(pokračuje Payne)

Vláda na to sama upozorňuje. Zejména v sociální oblasti přijetí tohoto zákona znamená navýšení fondů pro sociální politiku státu, protože se bude vyplácet celá řada důchodů, například vdovský důchod nebo vdovecký důchod, který normálně existuje, který má nahradit to, co je vyživovací povinnost, která je částečně zmiňována v § 93, ale i jinde v zákoně o rodině. Stát na sebe vlastně přebírá vyživovací povinnost, která je normálně mezi manžely, dokonce i mezi manžely rozvedenými. Ale autoři vyživovací povinnost - právě to podstatné - ze zákona vyjímají. Zdá se mi, že zákon směřuje ne k rovnoprávnosti, ale k tomu, aby všechna privilegia byla udělena, ale žádné povinnosti. Zatímco manželé mohou uzavřít sňatek, dokonce za to platí cosi leckde, uzavřou sňatek a chtějí být rozvedeni, tak podmínkou je, že musí spolu být minimálně v manželství, a podmínkou je, že musí minimálně šest měsíců spolu nežít. Podle tohoto návrhu se lze jeden den zaregistrovat, druhý den registraci zrušit. Jaké všechny právní úkony mezitím je možno provést, včetně například bezpodílového spoluvlastnictví manželů, potažmo partnerů. Že lze převést akciovou společnost v hodnotě miliard korun z jednoho partnera na druhého přes noc, aniž by byla zaplacena darovací daň. Já mám pocit, že tady se naskýtají naprosto nové metody tunelování, o kterých se doposud nikomu ani nezdálo.

Myslím, že rozporů, které najdeme v předloženém textu, je tam ještě daleko více. Řeknu ještě poslední. V obecné části se mluví o tom, že se nechce vytvořit rodinně-právní vztah mezi partnery, na druhé straně se říká, že ten rodinně-právní vztah vzniká se všemi důsledky pro právní řád, jaké to má.

Já mám pocit, že předkladatelé by měli skutečně zvážit tento návrh zákona, protože je nedokonalý, včetně toho, že například existuje dvojí zmocnění pro vydání vyhlášky Ministerstva vnitra, a přitom se evidentně jedná podle důvodové zprávy o tutéž vyhlášku. Zdá se tedy, že i po formálně legislativní stránce ten návrh nebyl dobře zpracován.

Na závěr musím říci ještě jednu věc, že z hlediska obecné politologie se asi nesluší, aby konzervativní politik takový návrh podpořil. Já se proto přihlašuji k návrhům, které zde zazněly, aby návrh byl zamítnut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Paynovi.

Kolegyně a kolegové, podle usnesení sněmovny bychom v tuto chvíli měli přerušit projednávání tohoto bodu, zahájit bod, který navrhoval pan poslanec Vlach, nicméně tu pana poslance Vlacha v tuto chvíli nevidím. Nepřiběhne-li do sněmovny, tak potom stejně nezbude nic jiného, nežli tento bod zahájit a opět přerušit. Nicméně formálně v tuto chvíli přerušuji podle usnesení sněmovny projednávání bodu číslo 15 a zahajuji projednávání bodu

 

77.
Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se upravují podrobnější pravidla
jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů

 

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny jsme obdrželi všichni na své lavice a předložený návrh by měl v tuto chvíli uvést pan poslanec Vlach, nicméně pan poslanec Vlach stále ještě nedorazil. Vidím zdviženou ruku pana poslance Bendy - v tuto chvíli zřejmě s formálním návrhem, protože rozprava zatím ještě nebyla otevřena, ta by mohla být otevřena až po vystoupení navrhovatele.

 

Poslanec Marek Benda: Já jsem v trochu obtížné situaci a pokusím se nezneužít příliš procedurálního návrhu, který jsem povinen jménem ústavně právního výboru podat, ale přesto vás musím seznámit s usnesením ústavně právního výboru před podáním tohoto návrhu.

Byl vznesen požadavek, aby se ústavně právní výbor návrhem usnesení pana poslance Vlacha zabýval. Ústavně právní výbor se dnes v polední pauze sešel k jinému bodu a usnesl se, že se návrhem poslance Vlacha k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se upravují podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů, předneseného na 10. schůzi Poslanecké sněmovny 30. března 1999, se bude zabývat na další řádné schůzi výboru. Zároveň zmocnil místopředsedu výboru poslance Marka Bendu, aby o tomto usnesení informoval Poslaneckou sněmovnu a zároveň ji požádal o odročení projednání tohoto bodu na květnovou schůzi Poslanecké sněmovny.

Tolik usnesení ústavně právního výboru, které jsem byl povinen vám sdělit. Čili my jsme připravení návrh zákona probrat, ale nejsme schopni v čase tohoto pléna, a proto žádáme sněmovnu, pokud chce stanovisko ústavně právního výboru, aby odročila tento návrh na příští schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. V tuto chvíli jsme formálně ve velkém problému, protože návrh na odročení lze podat v rozpravě. Rozprava nebyla zahájena, protože nevystoupil navrhovatel. Až po navrhovateli může vystoupit zpravodaj. Já bych rozuměl tomu, že může v tuto chvíli padnout návrh na vyřazení tohoto bodu z programu. O tom by se dalo hlasovat podle mého soudu okamžitě. Nepadne-li tento návrh, tak vystoupí pan navrhovatel Vlach, po něm opět pan zpravodaj, poté otevřu rozpravu a v rozpravě může padnout návrh na odročení. Nyní udělím slovo navrhovateli jedinému, panu poslanci Vlachovi.

 

Poslanec Jiří Vlach: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Já se přiznávám k tomu, že jsem předpokládal, že tento bod bude zahájen zhruba po 16.00 hodině, až skončí nějaký logický blok, který se týká právě projednávaného bodu. Nicméně zřejmě přihlášek do rozpravy je ještě mnoho, tak se omlouvám za to, že jsem poté, co jste začal hovořit k tomuto bodu, doběhl do sněmovny s mírným zpožděním. Nicméně já bych využil tohoto okamžiku k tomu, abych přece jen ten bod uvedl a stručně odůvodnil.

Já se domnívám, že by bylo dobře, aby sněmovna v případech, které se týkají procedury projednávání návrhů zákonů anebo vůbec způsobu jednání ve sněmovně - tam, kde se dostává do problému, využila příslušného ustanovení jednacího řádu a upravila podrobněji poměry svého jednání. Navrhované usnesení v bodu jedna se týká problému, o kterém jsem již hovořil, když jsem vás žádal o podporu zařazení tohoto bodu včera a koneckonců na minulé schůzi Poslanecké sněmovny.

Chci vám k bodu prvnímu, který se týká opakovaného hlasování a vlastně znemožnění toho, aby byly vyhlašovány přestávky před opakovaným hlasováním, říci, že jak jsem měl možnost s některými kolegy o tomto problému hovořit, tak se tady vyskytují dvě otázky, ke kterým je třeba se blíže vyjádřit. Jedna se týká opakované věty v prvním bodě usnesení, který celý zní: "Vyhoví-li Poslanecká sněmovna - dále jen sněmovna - námitce proti hlasování, § 76 odst. 6, musí se hlasování opakovat. O návrhu na přerušení jednání před opakovaným hlasováním rozhodne sněmovna bez rozpravy, § 54 odst. 9. Navrhnout přerušení schůze sněmovny ihned po vyhovění námitce o hlasování lze jen jednou a takový návrh nelze opakovat. Přerušení jednání v okamžiku před opakováním hlasování jiným způsobem, například vyhlášením přestávky na žádost klubů, není možné."

Já vás v tomto okamžiku chci požádat, abyste si v předposledním řádku 1. odstavce slovo "opakování" změnili nebo doplnili tam "m", které vypadlo při přepisu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP