(pokračuje Kavan)

Vnitrostátní provádění jednotlivých ustanovení Ottawské dohody je zajištěno prostřednictvím dílčích ustanovení jednotlivých právních předpisů, které příslušnou imunitu stanoví buď přímo, nebo obsahují odkaz na mezinárodní smlouvy, které ji upravují.

Ottawská dohoda se nedotýká žádných stávajících závazků České republiky podle mezinárodního práva, naopak její ratifikace je nezbytnou podmínkou, aby Česká republika mohla plnit své závazky jako smluvní stát Severoatlantické smlouvy. Ottawská dohoda si nevyžádá žádné výdaje ze státního rozpočtu.

Jako mezinárodní smlouva, jejíž vnitrostátní provádění není možné bez existence odpovídající zákonné úpravy, vyžaduje Ottawská dohoda před svou ratifikací prezidentem republiky souhlas parlamentu podle článku 49 odstavec 2 ústavy.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, doporučuji Poslanecké sněmovně, aby Ottawskou dohodu schválila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru zahraničních věcí Janu Kavanovi. Prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jiřího Vlacha, aby se ujal slova a své úlohy.

 

Poslanec Jiří Vlach: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vše podstatné ke smlouvě, která byla sjednána ve Washingtonu dne 4. dubna 1949, resp. na ni navazující dohodě z Ottawy, bylo řečeno v úvodním slově pana ministra. Pan ministr zmínil soulad s českým právním řádem i sám fakt, že není v rozporu s právem Evropské unie. Připojuji se s doporučujícím stanoviskem.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Vlachovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které vidím přihlášeného pana poslance Kohlíčka. Prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážení kolegové, milé kolegyně, Ottawská smlouva, kterou projednáváme, je jednou ze smluv, která by měla - jak řekli moji předřečníci - upravit statut příslušných funkcionářů, případně dalších lidí z NATO na diplomatický statut, to znamená, že se zde dává nediplomatickým pracovníkům diplomatický statut, tedy i možnost, aby řada pracovníků požívala diplomatických výsad.

Domnívám se proto, že taková smlouva by si zasloužila skutečně dobrý překlad. Chtěl bych zde konstatovat, že v řadě článků jsou použity jiné obraty v anglickém textu a v českém textu. Konkrétně prakticky všude, kde smlouva říká, že organizace bude mít nějaké vlastnosti, bude mít nějaké možnosti, v českém překladu se říká, že má organizace nějaké vlastnosti, nebo má nějaké možnosti. Ať už je to u práva být právní osobou, nebo u jiných záležitostí.

Domnívám se - vzhledem k tomu, že se nespecifikuje ve smlouvě a dokonce není dáno ani v příloze, která by u takové smlouvy měla být přiložena, kterých funkcionářů se týká tato smlouva a jakým způsobem, dokonce i český text to vyžaduje - že bychom měli vrátit předkladateli tuto smlouvu, aby ji dopracoval a aby opravil také český překlad.

Navrhuji tedy vrátit smlouvu předkladateli k dopracování českého překladu a k doplnění příloh, které chybějí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Kohlíčkovi. Vidím do rozpravy přihlášeného pana poslance Exnera. Udílím mu slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, konstatuji, že k již zmíněným nedostatkům je třeba přičíst také to, že článek 12 v českém textu je přeložen tak, že postrádá smysl. Je zřejmě vypuštěna část textu na konci strany tři a text nenavazuje na následující straně. Domnívám se, že je skutečně potřeba technicky předložit takovou smlouvu, abychom o ní mohli jednat. V případě, že nebude přijat návrh poslance Kohlíčka, navrhuji odročení jednání do té doby, dokud nebude materiál předložen v pořádku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Vidím pana poslance Karla Vymětala. Prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Karel Vymětal: Milý pane předsedající, dámy a pánové, dovoluji si sněmovně navrhnout ještě jeden závěr, a sice pokud by nebyl přijat návrh kolegy Kohlíčka nebo návrh kolegy Exnera, navrhuji, aby Poslanecká sněmovna předloženou smlouvu v prvním čtení zamítla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Vymětalovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu uzavírám.

Kolegyně a kolegové, budeme postupovat tak, že nejprve rozhodneme o návrhu na vrácení smlouvy k přepracování, poté k zamítnutí. Nebudou-li schváleny tyto návrhy, budeme přikazovat výborům.

Vidím žádost o opětovné odhlášení. Zde to na rozdíl od předchozích případů chápu. Žádám vás, abyste se všichni zaregistrovali.

 

Budeme nejprve hlasovat o návrhu, kterým bychom sněmovní tisk 151 vrátili navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 163. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl schválen, když se vyslovilo 15 poslanců, proti bylo 77 z přítomných 98.

 

Nyní budeme rozhodovat v hlasování pořadové číslo 164 o návrhu na zamítnutí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Ani tento návrh nebyl schválen, když se pro vyslovilo 13 poslanců, proti bylo 87 z přítomných 102.

 

Nebyl-li schválen ani jeden návrh, budeme se zabývat přikázáním výborům. Organizační výbor navrhuje přikázat zahraničnímu výboru. Ptám se, jestli má někdo další návrh.

Pardon, zřejmě jsem něco popletl. S procedurální připomínkou se hlásí pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, pospícháte možná zbytečně. Myslím si, že by bylo vhodné používat zpravodajů, když už byli jmenováni, kteří by měli kontrolovat průběh hlasování. Připomínám, že jsem po zdůvodnění špatného překladu předložil návrh na odročení do té doby, dokud nebudou předložené materiály v pořádku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji za zpřesnění. Abychom v tuto chvíli nepolemizovali, zda toto lze přednést v obecné rozpravě v prvním čtení, myslím, že bude jednodušší, abychom o tomto návrhu hlasovali.

 

Kolegyně a kolegové, o návrhu, který byl opětovně rekapitulován, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 165, které jsem zahájil.

Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl schválen, když se pro vyslovilo 14 poslanců, proti 84 z přítomných 103.

 

Omlouvám se panu zpravodaji a prosím, aby se ujal svého úřadu.

 

Poslanec Jiří Vlach: Dámy a pánové, myslím, že přestože návrhy, které jsem mohl zrekapitulovat jak já, tak i předsedající, neprošly, je korektní v tomto okamžiku bez návrhu na usnesení požádat vládu, aby před projednáváním ve výboru, kterému jsme právě tisk přikázali, napravila technické nedostatky v předloženém textu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP