(pokračuje Jan Svoboda)

Zde je důležitá kontrolní činnost Ministerstva vnitra, aby nedocházelo k tzv. účelnému využívání bezdomovectví.

Návrh rovněž přesně určuje věkovou hranici, kdy může fyzická osoba učinit prohlášení. Stanovuje přesná pravidla, za jakých podmínek mohou rodiče do prohlášení zahrnout děti mladší 15 let, a mohou toto prohlášení učinit i samostatně jen pro své děti.

Rovněž trvalý pobyt se zpřesňuje vložením slova povolen, což předpokládá, že osoba má nejen trvalý pobyt, ale že se zde rovněž ve větším čase fyzicky vyskytuje.

Jsou přesně stanoveny lhůty, do kdy musí být žádost vyřízena. Okresní úřad je povinen nejpozději do 30 dnů zaslat žádost na Ministerstvo vnitra od jejího podání. Ministerstvo vnitra pak rozhodne o žádosti do 90 dnů.

Ve zvláštním ustanovení dochází k základním změnám v tom, že osoby, které měly k 31. 12. 1992 státní občanství České a Slovenské Federativní Republiky a které nabyly volbou státní občanství Slovenské republiky v době od 1. 1. 1993 do 31. 12.1993, neztrácejí občanství České republiky, tzn. mají dvojí občanství. Rovněž státní občan České republiky, který měl k 31. 12. 1992 státní občanství České a Slovenské Federativní Republiky, neztrácí nabytím slovenského státního občanství občanství České republiky.

Občané se státním občanstvím České a Slovenské Federativní Republiky, kteří k 31. 12. 1992 nebyli státními občany České republiky, ale měli trvalý pobyt na území České republiky ke dni 31. 12. 1992 a tento pobyt dosud trvá, mohou učinit prohlášení o nabytí státního občanství České republiky.

Novela se vztahuje i na žádosti podané před nabytím účinnosti tohoto zákona a považuje se za podání dle § 18/a. Dle § 18/a již nemusejí bývalí slovenští občané nebo slovenští občané splňovat podmínky tzv. beztrestnosti.

Závěrem bych si vás dovolil upozornit na drobnou chybu v předkládaném zákonu, kdy článek, který zní "Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení." by měl být označen jako článek III.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu zpravodaji Svobodovi. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Bendl, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Paní předsedající, drahá vládo, kolegyně a kolegové, pokusím se být velice stručný.

Ve své interpelaci na předsedu vlády jsem upozorňoval na skutečnost, že náměstek ministra vydal již pokyn magistrátům a okresním úřadům vydávat osvědčení o občanství České republiky bývalým občanům České a Slovenské Federativní Republiky, čímž v podstatě přikázal řešit celý problém způsobem, který má Poslanecká sněmovna dnes projednat, a to teprve ve svém prvním čtení. Tento pokyn zdůvodnil usnesením vlády ze srpna 1998 číslo 504, programové prohlášení vlády, ze kterého odcitoval příslušné pasáže.

Současně s tímto byla v České republice i na Slovensku zveřejněna Ministerstvem vnitra informace bývalým občanům České a Slovenské Federativní Republiky s českým původem, kteří po rozdělení republiky nabyli volbou slovenské státní občanství, že budou vydávána osvědčení o občanství České republiky. Některé okresní úřady na základě tohoto pokynu již tato osvědčení vydaly a vydávají.

Osobně s institutem dvojího občanství nesouhlasím, neboť se domnívám, že právo volit do samosprávných orgánů této země jako nezadatelné právo každého občana České republiky by měl mít ten, kdo v České republice platí daně, a neměl by je mít ten, kdo by mohl tímto způsobem zneužít situace, například čerpat sociální výhody, které poskytuje naše republika, pokud budou vyšší než v jiné zemi. V tomto kontextu se obávám velkého přílivu sociálně slabých skupin obyvatelstva čerpajících z výhod, zneužívajících nekoordinovanosti informací mezi jednotlivými státy. Možná by bylo na místě avizovat z tohoto místa Ministerstvu financí, že je třeba počítat se zvýšením předpokládaných výdajů na výkon státní správy v oblasti sociálních věcí a čerpání sociálních dávek, pokud bude návrh přijat.

Z těchto důvodů navrhuji zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky k zamítnutí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Nyní udílím slovo panu poslanci Filipovi.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Paní předsedající, pane předsedo vlády, paní a pánové, budu stručný. Jde o obdobný problém - návrh zákona v tisku 159 je ovšem za prvé přesnější proti tisku 158, je i propracovanější a pravdu má pan místopředseda vlády, že lze v průběhu rozpravy a v průběhu druhého čtení, případně prací ve výborech odstranit to, co je nejkoliznější.

Vzhledem k tomu, že tisk číslo 158 byl propuštěn do dalšího parlamentního jednání, nemám v úmyslu navrhnout nic, co by znamenalo zbrzdění tohoto zákona. Pokud jsem mluvil vážně o problému bipolitismu, tak tady je možné, aby hlavní problém byl odstraněn jednáním mezi konkrétními dvěma státy, a řešit se tak důsledek nelegitimního a neústavního rozbití České a Slovenské Federativní Republiky.

Jen požaduji a myslím to zcela vážně, aby tento návrh zákona byl projednán v petičním výboru a prodiskutovaly se některé vážné problémy, které jsou s tím spojeny. Zároveň předpokládám, že poslanci našeho klubu navrhnou při projednávání předchozího tisku projednání minimálně ve výboru pro evropskou integraci, protože pan místopředseda vlády na mou otázku, jakým způsobem se chce vyhnout té kolizi s evropským právem, ani neodpověděl. To je k tomuto návrhu zákona.

Zároveň žádám, aby lhůta pro projednání byla prodloužena o 20 dnů, protože jsem přesvědčen, že je potřeba minimálně sjednotit v této oblasti krok s projednáváním obdobného zákona ve Slovenské republice, protože kdyby byl přijat jenom u nás, tak to nemá valného významu. Jako předseda Skupiny přátel Česká republika - Slovensko jsem ochoten se o projednávání obdobného návrhu zákona v Národní radě Slovenské republiky také zasadit.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Filipovi. Ptám se, zda se dále někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak.

Končím obecnou rozpravu. Ptám se pana místopředsedy vlády, zda si přeje přednést stručné závěrečné slovo. Není tomu tak. Prosím tedy pana zpravodaje, aby se ujal své povinnosti.

 

Poslanec Jan Svoboda: Vážená paní předsedající, v obecné rozpravě padl návrh na zamítnutí, takže o tomto návrhu bychom měli hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V  hlasování pořadové číslo 140 tedy rozhodneme o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP