(pokračuje Buzková)

Vzhledem k tomu, že v rozpravě nezazněl návrh na vrácení či zamítnutí ani jednoho předloženého návrhu, budeme se v tuto chvíli zabývat hlasováním o návrzích, tak jak byly předneseny k vládnímu návrhu zákona o veřejných dražbách, to je k bodu 31.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru, v rozpravě zazněl i návrh na projednání v ústavně právním výboru a v rozpočtovém výboru, pan místopředseda Langer navrhl změnu lhůty k projednání ve výborech s prodloužením o 20 dnů.

V tuto chvíli se omlouvám, protože jsem zapomněla umožnit navrhovateli a zpravodaji tohoto návrhu zákona vystoupit se závěrečným slovem. Vidím, že pan ministr má zájem vystoupit, proto mu udílím slovo.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař: Děkuji za příznivé přijetí. Příprava zákona byla složitá. Doufejme, že vypořádání s připomínkami nebude tak složité, aby neumožnilo, aby zákon šel do dalšího čtení. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ujme se slova pan zpravodaj Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, dámy a pánové v rozpravě zazněly návrhy na přikázání hospodářskému výboru, ústavně právnímu výboru, rozpočtovému, a poslední návrh byl na prodloužení lhůty na projednání ve výborech o 20 dnů.

Myslím, že rozprava byla natolik obsažná, že ji nebudeme prodlužovat. Požádal bych vás, paní předsedající, abychom přistoupili k hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme se zabývat návrhy na přikázání sněmovního tisku 156. Vidím z pléna žádosti o odhlášení, ale páni poslanci si mohli všimnout, že před několika vteřinami jsem na žádost z pléna všechny odhlásila. Prosím o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 129 rozhodneme o přikázání tohoto návrhu k projednání v hospodářském výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 129 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 165 pro vyslovilo 165 a nikdo nebyl proti.

 

V hlasování pořadové číslo 130 rozhodneme o přikázání tohoto návrhu k projednání v ústavně právním výboru.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 130. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 130 se z přítomných 166 pro vyslovilo 103, proti 51. Tento návrh byl přijat.

 

Jako o posledním návrhu na přikázání rozhodneme o přikázání k projednání ve výboru rozpočtovém.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 131. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 131 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 166 pro vyslovilo 47 a 100 bylo proti.

 

Nyní rozhodneme o návrhu pana poslance Langera, aby podle § 91 byla prodloužena lhůta pro jednání ve výborech o 20 dnů.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 132 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 132 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 166 pro vyslovilo 135 a 20 bylo proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru rozpočtovému a výboru ústavně právnímu a lhůta pro jeho projednání byla prodloužena o 20 dnů.

 

Nyní se budeme zabývat návrhy na přikázání výborům sněmovního tisku 157. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru, v rozpravě zazněl návrh na přikázání ústavně právnímu výboru a rozpočtovému výboru, pan místopředseda Langer navrhl prodloužení lhůty k projednání ve výborech o 20 dnů.

 

Nejprve rozhodneme o návrhu k přikázání hospodářskému výboru.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 133 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 133 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 166 pro vyslovilo 159 a nikdo nebyl proti.

 

V hlasování pořadové číslo 134 rozhodneme o přikázání ústavně právnímu výboru.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 134 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 167 pro vyslovilo 94 a 50 bylo proti.

 

Nakonec rozhodneme o návrhu na přikázání výboru rozpočtovému, a to v hlasování pořadové číslo 135, které zahajuji.

Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

hlasování pořadové číslo 135 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 167 pro vyslovilo 48 a 96 bylo proti.

 

Nyní rozhodneme o návrhu podle § 91 na prodloužení lhůty k projednávání ve výborech o 20 dnů, a to hlasováním pořadové číslo 136, které zahajuji.

Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 136 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 169 pro vyslovilo 146 a 11 bylo proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednávání výboru hospodářskému a ústavně právnímu a lhůta pro jeho projednání byla prodloužena o 20 dnů.

Děkuji panu zpravodaji, blahopřeji panu ministrovi.

 

Dalším bodem je

 

33.
Vládní návrh zákona o státním občanství
některých bývalých československých státních občanů
/sněmovní tisk 158/ - prvé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 158. Za omluveného ministra vnitra Václava Grulicha předložený návrh uvede místopředseda vlády Pavel Rychetský. Pane místopředsedo, prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády Pavel Rychetský: Vážená paní předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, vláda vám předkládá k posouzení a schválení návrh samostatného zákona, který nese název zákon o státním občanství některých bývalých československých státních občanů.

Jde o zákon, který je zákonem kvazirehabilitačním, zákon, který je adresován našim krajanům žijícím v zahraničí, zákon, který je adresován všem osobám, které kdykoli v minulosti byly československými státními občany a toto státní občanství pozbyly v době od 25. února 1948 do 28. března 1990.

Myslím si, že již z těchto úvodních slov je nepochybné, že jde o ty bývalé naše spoluobčany, kteří pozbyli státního občanství v době, kdy v této zemi panoval nedemokratický totalitní režim, který různými způsoby buď jednostranným úkonem některé naše občany zbavoval občanství, nebo jiné naše spoluobčany nutil k tomu, aby se svého občanství vzdali jako podmínku jejich vystěhování, event. podmínku tzv. úpravy poměrů v této zemi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP