(pokračuje Kučera ml.)

Jde pak už jen o soukromoprávní vztah a záleží čistě na vstřícnosti nového vlastníka majetku. Lze si představit i teoretický model, kdy nový vlastník majetku a po něm případně další vlastníci sice vždy přislíbí vypořádání dávných majetkových podílů vyjádřením majetkovými listy, nicméně k němu ve skutečnosti nikdy nedojde. Konec citace legislativního odboru.

Protože jde o velice, zdůrazňuji, velice závažný problém, který může vést k těžko předvídatelným dopadům, žádám vás všechny, abyste vytvořili prostor pro prodiskutování této nové legislativně právní problematiky, kterou novela s sebou přináší, a podpořili její vrácení do druhého čtení, které tímto navrhuji. Děkuji. (Potlesk z části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Do rozpravy se dále hlásí pan poslanec Palas.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych požádal o opravu legislativně technických chyb v tisku 62 ve třetím čtení podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Za prvé z názvu zákona vypustit slova "a doplňuje" a slova "České národní rady". V čl. 1 na konci uvozovací věty vypustit slova "a doplňuje".

V čl. 1 bodu 1 uvozovací věta zní: "V § 13 odst. 2 se slova "vydán" a "vydání" nahrazují slovy "vypořádán" a "vypořádání".

Bod 4 v čl. 1 k bodu 2 - uvozovací věta zní: V § 13 odst. 3 se slovo "vydán" nahrazuje slovem "vypořádán".

V čl. 1 bod 4 uvozovací věta zní: Za § 13 se vkládají nové § 13 a) - 13 c), které včetně nadpisu a poznámek č. 15 a 16 znějí.

Za šesté v čl. 2 bodu 1 uvozovací věta zní: "V § 4 odst. 1 písm. c) se na konci věty tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které včetně poznámky č. 22 e) zní".

Za sedmé v čl. 2 bodu 2 uvozovací věta zní: "V § 24 odst. 2 písm. h) se na konci věty tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písm. i), které včetně poznámek č. 20 f) a 20 g) zní".

Za osmé v čl. 3 v uvozovací větě slovo "doplňuje" nahradit slovem "mění" a v navrhovaném znění § 5 vypustit slova "České republiky".

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Palasovi. Ptám se dále, zda se někdo hlásí do rozpravy ke třetímu čtení. Není tomu tak. Končím rozpravu.

 

V rozpravě ke třetímu čtení zazněl návrh, aby bylo opakováno druhé čtení podle § 95 odst. 2.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 252. Hlasování pořadové číslo 252 zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 252 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 197 pro vyslovilo 83 a 104 bylo proti.

 

Nyní prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Jan Grůza: Dámy a pánové, z druhého čtení máme prakticky jediný pozměňovací návrh, který je obsažen v usnesení zemědělského výboru č. 38 z 11. schůze ze dne 11. března 1999. Pokud nebudou námitky proti tomu způsobu, který teď říkám, doporučuji, abychom hlasovali en bloc o tomto usnesení jako o celku, jestliže nebudou námitky na rozdělené hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dovolte mi, abych namítl proti snaze vydávat další věcné pozměňovací návrhy za legislativně technické úpravy. Výměny slov s různým významem, tak jak to navrhl pan poslanec Palas, podle mého názoru zjevně odporují dikci návrhu, které mohou padat ve třetím čtení. Děkuji. (Potlesk z části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, musím říci, že máte samozřejmě jako předseda klubu právo vystoupit v tuto chvíli s tímto stanoviskem. Ale na druhou stranu bylo by rozhodně mnohem etičtější vystoupit s takovýmto stanoviskem v průběhu rozpravy, která bohužel již byla ukončena. Nevím v tuto chvíli, jakým způsobem se vypořádáme s návrhy, které pan poslanec Palas vznesl v rozpravě, protože on vzhledem k tomu, že rozprava byla skončena, nemá možnost vystoupit. Takže prosím pana zpravodaje, aby navrhl řešení tohoto problému.

 

Poslanec Jan Grůza: Já se domnívám, že sněmovna může svým rozhodnutím uznat, jestli návrhy kolegy Palase jsou legislativně technickými nebo nikoliv.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: S procedurální poznámkou pan poslanec Palas.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Paní předsedající, dámy a pánové, já jsem samozřejmě přečetl tyto legislativně technické úpravy na základě připomínek legislativy parlamentu. Není to můj osobní názor, je to názor legislativy, podtrhuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, děkuji. Pane zpravodaji, navrhněte prosím postup.

 

Poslanec Jan Grůza: Doporučuji hlasovat o návrhu, že sněmovna souhlasí s návrhem ing. Jaroslava Palase, že se jedná o legislativně technické úpravy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, já myslím, že lze tímto způsobem k tomuto návrhu přistoupit.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 253, které zahajuji a ptám se, kdo souhlasí s tímto stanoviskem. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 253 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 196 pro vyslovilo 99 a 89 bylo proti.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Grůza: Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny námitky na oddělené hlasování, doporučuji tedy hlasovat en bloc o usnesení zemědělského výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, o usnesení zemědělského výboru budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 254, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 254 se z přítomných 197 pro vyslovilo 115, 79 bylo proti. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Grůza: Nyní doporučuji hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vzhledem k tomu, že o všech návrzích bylo hlasováno, přikročíme k hlasování o celém návrhu. Přednesu návrh usnesení.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jaroslava Palase a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 62, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Na žádost pléna vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 255 a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 255 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 196 pro vyslovilo 108 a 88 bylo proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

(Potlesk z části sálu.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP