(pokračuje Zuna)

V průběhu diskusí o připravovaném návrhu zákona o veřejných dražbách se předpokládalo, že bude posíleno postavení věřitele, resp. zástavního věřitele, a to zejména tím, že právo zástavního věřitele bude možno uplatnit ve veřejné dražbě i bez existence exekučního titulu, tedy pouze k návrhu zástavního věřitele, což tento vládní návrh zcela opomíjí.

Shora diskutovaný postup by byl skutečným přínosem k posílení postavení věřitele a rychlosti řízení, což předkládaný vládní návrh v žádném případě není.

Nyní se podívejme na novely z pohledu finančních úřadů. Měly by být sjednoceny podmínky pro uplatňování nároků věřitelů obdobným způsobem jako například u soudu provádějícího výkon rozhodnutí, tedy dostatečná lhůta. Navrhovaná doba pro přihlášení svých nároků je velmi krátká. Práva by měla mít možnost přihlásit až do zahájení dražby nebo v krajním případě např. do 60 minut před zahájením dražby. Pokud se jedná o nedobrovolnou dražbu, měli by mít věřitelé dostatečnou možnost přihlásit pohledávku. Ne všichni mají stejné možnosti pro zjištění, že majetek jejich dlužníka bude předmětem dražby. Soud v soudní exekuci také připouští přihlášení pohledávek do dražby až do jejího zahájení.

I přes nutnost urychlování uspokojování pohledávek věřitelů za svými dlužníky by nemělo být omezováno právo na uspokojení. Neměl by být v tomto rozdíl mezi výkonem rozhodnutí např. u soudu a ve veřejné dražbě.

Dále by mělo být zajištěno, aby nedošlo k paralelnosti dražeb veřejných a jiných, např. soudních či prováděných finančním úřadem. Povinnost dokladovat z listu vlastnického, že ke dni vyhlášení veřejné dražby nebyl zapsán v katastru nemovitostí jiný návrh na výkon rozhodnutí, za to by odpovídal navrhovatel. Toto by doložil výpisem z listu vlastnictví, platného v den podání návrhu na exekuci ve veřejné dražbě, tedy v den podpisu smlouvy.

Umožnit správci daně v každém případě, stejně tak i soudu, aby byl ihned zpraven o tom, že byla nařízena veřejná dražba, ať dobrovolná či nedobrovolná, aby mohl případně své pohledávky uplatnit včas. Tím by také byl daný orgán informován, že nelze účinně nařídit výkon rozhodnutí. Dražebník by měl v tomto případě jednostrannou povinnost informace o úkonu. Soud a finanční úřad toto činí v případě nařízení výkonu tak, že soud vyvěsí na úřední desce a finanční úřad toto vkládá do katastru nemovitostí.

Uspokojování pohledávek z výtěžku dává daně a poplatky až na konec. Daně a poplatky by měly být uspokojovány mezi prvními, neboť se jedná o příjem státního rozpočtu. Pokud bude uspokojován před státem každý jiný subjekt, státní pokladna bude i nadále prázdná. Zákon o veřejných dražbách by tak sice řešil potřeby veřejného sektoru, ale v případě krachu tohoto systému by jako vždy posloužil již tak chudý stát jako garant neúspěchu.

U dražeb movitých věcí a podobně, mimo nemovitostí, by informováním správce daně mohlo dojít k rychlejšímu řešení vymáhání daňových nedoplatků v případech, kdy ještě finanční úřad neprovedl patřičné kroky k vymožení směrem k provedení výkonu exekuce prodejem movitých věcí.

Na závěr bych chtěl říci, že stejně tak jako vláda chce pomoci občanům při vymáhání pohledávek zákonnou cestou, měla by se zaměřit také na to, jak si pomoci sama. Například novelou zákona o správě daní a poplatků v části vymáhání daňových nedoplatků, který je již téměř dva roky v návrhu, a nikdo nemá v úmyslu se jím zabývat.

Přes to všechno, co jsem řekl, navrhuji oba zákony propustit do druhého čtení a věřím, že v průběhu druhého a třetího čtení se nám podaří dílčí nedostatky odstranit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Zunovi. Udílím slovo panu poslanci Kvapilovi.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych poděkoval Ministerstvu pro místní rozvoj za to, že připravilo návrh zákona o veřejných dražbách a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách.

Již několik let je připravován návrh zákonné úpravy umožňující uspokojení zástavních věřitelů mimo řízení o soudní výkon rozhodnutí. Po přijetí takové zákonné úpravy volají zejména banky, které se zabývají hypotečním úvěrováním, a investoři, kteří mají zájem o dlouhodobé úvěry.

Dosavadní stav umožňuje nepoctivým dlužníkům neplnit povinnosti vůči věřitelům a poskytuje jim také dostatek času pro přesunutí prostředků mimo dosah věřitelů. Logickým důsledkem je pak výrazný pokles zájmu o dlouhodobé investice. Vzhledem k machinacím při likvidaci podniků a při privatizaci majetku státu a obcí je stále pociťovaná i nedostatečnost platné úpravy dobrovolných dražeb. Proto je nutno přijmout takovou zákonnou úpravu, která stanoví přesně podmínky pro provádění dobrovolných dražeb a zároveň omezí na minimum prostor pro machinace.

Předložené návrhy představují zákonnou úpravu velmi komplexní a domnívám se, že i kvalitní. Přes výhrady, které jsou pravděpodobně způsobeny kompromisy, které bylo nutno v rámci přípravy přijmout, je nutno konstatovat, že návrhy jsou způsobilé naplnit očekávání, které je s jejich přijetím spojeno. Dá se právě očekávat, že se přijetí zákonné úpravy veřejných dražeb také setká s odporem, a to zejména ze strany dlužníků a těch, kteří jsou zainteresováni na udržení současné chaotické situace při likvidaci podniků a při privatizaci majetku státu a obcí. Domnívám se však, a dosavadní ohlasy tuto domněnku plně podporují, že převážná většina občanů a podniků pokládá přijetí zákona o veřejných dražbách za potřebné a návrh má jejich plnou podporu.

Proto mi dovolte, abych doporučil, aby oba tisky sněmovna propustila do druhého čtení, ve kterém bude samozřejmě možné určité nedostatky obou předloh odstranit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kvapilovi. Ptám se, zda se někdo dále hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Karel Vymětal - udílím mu slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Paní předsedající, dámy a pánové, i já ze všech důvodů, které zde již byly řečeny, doporučuji, aby sněmovna propustila oba předložené tisky do dalšího projednávání. Rovněž podporuji, aby tyto předlohy byly přikázány ústavně právnímu výboru, protože jejich obsah zasahuje i do jednání soudů a ovlivňuje celou řadu právních vztahů.

Navíc bych si dovolil ještě doporučit, aby sněmovna přikázala oba dva tisky rozpočtovému výboru, neboť tyto předlohy mají také dopad na státní rozpočet a také se zabývají možností privatizace státního majetku prostřednictvím Fondu národního majetku. Domnívám se, že i rozpočtový výbor by se měl k těmto předlohám vyjádřit.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Vymětalovi. Hlásí se dále ně kdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP