(pokračuje Klanica)

Chtěl bych upozornit společně s tím, co tady bylo řečeno, že tato ratifikace bude vyžadovat řadu opatření organizačních i finančních a samozřejmě legislativních přímo u nás. Zejména se to týká úhrady nákladů zachraňovacích archeologických výzkumů jednotlivými investory. V současné době většina investorů v naší zemi je ochotna hradit pouze náklady terénního výzkumu, což je jen část nákladů, protože ve smyslu úmluvy bude nutno, aby investoři hradili v plné míře např. i zpracování archeologického materiálu získaného při zachraňovacích výzkumech. Je tomu tak v některých spolkových zemích Německa, ve Skandinávii a mělo by tomu tak být i u nás.

Pokud se týká našich norem, domnívám se, že by bylo škoda, kdybychom učinili v ochraně archeologických památek krok zpět od našich dřívějších norem, které byly - jak sami Západoevropané tvrdí - na vysoké úrovni, mnohdy vyšší než některá legislativa evropská, např. Velké Británie, Francie nebo Portugalska.

Domnívám se, že současná podoba zákona má samozřejmě svá úskalí, ale přesto slouží dobře svému účelu, a sami archeologové tvrdí, že je progresivnější než leckde v zahraničí.

Bohužel více než polovina památek přichází vniveč, protože dnešní systém jejich ochrany není dokonalý, ale mnoho se jich naopak zachránit podaří. V okamžiku změny zákona a v případě, kdyby se do něho dostaly prvky, které by stávající systém ještě zhoršily, a z toho mám obavu, pak celá koncepce ochrany archeologických památek budovaná mnoho desítek let by se u nás zhroutila, což by byla škoda. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Klanicovi. Do rozpravy další přihlášky nemám, obecnou rozpravu uzavírám.

Rozumím tomu tak, že pan poslanec Klanica nenavrhl žádné usnesení, takže se budeme zabývat pouze přikázáním výboru.

Organizační výbor navrhl přikázat tento předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Pavel Dostál - ministr kultury ČR Pavel Dostál, hovoří k návrhu na přikázání výboru.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Došlo asi k nějakému šumu. Jako ministr jsem v korespondenci s parlamentem navrhl, aby tento návrh projednal také výbor pro kulturu, školství, vědu, vzdělání a tělovýchovu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Tato korespondence ke mně nedorazila, ale je to legitimní návrh. Navrhuje ještě někdo jiný výbor? Ne. Budeme tedy rozhodovat o přikázání těmto dvěma výborům.

 

hlasování pořadové číslo 167 budeme rozhodovat o přikázání nejprve výboru zahraničnímu. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 86 poslankyň a poslanců, proti byli 4 z přítomných 113.

 

Nyní budeme rozhodovat o návrhu na přikázání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 168 a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomu návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se z přítomných 115 poslankyň a poslanců vyslovilo 81, proti bylo 9.

 

Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali výboru zahraničnímu a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Přistupujeme k projednávání bodu schváleného pořadu, kterým je

 

36.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva č. 181 o soukromých agenturách práce, 1997, a Listina o změně Ústavy Mezinárodní organizace práce, 1997, přijaté na 85. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1997
/sněmovní tisk 115/ - prvé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 115. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr práce a sociálních věcí a místopředseda vlády České republiky Vladimír Špidla. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážení pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, dovolte mi, abych se dotkl základních myšlenek, které jsou spojeny s touto ratifikací.

Za prvé. Ratifikací dohody MOP 181 se umožní vytvářet soukromé zprostředkovatelny práce pracující pro zisk, nejen za náklady. Je to věc, která je obsažena i v návrhu zákona 1991.

Za druhé. Ratifikací Listiny o změně Ústavy MOP, která byla přijata na 85. zasedání v roce 1997, se zrychlí a zlepší možnost rušení zastaralých nástrojů Mezinárodní organizace práce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí Vladimíru Špidlovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec František Vnouček.

 

Poslanec František Vnouček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jako zpravodaj sněmovního tisku č. 115 vládního návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s Úmluvou č. 181 o soukromých agenturách práce a Listině o změně ústavy MOP, neshledávám zásadní rozpory. Některé rozpory, které tam jsou, budou ještě upraveny novelizovaným zákonem 1/91 a budou projednány na výboru.

Následně doporučuji, aby byl tento materiál propuštěn do druhého čtení a v souladu s organizačním výborem navrhuji postoupit k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu zpravodaji, poslanci panu Františku Vnoučkovi a otevírám v tuto chvíli obecnou rozpravu, do které mám jednu přihlášku pana poslance Štraita. Prosím, pane poslanče, přistupte k řečništi a ujměte se slova.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, věcně k tisku 115 nemám nic, naopak ho podporuji.

Dovolte, abych v souvislosti s projednáváním dokumentu z 85. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1997 navrhl doprovodné usnesení tohoto znění:

"Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby v souvislosti s poslední novelizací Ústavy MOP vyhlásila ve Sbírce zákonů její platné znění."

Zdůvodnění: Odkazuji na článek 10 Ústavy České republiky, neboť Ústava MOP obsahuje právní normy regulující uplatňování lidských práva a základních svobod, sociální, hospodářské a kulturní oblasti. Bylo to tak i v minulosti, uvedu dva příklady z celé existence MOP. Ústava MOP byla publikována pod č. 217/21 Sb., tedy v roce 1921. Tehdy to byla jako součást Versailleské smlouvy. Ústava MOP byla novelizovaná po válce pod č. 98 v roce 1948 a publikována také.

Pokud mne ale pan místopředseda vlády Špidla ústně ujistí, že se tak stane, protože to musí vyjít z jeho iniciativy, bude mi tento gentleman agreement stačit a bude mi dokonce milejší. Mělo by to být automatické. Nedávno jsem hovořil o mezistátních majetkových smlouvách, které se bohužel po roce 1990 ve Sbírce nikdy neocitly a dělá to vážné potíže třeba při možných zdvojených restitucích.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Štraitovi. Do rozpravy se hlásí místopředseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Ano.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pan místopředseda se jasně vyslovil. Rozumím tomu tak, že je požadavek na doprovodné usnesení v tuto chvíli stažen.

Končím obecnou rozpravu, protože do ní nikdo nehlásí, a budeme rozhodovat o přikázání organizačnímu výboru.

Organizační výbor navrhl přikázat k projednání tento tisk výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

O tomto návrhu rozhodne hlasování pořadové číslo 169, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Je někdo proti?

Návrh byl schválen, když se z přítomných 122 pro vyslovilo 100 a proti nebyl nikdo.

 

Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP