Místopředseda PSP Stanislav Gross: Jenom ještě připomenu, že jsme nepřikázali, teprve o tom rozhodneme hlasováním. Nyní budeme rozhodovat o přikázání výboru. Organizační výbor navrhl přikázat zahraničnímu výboru. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

hlasování pořadové číslo 166, které jsem v tuto chvíli zahájil, rozhodneme o návrhu na přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je pro tento návrh, zvedněte, prosím, ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl schválen, když se pro vyjádřilo 88 poslanců a poslankyň, proti bylo 8 z přítomných 103.

Konstatuji, že jsme tento tisk přikázali k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji zpravodaji panu poslanci Vlachovi.

 

Přistupujeme k projednání bodu

 

42.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná),
Rada Evropy číslo 143, sjednaná ve Valettě dne 16. 1. 1992,
která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 17. 12. 1998
/sněmovní tisk 133/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády uvede návrh ministr kultury České republiky Pavel Dostál. Prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já budu mít zřejmě snadnější postavení než pan kolega Kavan. V řadách komunistických poslanců je významný evropský archeolog, tak doufám, že nebudou chtít tuto úmluvu zamítnout.

Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy je další z řady smluvních dokumentů v Radě Evropy, který jsme podepsali v Radě Evropy ve Štrasburku dne 17. prosince 1998. Cílem úmluvy je realizace společné politiky evropských států na úseku ochrany archeologického dědictví. Úmluva stanoví komplexní přístup k ochraně archeologického dědictví a klade důraz na důslednou ochranu a záchranu movitých a nemovitých archeologických nálezů, archeologických nalezišť a území s archeologickými nálezy.

Státy se úmluvou zavazují zavést právní režim, který bude zahrnovat inventarizaci archeologického dědictví, klasifikaci památek a oblastí, vytváření archeologických rezervací, oznamovací povinnost, povolovací a kontrolní systém pro archeologickou činnost s důrazem na nedestruktivní metody a zachování archeologických nálezů na jejich původním místě a vydávání oprávnění k archeologické činnosti a povolení pro používání detektorů kovů.

Důležitým preventivním opatřením je začlenění problematiky archeologie v procesu územního plánování a využití územních plánů pro ochranu, konzervaci a zhodnocení archeologických lokalit.

Smluvní strany se zavazují zajistit finanční podporu pro archeologický výzkum včetně preventivní archeologie z národních, regionálních nebo místních veřejných zdrojů.

Důležitou součástí úmluvy je závazek publikování vědeckých poznatků k výměně informací a k mezinárodní spolupráci při zmírňování následků nepovolených vykopávek a nezákonného vývozu.

Podpis a následně ratifikace úmluvy je projevem vůle České republiky spolupodílet se na realizaci společné politiky evropských států na úseku ochrany archeologického dědictví, a aktivně se tím zapojit do evropských struktur v oblasti, které se říká kulturní dědictví. Je důležitou etapou v rámci harmonizace právního řádu České republiky s právním řádem EU, jejíž právní principy vycházejí mj. z Charty a úmluv Rady Evropy.

Podpis a ratifikace úmluvy posílí hospodárnost a účelnost vynakládaných finančních prostředků na ochranu archeologického dědictví Evropy v České republice a metodicky usměrní a zkvalitní praktické přístupy při realizaci této ochrany.

Podstatným způsobem se rozšíří zahraniční spolupráce a vzájemná výměna informací.

Zásady úmluvy jsou dostatečně obsaženy v současném českém právním řádu, resp. v právních předpisech na úseku památkové péče, územního plánování a stavebního řádu a ochrany životního prostředí, a proto nevyžadují vydání samostatného nového právního předpisu. Při předpokládané postupné novelizaci našeho právního řádu však bude třeba prohloubit některé zásady v souladu s prioritami úmluvy a zohlednit některé dílčí aspekty, a to zejména tyto:

1. prohloubení možnosti posuzování vlivu na archeologické lokality jako součást posuzování vlivu na životní prostředí,

2. zdůraznění existujícího začlenění ochrany a konzervace archeologického dědictví mezi cíle územního plánování,

3. zavedení povolení pro používání detektorů kovů proti archeologickému pirátství.

Z podpisu a ratifikace úmluvy nevzejdou žádné mimořádné požadavky na zvýšení státního rozpočtu při zachování dosud uplatňované zásady hrazení nákladů záchranných archeologických výzkumů, založené na decentralizovaném financování v rámci přímé vazby mezi stavebníky a organizacemi oprávněnými k provádění archeologických výzkumů. Náklady na hrazení záchranných výzkumů vyvolaných osobami, které nepodnikají, se kryjí s pomocí finančních prostředků z programu podpory záchranných archeologických výzkumů, zřízeného právě při Ministerstvu kultury ČR v roce 1995. Tento program byl pro rok 1999 už za vaší účasti překoncipován a nově ustanoven právě ve vazbě na přípravu podpisu a ratifikaci úmluvy. Díky vám se také v rozpočtu Ministerstva kultury zároveň zvýšila částka na posílení tohoto obnoveného programu o 9 mil. Kč.

V současné době úmluvu podepsalo 32 členských států Rady Evropy, z toho již 15 států tuto úmluvu ratifikovalo. Úmluva je mimořádně významným mezinárodním dokumentem a je prvním mezinárodně platným dokumentem pro ochranu archeologického dědictví, k jehož zavedení se Česká republika svým podpisem hodlá zavázat. Česká republika se tak zařadí mezi standardní evropské země, pro které je ochrana kulturního dědictví jedním ze základních principů moderního státu.

Smluvní úprava má charakter prezidentské smlouvy, a proto podléhá ratifikaci prezidentem České republiky po předchozím projednání Parlamentem České republiky. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru kultury Pavlu Dostálovi. Nyní bude hovořit pan poslanec Zaorálek jako zpravodaj, který zaskočí za původně jmenovanou zpravodajku paní Štěpovou. Hovoří poslanec Zaorálek.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Děkuji. Myslím, že podstatné bylo řečeno panem ministrem. Já jsem přesvědčen, že ratifikace této úmluvy zvýší mezinárodní prestiž České republiky jako standardního kulturního státu, a proto vám navrhuji postoupit úmluvu do druhého čtení a přikázat ji zahraničnímu výboru v souladu s usnesením organizačního výboru.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Zaorálkovi a otevírám obecnou rozpravu, do které mám první přihlášku pana poslance Klanici. Žádám, aby se ujal slova.

 

Poslanec Zdeněk Klanica: Pane předsedající, páni ministři, kolegyně a kolegové, já samozřejmě souhlasím plně s panem ministrem, že souhlas s ratifikací úmluvy je nesporně po všech stránkách krokem vpřed.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP