(pokračuje Exner)

Jeho technické aspekty budou projednány v průběhu druhého a třetího čtení a předtím při jednání ve výborech. Souhlasím s návrhem, a protože nebyl zcela jednoznačně vysloven, tak ho přejímám, aby se návrhem zabýval kromě hospodářského výboru také rozpočtový výbor.

Jedna otázka však stojí za povšimnutí a debatu v prvním čtení v rámci obecné rozpravy. Jde o ustanovení navrženého § 3 odst. 3, kde vláda je oprávněna udělit souhlas ke skladování nouzových zásob ropy na území jiného státu, který je členem Evropské unie, pokud s tímto státem uzavře dohodu o nebránění dovozu těchto zásob do České republiky v případě potřeby. S možností, aby skladování nouzových zásob ropy bylo na území jiného státu, souhlasím. Nevím však, proč v tuto chvíli je nutné se omezovat na státy, které jsou členy Evropské unie, když zatím členy Evropské unie nejsme, a nevidím žádnou překážku, proč by podobná dohoda nemohla být uzavřena např. se Slovenskem nebo s Polskem. Prosím, jestli by předkladatel mohl okolnosti omezení na členy Evropské unie vysvětlit. Předem signalizuji, že pro druhé čtení budu, pokud nebude uspokojivé vysvětlení zcela jednoznačné, navrhovat, aby na základě výhodnosti a při uzavření příslušné dohody byla možnost skladovat nouzové zásoby na území jiného státu obecně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Ptám se, zda se někdo dále hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. končím obecnou rozpravu k tomuto bodu. Ptám se pana navrhovatele a pana zpravodaje, zda chtějí přednést závěrečné slovo. Pan místopředseda vlády si zřejmě přeje přednést závěrečné slovo. Slovo mu tedy udílím.

 

Místopředseda vlády Pavel Mertlík: Já spíš než závěrečné slovo bych stručně odpověděl na dotaz pana poslance Exnera. Myslím, že je to relevantní dotaz. Podle mého soudu z pohledu navrhovatele to rozšíření není žádný problém a já bych vysvětlil jenom motiv, proč to bylo navrženo takto. Je tam velmi pragmatický důvod, kterým je stav firmy Mero. Firma Mero má na území Spolkové republiky Německo nádrže, které nejsou užívány, a v případě jejich využití by mohlo jít o velmi levný zdroj. Čili byli jsme vedeni velmi pragmatickým důvodem. Myslím, že to, co navrhuje pan poslanec Exner je docela dobrý námět do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a udílím slovo zpravodaji pro prvé čtení, panu poslanci Starcovi.

 

Poslanec Martin Starec: Takže moje úloha v tisku 154 vládního návrhu zákona o nouzových zásobách ropy, o řešení stavu ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů zákona o nouzových zásobách ropy byla velmi jednoduchá, protože nepadl ani návrh na dopracování, vrácení navrhovateli k dopracování, ani návrh na zamítnutí. Jenom připomínám, že je zde návrh organizačního výboru přidělit tento návrh zákona hospodářskému výboru a v rozpravě, kde vystoupil jediný poslanec, padl návrh na rozpočtový výbor, což se shoduje i s návrhem mým. Takže děkuji a můžeme hlasovat o jednotlivých věcech.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane zpravodaji. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k p ojednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru, pan poslanec Exner navrhl přikázat návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

 

V hlasování pořadové číslo 126 rozhodneme o přikázání tohoto návrhu hospodářskému výboru.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 126 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 140 a nikdo nebyl proti.

 

V hlasování pořadové číslo 127, které zahajuji se ptám, kdo je pro přikázání rozpočtovému výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 127 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 174 pro vyslovilo 78 a 48 bylo proti.

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru.

 

Dalším bodem je vládní návrh zákona o veřejných dražbách, prvé čtení

S procedurální poznámkou pan poslanec.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Vzhledem k tomu, že body 31 a 32 schváleného pořadu 10. schůze Poslanecké sněmovny spolu věcně úzce souvisejí a jeden bez druhého by neměl být přijat, navrhuji sloučit rozpravu k bodům 31 a 32. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Podle § 54 odst. 8 rozhodneme o tomto návrhu bez rozpravy. Jedná se o sloučení rozpravy k bodům 31 a 32. Vzhledem k tomu, že se jedná o prvé čtení, půjde o sloučení obecných rozprav.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 128 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 128 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 176 pro vyslovilo 141 a proti nebyl nikdo.

Rozpravy k těmto dvěma návrhům zákonů tedy byly sloučeny.

 

31.
Vládní návrh zákona o veřejných dražbách
/sněmovní tisk 156/ - prvé čtení

 

32.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
/sněmovní tisk 157/ - prvé čtení

 

Vládní návrh zákona o veřejných dražbách - prvé čtení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 156. Předložený návrh uvede ministr pro místní rozvoj Jaromír Císař. Zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Jaroslav Plachý.

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách - prvé čtení, sněmovní tisk 157, z pověření vlády taktéž uvede ministr pro místní rozvoj Jaromír Císař a zpravodajem pro prvé čtení je také poslanec Jaroslav Plachý. Z toho důvodu je samozřejmě možné, aby navrhovatel i předkladatel svá úvodní slova přednesly k oběma návrhům. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař: Paní předsedající, dámy a pánové, vládní návrh zákona o veřejných dražbách spolu s návrhem na změnu některých souvisejících zákonů je výsledkem dlouhého úsilí o vytvoření právního předpisu, který by umožnil příznivější podmínky zejména pro realizaci pohledávek zajištěných zástavním právem. To má zcela zásadní význam pro posílení pozice věřitele, mimo jiné i při financování bytové výstavby. Kromě tohoto základního cíle předkládaný návrh vyplňuje určité právní mezery našeho právního řádu při úpravě provádění dobrovolných dražeb.

Stručně uvedu některé základní aspekty předkládaného návrhu. Rozhodující funkci bude mít zákon v oblasti nedobrovolných dražeb, které jsou nástrojem realizace zástavního práva. Dosud se může zástavní věřitel domáhat uspokojení své pohledávky pouze soudní cestou, která je časově náročná a složitá. Návrh umožňuje, aby se tyto nedobrovolné dražby mohly provádět i mimosoudní cestou, tedy postupem podstatně rychlejším.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP