Poslanec Miroslav Kalousek: Poslanecká sněmovna žádá Ministerstvo financí České republiky, aby s okamžitou platností zrušilo platnost Cenového věstníku, konkrétně článek 1, Minimální cena mléka - ze Zásad regulace trhu mléka ve 2. - 4. čtvrtletí 1999, uvedené v částce 4 ze dne 29. března 1999.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O tomto návrhu rozhodneme hlasováním pořadové číslo 159, které jsem zahájil. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Ani tento návrh nebyl přijat, když se pro vyslovilo 89 poslankyň a poslanců, proti 80 z přítomných 178.

 

Je ještě něco k hlasování, pane zpravodaji?

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Zajisté. Článek 4. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby zhoršující se situaci v  odbytu zemědělských výrobků řešila systémovými kroky.

Já se dovoluji zeptat se ještě jednou předkladatele, zda vzhledem k dosavadnímu průběhu hlasování…. - Ano, stahuje tento návrh.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nicméně musíme o stažení rozhodnout hlasováním. Je zde formální návrh na stažení tohoto návrhu.

Kdo je pro, nechť v hlasování pořadové číslo 160 zvednutím ruky a stisknutím tlačítka s tímto návrhem vysloví souhlas. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 131 poslankyň a poslanců, proti 32 z přítomných 178.

 

Pane navrhovateli a zpravodaji v jedné osobě, já vám děkuji, že jste se ujal také role zpravodaje. Je ještě něco k hlasování?

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Není, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, já vám děkuji za velkou, byť marnou námahu, kterou jsme věnovali snaze o napravení nespravedlnosti na trhu s mlékem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Končím tento bod. Vidím ještě předsedu poslaneckého klubu KDU-ČSL pana poslance Kasala. Prosím.

 

Poslanec Jan Kasal: Pane místopředsedo, dámy a pánové. Myslím, že nebudu dlouho zdržovat, ale přeci jenom si myslím, že by nebylo dobré, kdybychom tuto složitou problematiku opustili takto. Já bych poprosil pana ministra zemědělství, zdali by přece jenom nebyl tak laskav a neřekl k tomu svůj pohled na celou záležitost. Myslím si, že by to minimálně mohlo znamenat, že jsme tady nejednali několik hodin zbytečně o této věci.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli sděluji oznámení předsedy organizačního výboru Poslanecké sněmovně, že opět začíná pokračující zasedání organizačního výboru. V tuto chvíli, teď hned, neboť se nečeká na přepojení hlasovacího zařízení a my zde můžeme pokračovat. Nyní mimo program vystoupí ministr zemědělství Jan Fencl. Prosím, pana ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedající, ctěná sněmovno. Protože jsem pochopil, že tento problém zřejmě ze strany předkladatele vybudil představy o tom, že rozhodnutí fondu mohlo sledovat úplně jiné cíle, než ve skutečnosti sledovalo, proto bych vám chtěl oznámit - a budu hovořit velice krátce - že si dovolím v průběhu zítřejšího dne svolat reprezentanty malých producentů mléka, a pokud i oni budou stejného názoru - a není to vyloučeno, protože se v tuto chvíli oni mohou cítit dotčeni, stejně jako v prvé chvíli chtěli, aby byli z toho systému vyjmuti - v tuto chvíli neprodleně oznámím radě fondu a požádám radu fondu, aby přehodnotila své stanovisko a změnila toto své rozhodnutí a zařadila do tohoto režimu i malé producenty mléka. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru zemědělství Janu Fenclovi a vracíme se k našemu programu. Nyní budeme projednávat bod číslo 39 schváleného programu, kterým je

 

39.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky
o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
a z majetku, podepsaná v Praze dne 1. října 1998
/sněmovní tisk 117/ - prvé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 117 a z pověření vlády uvede návrh pan ministr financí Ivo Svoboda. Pane ministře, já vás žádám, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů, abyste se ujal slova. Pane ministře, sněmovna na vás nebude čekat. Projednáváme sněmovní tisk 117, slova se ujme předkladatel ministr financí České republiky Ivo Svoboda. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Dobrý večer, vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové. K omezení daňového zatížení a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění, které působí nepříznivě na rozvoj vzájemné spolupráce, je mezi státy obvyklé sjednat smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Česká republika má v současné době v platnosti 55 takových mezinárodních daňových smluv.

Předkládaná smlouva, která byla podepsána v říjnu loňského roku, nahradí ve vzájemných vztazích mezi Českou republikou a Indickou republikou dosud uplatňovanou smlouvu mezi vládou ČSSR a vládou Indie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v lednu 1986. Uzavření předkládané smlouvy by mělo podpořit vzájemné vztahy v hospodářské a obchodní oblasti mezi oběma státy.

Tato smlouva totiž zvyšuje právní jistotu investorů obou států o existenci a výši jejich daňové povinnosti a umožňuje přesněji kalkulovat návratnost jejich podnikatelských záměrů. Tato komplexní daňová smlouva, která byla sjednána na základě vzorových modelů OECD a OSN, umožňuje výměnu informací mezi příslušnými úřady smluvních států a zajišťuje daňovou nediskriminaci pro daňové rezidenty jednoho státu na území státu druhého.

Smlouva se předkládá před ratifikací prezidentem republiky Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu podle článku 49 Ústavy ČR, protože upravuje odchylně od ustanovení zákonů České republiky daňové povinnosti právnických a fyzických osob a poskytuje daňové osvobození a jiné úlevy.

Navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyjádřila v prvém čtení souhlas s touto předkládanou smlouvou a doporučila ji k projednání v příslušných sněmovních výborech. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru financí Ivo Svobodovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Karas. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Jiří Karas: Děkuji. Pane místopředsedo, vážené dámy a pánové. Smlouva mezi vládou ČR a vládou Indické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku je zcela obvyklou smlouvou uzavíranou mezi státy. Smlouva byla sjednána na základě vzorových modelů OECD a OSN. ČR má v současné době v platnosti téměř 60 mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění. Uzavřením smlouvy se pro subjekty obou zemí zvyšuje právní jistota o existenci a výši daňové povinnosti.

Dámy a pánové , dovoluji si doporučit, aby sněmovna vyslovila souhlas s uzavřením této smlouvy.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Karasovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které se zatím nikdo nepřihlásil. Obecnou rozpravu uzavírám, a jelikož nezazněl ani návrh na vrácení ani návrh na zamítnutí, budeme rozhodovat o přikázání výborům.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh není. Je - pardon, to je návrh na odhlášení. Odhlašuji vás, a jelikož jiný návrh není, jediný návrh, o kterém budeme hlasovat poté, co se všichni zaregistrujeme svými magnetickými kartami - a já doufám, že dosáhneme kvora ke hlasování, rozhodneme o návrhu na přikázání zahraničnímu výboru. Kolegyně a kolegové, prosím, abyste se zaregistrovali.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP