Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dalším bodem je

 

37.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o sociálním zabezpečení
/sněmovní tisk 123/ - prvé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 123. Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Kypr podobně jako Česká republika figuruje v prvé skupině kandidátských zemí pro členství v Evropské unii. Je zájmem obou států prezentovat svou připravenost na toto členství vzájemně upravenými vztahy v sociálním zabezpečení, které vycházejí z principů platných ve společenství.

Smlouva s Kyprem je poměrně komplexní dokument, po obsahové i formální stránce odpovídá mezinárodně uznávaným požadavkům na koordinaci sociálního zabezpečení. Vychází z principu, na němž jsou založeny všechny moderní dvoustranné i mnohostranné smlouvy o sociálním zabezpečení. Takovýchto smluv poslední dobou projednáváme a ratifikujeme celou řadu jako na běžícím páse. To je vše. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu místopředsedovi Špidlovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážené paní a pánové, dovolte, abych vystoupení pana ministra doplnil sdělením, že jedinou odchylkou této smlouvy od obdobných smluv je absence úpravy zdravotní péče. Ta je však řešena samostatnou úmluvou z roku 1972. Proto navrhuji, aby sněmovna propustila tuto smlouvu do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Pan poslanec Kohlíček se hlásí, udílím mu slovo.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Vážená paní předsedající, vážení páni kolegové, vážené a milé kolegyně, dovoluji si doporučit vašemu zájmu smlouvu o sociálních otázkách s Kyprem. Domnívám se shodně s předkladatelem, že je to moderní smlouva, a věřím, že otázky, které tam nejsou řešeny, tzn. otázky nemocenské, budou řešeny jinou smlouvou, protože smlouva z roku 1972 jistě již nesplňuje ty parametry, které bychom od ní očekávali, vzhledem k tomu, že systém zdravotní péče se v obou zemích vyvíjí.

Chtěl bych doporučit - myslím, že to nepatří do této rozpravy, ale dovolte, abych to doporučil, když jsem u slova - aby smlouva byla přidělena i výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, vedle zahraničního výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se někdo do rozpravy? Není tomu tak, končím obecnou rozpravu.

Ptám se pana navrhovatele, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak.

Konstatuji, že v rozpravě nezazněly návrhy na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, ani návrh na zamítnutí. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru, pan poslanec Kohlíček výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

V hlasování pořadové číslo 170 rozhodneme o návrhu na přikázání výboru zahraničnímu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 170 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 170 byl tento návrh přijat, když se pro něj z přítomných 125 pro vyslovilo 91 a 4 byli proti.

 

V hlasování pořadové číslo 171, které zahajuji, se ptám, kdo je pro to přikázat tento návrh výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 171 se z přítomných 124 pro vyslovilo 78, proti bylo 20. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán výboru zahraničnímu a výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Dalším bodem je

 

38.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení
/sněmovní tisk 132/ - prvé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 132. Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Smlouva o sociálním zabezpečení s Chorvatskem byla podepsána 22. ledna 1999 a ve vztahu k Chorvatsku nahradí dosud platnou Úmluvu mezi Československem a Federativní lidovou republikou Jugoslávie o sociálním pojištění z roku 1957. Základní změnou je to, že podle úmluvy z roku 1957 nesl náklady zdravotní péče poskytované v plném rozsahu stát. Podle smlouvy s Chorvatskem ponese náklady zdravotní péče pojišťovací systém, čili nikoli stát. Recipročně je to stejné i na straně chorvatské. Vzhledem k tomu, že náklady zdravotní péče jsou přibližně stejné, nedá se předpokládat, že by došlo k nepříznivé změně ve vztahu k České republice. Smlouva byla dále doplněna otázkami pojištění nezaměstnanosti a dále upravuje jakožto komplexní smluvní dokument ochranu nároků migrujících osob.

Po obsahové i formální stránce odpovídá mezinárodně uznávaným požadavkům na koordinaci sociálního zabezpečení. Je to opět standardní technická smlouva, tak jak jsem se o tom zmínil již u smlouvy předchozí. Je to smlouva, jakých budeme ještě schvalovat celou řadu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí panu Vladimíru Špidlovi. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Svoboda. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jan Svoboda: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, není co více dodat. Je to standardní smlouva, a proto doporučuji postoupit do druhého čtení a přikázat podle usnesení organizačního výboru k projednání zahraničnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu zpravodaji panu poslanci Svobodovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Kohlíček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Vážený pane předsedající, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové. Smlouva o sociálních otázkách s Chorvatskem je jednou ze tří smluv, které jsou v poslední době s Chorvatskem projednávány a přijímány. Chtěl bych upozornit, že systém tří smluv bude úplný a že tím budeme mít vztahy s Chorvatskem na podobné úrovni, jako máme vztahy s vyspělými státy západní Evropy. Je tam jak smlouva o dvojím zdanění, tak smlouva o ochraně investic a tato smlouva je vlastně třetí z triumvirátu.

Doporučuji její přijetí a zároveň bych chtěl doporučit, aby byla projednána i na výboru sociálním a pro zdravotnictví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Kohlíčkovi. Táži se, kdo se dál hlásí do obecné rozpravy. Nevidím nikoho, obecnou rozpravu uzavírám.

Kolegyně a kolegové, budeme se zabývat přikázáním tohoto návrhu výborům. Nejprve rozhodneme o přikázání zahraničnímu výboru, poté přikázáním výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 172 a ptám se, kdo je pro přikázání výboru zahraničnímu, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se z přítomných 124 poslankyň a poslanců pro vyslovilo 93, proti byli tři.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Pan poslanec Karel Vymětal požaduje odhlášení. Odhlašuji vás a žádám o novou registraci.

hlasování pořadové číslo 173 rozhodneme o přikázání tohoto návrhu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP