(pokračuje Rujbrová)

I proto jsme zákon nazvali zákonem o partnerském soužití.

Dovolte, abych vám na závěr ocitovala z vyjádření zmocněnce vlády ČR pro lidská práva pana Petra Uhla: "Uznání rovné důstojnosti homosexuálně orientovaných osob společností, k níž nás zavazuje Listina práv a svobod, není zajištěno pouhou dekriminalizací homosexuálního jednání, jak se snad část veřejnosti mylně domnívá. Jde o komplexní proces, v němž je tato dekriminalizace prvním předpokladem a fází. Druhou fází je zákaz diskriminace homosexuálně orientovaných osob ve všech oblastech života, především pokud jsou tyto sféry regulovány veřejným právem. Jde např. o zákaz diskriminace při zaměstnávání, z hlediska přístupu ke službám, sociálnímu zabezpečení atd. Zákonné uznání existence životních společenství homosexuálně orientovaných osob je pak spolu s dalšími vstřícnými opatřeními směřujícími k plnému a rovnoprávnému začlenění homosexuální menšiny do života společnosti logickým a z hlediska dlouhodobé perspektivy nutným završením tohoto vývoje. Nelze totiž mluvit o plném respektu k důstojnosti jiných, pokud společnost přehlíží či zlehčuje jejich zvláštní problémy."

Tento zákon není otázkou pravého či levého vidění společnosti. I proto jsou mezi předkladateli zástupci všech stran zastoupených ve sněmovně s výjimkou klubu KDU-ČSL, ale vím, že i v tomto klubu se o zrovnoprávnění homosexuální menšiny diskutuje, a jsem tomu ráda.

Dámy a pánové, jsme s vámi připraveni diskutovat o formě zrovnoprávnění soužití osob stejného pohlaví, ne o tom, že by měly mít stejná práva jako heterosexuální většina. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní poslankyni Zuzce Rujbrové, která uvedla předložený návrh, a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, pokusím se maximálně naplnit úlohu zpravodaje, abych nebyl obviněn z podjatosti, jak už jsem byl mnohokrát obviněn.

Tento návrh byl předkládán sněmovně prakticky v totožném znění, ke změnám došlo jen v několika málo ustanoveních na jaře loňského roku, kdy ho sněmovna poměrem hlasů 83 : 57 zamítla. Pokus je činěn znovu, návrh je předkládán - a tady musím výrazně nesouhlasit s paní navrhovatelkou - v totožném znění a žádné výhrady věcného charakteru, které zde byly při minulém jednání, které bylo velmi dlouhé, místy prodlužované i zbytečnými vystoupeními některých poslanců, kteří už s námi nejsou, ale bylo velmi dlouhé, nebyly eliminovány a nebyly řešeny, snad s výjimkou právě těch cizích státních příslušníků. Jinak se nic nevyřešilo a myslím, že všechny výhrady, které zazněly minule vůči zákonu, zůstávají bohužel před námi na stole.

Vláda přijala stanovisko z 10. března, ve kterém vyslovila souhlas s tímto návrhem zákona. Zároveň však upozornila na řadu problémů - písmena a - h -, které cítí v návrhu zákona jako problémy legislativního rázu.

Já jako zpravodaj a člen ústavně právního výboru musím dodat, že se jedná o návrh zákona, který zvláštním způsobem novelizuje, a to dokonce nepřímo, celou řadou předpisů, někdy dokonce nepřímé novely nepřímých novel. Podle mého názoru se takto zákonodárství nedá dělat a i většina rozborů s výjimkou těch odborníků, kteří se na návrhu zákona podíleli, odborníků z oblasti rodinného a občanského práva, ukazuje na to, že tímto způsobem sněmovna, i kdyby chtěla být maximálně tolerantní, jít nemůže.

Tímto bych ukončil svoji zpravodajskou zprávu a přihlásím se do normální rozpravy.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji panu poslanci Marku Bendovi a otevírám obecnou rozpravu, do které mám tyto písemné přihlášky: paní poslankyně Fischerová, pan poslanec Melichar, pan poslanec Kalousek, paní poslankyně Parkanová, pan poslanec Kvapil, pan poslanec Karas, pan poslanec Payne, paní poslankyně Horáková, pan poslanec Tollner, pan poslanec Pejřil a paní poslankyně Dostálová. V tomto pořadí budou v rozpravě poslankyně a poslanci vystupovat, nicméně hlásí se do rozpravy místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Petra Buzková a má právo přednostního vystoupení. Připraví se paní poslankyně Fischerová.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi prosím, abych na začátku prvého čtení již opakovaného návrhu zákona o registrovaném partnerství vyslovila jednu prosbu. Sama cítím v návrhu zákona, jak jej předkladatelé předložili, řadu sporných anebo problematických míst. Jsem přesvědčena, že některé jeho části lze technicky řešit lépe. Ale v čem spočívá moje prosba: abychom v tuto chvíli skutečně důsledně využili ustanovení jednacího řádu o tom, jaký je rozdíl mezi prvým a druhým čtením, protože veškeré sporné formulace budeme řešit především ve čtení druhém. Toto prvé čtení nebude o tom, jakým způsobem je co navrhováno a jak by se co dalo zlepšit. Toto prvé čtení bude pouze o jedné jediné věci - zda tato Poslanecká sněmovna chce umožnit registrované partnerství osobám stejného pohlaví, anebo ne. Každý z vás, kdo se zde bude schovávat za některé formulace, některé výroky typu o špatné připravenosti zákona či o tom, že zákon má být zpracován jinak, pouze skrývá to, že nechce umožnit registrované partnerství osobám stejného pohlaví.

Moje prosba tedy zní: řekněme si věci pravým jménem a diskutujme v tomto prvním čtení především o tom, zda chceme lidem, kteří již takto mají poměrně ztížené životní podmínky na rozdíl od většinové populace, aspoň nějakým způsobem zjednodušit a možná i trochu zradostnit a zpříjemnit život, anebo zda to prostě nechceme.

Přemýšlím-li nad nějakým zákonem, přemýšlím vždy o argumentech pro a argumentech proti. Na každou věc lze najít relevantní argumenty pro i relevantní argumenty proti. Přiznám se, že v tomto případě je relevantní argument proti skutečně velmi obtížné hledat. Těžko se hledají protiargumenty proti něčemu, co někomu pomůže, ale nikomu neuškodí. Přiznám se, že argumenty typu o oslabení statutu rodiny, o otevírání cesty k adoptování dětí apod. nemohu a ani nechci uznat, protože oslabuje-li se statut rodiny v dnešní době, oslabuje se ze zcela jiných důvodů než proto, že poslanci projednávají návrh zákona o registrovaném partnerství a že by jej rádi umožnili. Argument o prolamování cesty k adopci dětí je argumentem smyšleným, protože tento návrh zákona prostě nic takového neumožňuje. Tento argument mi připadá trochu jako argument typu "kdo chce psa bít, hůl si najde", a pokud tento argument nemám, tak si ho prostě vymyslím.

Dámy a pánové, chci vás proto ještě jednou poprosit, abychom v prvém čtení skutečně rozhodli o tom, zda umožníme vznik takového institutu, nebo ne. Veškeré technické problémy, které tento zákon obsahuje - a já jsem si jich plně vědoma - mohou být odstraněny ve čtení druhém a předpokládám, že ústavně právní výbor, jehož předsedkyně je jedním z předkladatelů, se také ochotně bude podílet na přípravě tohoto zákona do druhého čtení. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní místopředsedkyni Buzkové. Nyní se slova ujme paní poslankyně Fischerová, po ní se připraví pan poslanec Melichar.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP