnosti pracovní skupiny pro ropu a ropné produkty podvýboru pro civilní zdroje Bezpečnostní rady státu, 3. ze spolupráce s profesními sdruženími, zejména s Českou asociací petrochemického průmyslu a obchodu.

Co se týče kontrolních mechanismů, jsou podpořeny sankcemi, jejichž výše řádově odpovídá finančním objemům transakcí uskutečňovaných v oblasti ropného trhu. Důležité je rovněž to, že byly v procesu přípravy zákona projednány a schváleny se všemi zainteresovanými orgány.

Nyní k jednotlivým specifickým problémům zákona.

Veřejně prospěšné stavby. Ustanovení má zjednodušit stavební řízení strategických staveb a má i částečně eliminovat snahu o spekulativní nákupy pozemků v oblastech předpokládané výstavby. V současné době totiž existují jak dosud nerealizované projekty, tak studie rozšíření velkoskladů skladovatelských společností ČEPRO a MERO.

Skladování v zahraničí. Ustanovení vytvoří potenciálním investorům v České republice dostatečný časový prostor pro výstavbu nových skladovacích kapacit. Kapacity na ropu jsou v České republice v podstatě vyčerpány, skladovací nádrže na pohonné hmoty firmy ČEPRO dosahují průměrného stáří 30 let při předpokládané průměrné životnosti 35 let a existující disponibilní kapacity již nyní nepostačují ani objemově. Vedlejším efektem bude vytvoření konkurenčního prostředí ve vztahu k dosud monopolním skladovatelům státních hmotných rezerv v členění na ropu a ropné produkty v České republice.

Informační povinnost. Česká republika dosahuje evropských standardů v pravidelném měsíčním sledování dovozů, vývozů, zpracování a zásob ropy a ropných produktů prostřednictvím Českého statistického úřadu. Hrozba krize, resp. probíhající krize ale vyžaduje zejména pro mezinárodní koordinaci podávání sice v podstatě stejných informací, ale v častější periodicitě. Povinnost podávat tyto informace je třeba stanovit zákonem. Zjišťování ve smyslu těchto ustanovení zákona bude prováděno Správou hmotných rezerv ve smyslu zákona o statistickém zjišťování.

Stav ropné nouze jakožto nový specifický právní stav vzniká v situaci, kdy dojde k zásadnímu omezení dodávek ropy a ropných produktů do České republiky nebo takové omezení dodávek lze důvodně předpokládat. Stav nouze vzniká již při částečném omezení dodávek. Deset největších ropných krizí po druhé světové válce bylo způsobeno snížením světových dodávek o 5 - 11 %.

Vyhlášení stavu ropné nouze nepotřebuje oporu v jiných zákonech. Dle legislativní rady vlády má dostatečnou oporu v ústavě a v Listině základních práv a svobod. Vyhlášení stavu nouze svým nařízením vláda doprovodí stanovením opatření k omezení celostátní spotřeby, uvolněním nouzových zásob nebo kombinací obou opatření.

Zákon má poměrně starou historii. Byl připravován od roku 1991, od roku 1993 byl předkládán poradám ekonomických ministrů a vládě. Na jeho tvorbě spolupracovalo zejména Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a bývalé Ministerstvo hospodářství. Návrhy zákona byly konzultovány s Asociací petrochemických producentů a obchodníků a rozhodujícími petrochemickými subjekty.

Zákon je tržně neutrální. Nezvýhodňuje ani neznevýhodňuje žádný ze subjektů ropného trhu ani při dovozech, ani při vývozech. Dovozce ani domácí výrobce v České republice není tímto zákonem zatížen. Předpokládá zajištění dostatečných rozpočtových zdrojů, jejichž objem však bude na druhé straně redukován o prostředky získané odprodejem některých méně významných položek státních hmotných rezerv, které mohou být použity na nákup ropy a ropných produktů při dalším navyšování zásob.

Vytvoření a udržování navyšovaných nouzových zásob financovaných státem si vyžádá v letech 2000 - 2005 roční náklad zhruba ve výši 400 - 600 mil. Kč, udržování zásob nad jejich současnou úroveň od r. 2006 roční výdaj asi 250 mil. Kč. Náhradní výstavba skladovacích kapacit za nádrže, jimž skončila technická životnost, dotovaná z rozpočtové kapitoly správy, si vyžádá roční náklad 100 - 200 mil. Kč.

To jsou základní informace o daném návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu místopředsedovi vlády Mertlíkovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení, pan poslanec Martin Starec.

 

Poslanec Martin Starec: Vážená paní předsedající, vážení kolegové, moje úloha už bude velmi jednoduchá, protože zpráva byla velmi vyčerpávající a obsahuje všechny podstatné informace k tomu, abychom mohli tento zákon postoupit do druhého čtení.

Podle názoru organizačního výboru by se jím měl zabývat hospodářský výbor. Nechávám na sněmovně, zda by se jím neměl zabývat ještě výbor rozpočtový, protože - upřímně řečeno - je tam určitý zásah do státního rozpočtu v dalších 6 -7 letech v rozsahu, se kterým vás pan místopředseda vlády seznámil.

Z toho důvodu mohu pouze prohlásit, že zákon splňuje všechny podmínky pro to, aby postoupil do dalšího čtení a mohl být projednán příslušným výborem, popřípadě příslušnými výbory.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Starcovi a otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Uděluji slovo panu poslanci Exnerovi.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, navržený zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavu ropné nouze nepochybně má za cíl zvýšení ekonomické bezpečnosti České republiky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP