Poslanec Jaroslav Palas: Chtěl bych požádat pana zpravodaje, aby srozumitelně přečetl text tohoto pozměňujícího návrhu, protože ne všichni kolegové mají tisk.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Není toto povinností zpravodaje, nicméně žádost v tomto případě zde byla přednesena. Já nemohu zpravodaje nutit, nicméně jeho úkolem není číst jednotlivá znění pozměňujících návrhů. Záleží na jeho uvážení, zda v tomto případě tak učiní, či nikoliv.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Jsem zpravodaj tolerance sama. Chtěl jsem ještě upozornit, že jsem mohl postupovat úplně jinak. Snažím se být přesný, protože tento text je shodný mimo jednoho slova. Já nevím, jestli si je toho předkladatel vědom, mimo jednoho slova je shodný s textem pana poslance Mandíka, který jsme teď před chvílí zamítli. V každém případě já přečtu:

Tento pozměňovací návrh zní: do § 7 vložit nový odstavec 2, který zní: "Na koupi zemědělského pozemku podle tohoto zákona má předkupní právo nájemce, který na pozemku prokazatelně hospodaří po dobu nejméně 24 měsíců a nemá ke dni prodeje závazky po lhůtě splatnosti vůči českému státu."

Chtěl bych upozornit jako zpravodaj, že předkupní právo máme v tomto zákoně pouze státu a že by došlo k paradoxní situaci při přijetí tohoto návrhu, že by vlastně nájemce měl předkupní právo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane zpravodaji, jsme v proceduře hlasování. Stejně tak jako nemohu připustit jakékoliv poznámky k věcnému obsahu pozměňujících návrhů ze strany předkladatelů, nemohu ani vám dát možnost k jejich komentování. (Pešán: Já se omlouvám.)

V každém případě platí to, že na všechny lavice nebo na všechna místa byly rozdány sněmovní tisky a každý, kdo má zájem, může podle sněmovního tisku postupovat a mít jasný přehled, o jakém pozměňujícím návrhu v tu danou chvíli hlasuje.

 

Nyní rozhodneme o pozměňujícím návrhu pod písmenem D10. Nesouhlasná stanoviska předkladatele i zpravodaje.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 228. Ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 195 poslanců se pro vyslovilo 95, proti 97. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Nyní zde máme legislativně technickou úpravu na straně 20, kterou předložil zpravodaj pod písmenem N6, a požádal bych pro určité urychlení, že rovněž za tím na straně 20 následuje další legislativně technická úprava, označená jako N7, jestli bychom nechali o těchto dvou úpravách hlasovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, zeptám se, jestli je proti takovému postupu námitka? Námitku nevidím. Ptám se na stanovisko předkladatele - souhlasné stanovisko včetně zpravodaje.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 229. Ptám se, kdo je pro návrhy N6 a 7. Kdo je proti?

Z přítomných 195 - pro návrh 192, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Na straně 15 je návrh poslance Mandíka, označený jako C7. Ovšem tento návrh je nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Pan poslanec souhlasí.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Na straně 19 návrh poslance Skopala, označený jako L5. Stanovisko navrhovatele je nesouhlasné a rovněž zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 230. Ptám se, kdo je pro návrh L5. Kdo je proti?

Z přítomných 195 - pro návrh 95, proti návrhu 99. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Další pozměňující návrh na straně 15 poslance Mandíka C8, zkonzultuji s ním, je dle názoru zpravodaje rovněž nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec souhlasí.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Na straně 20 jsou dvě za sebou následující legislativně technické úpravy, které předkládá zpravodaj, označené jako N8, N9. Zase bych požádal sněmovnu, zda bychom hlasovali en bloc.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nevidím námitku - vidím námitku, pan poslanec Mandík vznáší námitku o společném hlasování o pozměňujících návrzích pod písmenem N8 a 9. Budeme tedy hlasovat jednotlivě. Nejprve rozhodneme o návrhu N8.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Návrh N8 na straně 20, stanoviska jsou souhlasná - jak u předkladatele, tak zpravodaje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Souhlasná stanoviska předkladatele i zpravodaje.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 231. Ptám se, kdo je pro návrh N8. Kdo je proti?

Z přítomných 195 se pro návrh vyslovilo 169, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Na straně 20, N9 - souhlasná stanoviska jak navrhovatele, tak zpravodaje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 232. Ptám se, kdo je pro návrh N9. Kdo je proti?

Z přítomných 195 se pro návrh vyslovilo 192, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Na straně 19 je pozměňující návrh pana poslance Zuny, označený jako K4. Ale po domluvě s panem poslancem Zunou, on tento návrh stahuje, poněvadž reaguje jeho pozměňující návrh na to, co je již v textu opraveno.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nelze stáhnout, je nehlasovatelný. Pan poslanec souhlasí, můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Na straně 21 pozměňovací návrh N10, který jsem podával já jako zpravodaj. Stanoviska jsou souhlasná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 233. Ptám se, kdo je pro návrh pod písmenem N10. Kdo je proti?

Z přítomných 194 - pro návrh 101, proti 92. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Na straně 15 pozměňovací návrh pana poslance Mandíka, označený jako C9. Rovněž zde se zpravodaj domnívá, že je tento pozměňovací návrh nehlasovatelný, protože byl podmíněn přijetím jeho pozměňovacího návrhu C3.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Mandík souhlasí.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Na straně 21 pozměňovací návrh zpravodaje, označený jako N11, legislativně technická úprava. Stanoviska jsou souhlasná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 234. Ptám se, kdo je pro návrh N11. Kdo je proti?

Z přítomných 195 - pro návrh 192, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Nyní následující pozměňující návrh na straně 21, označený jako N12, bych si dovolil stáhnout jako navrhovatel.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane zpravodaji, nemůžete stáhnout.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Dobře, takže dojde k paradoxní situaci, že nesouhlasím jako zpravodaj. Rovněž předkladatel nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Život je plný paradoxů, pane poslanče. Nechám hlasovat o pozměňujícím návrhu uvedeném pod písmenem N12. Navrhovatel i zpravodaj nesouhlasí.

Já se ptám, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 195 - pro návrh 4, proti 177 (v hlasování číslo 235). Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP