(pokračuje Vlach)

Chci vysvětlit, že věta "navrhnout přerušení schůze sněmovny ihned po vyhovění námitce o hlasování lze jen jednou a takový návrh nelze opakovat" nemá znamenat nic jiného - a je to věta doplněná na radu legislativních odborníků - než aby obstrukci nešlo opakovat, poté co bude návrh odmítnut. Aby ho nepřednesli další poslanci, aby se to nemohlo dvěstěkrát opakovat. Nic jiného to znamenat nemá. Možná to budete považovat za nadbytečné vzhledem k tomu, že v jednacím řádu je stejně upraveno, že o jedné věci nelze rozhodnout dvakrát.

Váhám, zdali nemám sám požádat o přerušení tohoto bodu, protože je sněmovna evidentně zabrána do jiného problému a napjatě čeká na projednávání dalšího, který souvisí s Fondem tržní regulace. Těžko si dovedu představit nevýhodnější chvíli pro toto přednášení. Dovolte mi přesto říci několik vět ke zdůvodnění, a pak bychom se dohodli na dalším postupu.

Rozuměl bych tomu, a podpořil bych návrh, že přerušíme projednávání tohoto bodu, nicméně bych doporučil, aby alespoň zazněla úvodní slova. Než budou případně usnesení odsouhlasena a než bude bod doprojednán, mohli bychom to, co v rozpravě nebo v úvodních slovech zazní, brát jako apel pro zbytek této schůze. Tolik vysvětlení k tomuto jednomu bodu.

Jak jste možná zaznamenali, jsou zde názory poslanců, které dokonce říkají, že by první bod usnesení mohl být formulován ještě tvrději, aby rovnou zapovídal i možnost navrhnout přerušení. Dnes je praxe taková, že přestávku může vyhlásit na žádost předsedající, a bohužel se tak děje. Můj původní návrh je mírnější, ukládal by povinnost, že by to odsouhlasila sněmovna hlasováním.

Je zde tedy názor vypustit celou pasáž. Možná že zazní v rozpravě, a že by první bod usnesení byl velmi jednoduchý: Za textem "musí se hlasování opakovat" že by pokračoval text pouze formulací "vyhlášení přestávky v tomto okamžiku není možné". Tolik k prvnímu tématu.

Druhé téma, které se týká druhého a třetího čtení návrhu zákona, je jiný problém. Jak jsem se snažil odůvodnit na minulé schůzi, vycházím z takového výkladu jednacího řádu, který si uvědomuje, že je v jednacím řádu formulace, že se ve třetím čtení koná rozprava. Pak je tam ovšem čárka a text pokračuje formulací: "ve které lze navrhnout pouze opravu legislativně technických chyb, gramatických, písemných, tiskových,… atd." Nebudu text celý znovu citovat.

Tady stojí proti sobě dva názory. Domnívám se, že celá argumentační rozprava, která probíhá ve druhém čtení, se nemá - mnohdy beze změn - opakovat ve třetím čtení a že v rámci třetího čtení je možno, aby vystoupili představitelé klubů, aby vystoupili ti, kteří jsou vyjmenováni v příslušném ustanovení jednacího řádu.

Návrh usnesení vychází z výkladu, který vychází z úmyslu zákonodárce v době, kdy nový zákon o jednacím řádu přijímal, s tím, že ve třetím čtení by měla zaznít kromě legislativně technických oprav pouze základní stanoviska před závěrečným hlasováním a argumentační debata by se neměla opakovat.

Dámy a pánové, domnívám se, že i u tohoto bodu je korektní říci, že se někteří z nás domnívají, že ideologická rozprava a argumentace by měla mít šanci proběhnout i ve třetím čtení. Kolegové říkají, že by měla mít šanci proběhnout ve třetím čtení před hlasováním. Myslím si, že má proběhnout jen jednou, a máme si říci, že ve druhém čtení mají padnout jen návrhy, a pojďme o nich argumentačně diskutovat potom, co je máme všichni písemně v ruce a potom, co se kluby poradí. To je jeden přístup. Druhý přístup říká: argumentace proběhla ve druhém čtení, kluby se poradí, zaujmou svá stanoviska, zazní zásadní vystoupení a jdeme k hlasování, a projednávání zákona se do toho trychtýře blíží ke svému závěru. Podporuji tento výklad, ale je to otázka k vašemu posouzení a rozhodnutí.

Věřím, že pokud sněmovna rozhodne, že se dnes dále tímto bodem zabývat nebude, přesto většina z nás bude myšlenky těchto návrhů podporovat ve zbytku projednávaných bodů na této schůzi Poslanecké sněmovny. V tomto okamžiku děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Vlachovi. Nyní otevírám rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, musel bych zopakovat to, co jsem tady už jednou řekl, že v tuto chvíli navrhnu přerušení tohoto bodu do příští schůze Poslanecké sněmovny s tím, aby byl vytvořen čas na projednání v ústavně právním výboru. Myslím, že je korektní, aby došlo k přerušení, a nikoli až k odročení po rozpravě, aby rozprava mohla dále běžet na příští schůzi Poslanecké sněmovny.

Myslím si, že by se tyto věci měly vyříkat spíše na ústavně právním výboru, než tady s tím zdržovat celou sněmovnu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Bendovi za vystoupení. Pane kolego, obávám se, že můžeme maximálně odročit návrh, a to může proběhnout až po ukončení rozpravy. Bude to odročeno do příští schůze sněmovny. Protože to bude zařazeno na příští schůzi sněmovny, musí být k tomuto bodu otevřena rozprava. Problém tam nevidím. Obávám se, že jednací řád nezná pojem přerušit do určitého termínu.

 

Poslanec Marek Benda: Nechci znásilňovat jednací řád, ale před sedmnácti minutami jste tak učinil - přerušil jste bod do projednání tohoto bodu. Myslím, že tak sněmovna může učinit.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Prosím kolegu Matulku.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Protože nemá smysl se handrkovat a protože kolega Benda navrhuje správnou věc, aby odpadly procedurální záležitosti, vznáším návrh na odročení do příští schůze sněmovny. Je pochopitelné, že to bude zařazeno jako bod, bude o něm rozprava, ale rozprava bude se stanoviskem ústavně právního výboru. A o to běží.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Matulkovi.

Domnívám se, že jediný hlasovatelný návrh v tuto chvíli je pana poslance Matulky a pan kolega Benda souhlasí.

Do rozpravy se nikdo nehlásí, uzavírám ji. Nechám hlasovat v hlasování pořadové číslo 149 o návrhu pana poslance Matulky. Předtím vás odhlašuji a žádám o novou registraci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP