(pokračuje Vidím)

Prosím tedy, aby bylo nejdříve hlasováno o odvolání zástupců pojištěnců ze správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny. Domnívám se, že předtím je nezbytné k tomu otevřít rozpravu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Vidím navrhl, aby se nejdříve hlasovalo o odvolání zástupců pojištěnců ze správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny. K tomuto návrhu otevírám rozpravu. Vidím jako prvního přihlášeného pana poslance Grosse, poté pan poslanec Janeček. (Poslanec Gross dává přednost poslanci Janečkovi.) Pan poslanec Janeček má slovo. Prosím.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, domnívám se, že to, co zde bylo řečeno, je v rozporu s naším právním řádem, neboť § 18 zákona č. 551, o Všeobecné zdravotní pojišťovně, jasně rozlišuje, že správní rada je tvořena zástupci státu, zástupci pojištěnců, to je těmi, které volíme my, a zástupci zaměstnavatelů. Zákon říká, že funkční období zástupce trvá čtyři roky. Před uplynutím tohoto funkčního období je možno odvolat zástupce státu. Nehovoří se zde o tom, že by bylo možno odvolat zástupce pojištěnců.

Logika tohoto ustanovení je zřejmá. Je jasné, že každá vláda chce mít ve správní radě své zástupce. Proto je zde řečeno, aby byla možnost odvolat zástupce státu kdykoli v průběhu volebního období, to je, aby vláda měla možnost si oněch deset zástupců najmenovat podle vlastního názoru. Není zde úprava a není zde dovoleno to, aby byli odvoláváni zástupci pojištěnců. I to má svou logiku, a to proto, aby se zachovala určitá stabilita ve správní radě.

Kdybychom přistoupili na tento precedens, zřejmě by docházelo k tomu, že po každých volbách bychom volili novou správní radu, a tedy pravděpodobně i nového ředitele VZP. Vnesli bychom tak velmi pravděpodobně do posledního alespoň částečně stabilního prvku v našem zdravotnictví prvek velmi nestabilní.

Úkolem volební komise tedy není navrhovat odvolání, ale říci, kolika členům správní rady mandát uplynul, a tento počet dovolit. Jedině k tomu ji zákon zmocňuje. Chtěl bych se tedy proti názoru a jednání volební komise ohradit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Janečkovi. V tuto chvíli se hlásí už přihlášený pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já si nemyslím, že je třeba se ohrazovat proti nějakému názoru. Volební komise - když své usnesení, kterým Poslanecké sněmovně tento postup navrhuje, přijímala - vycházela pochopitelně z platné právní úpravy, vycházela z názoru legislativy Poslanecké sněmovny. Já si troufám tvrdit, ač nejsem znalcem práva, a troufám si totéž tvrdit i o kolegovi Janečkovi, že ten, kdo jmenuje, má zcela bezpochyby právo také odvolat. A proto si myslím, že Poslanecká sněmovna může rozhodnout o tom, že provede ono odvolání. Pokud tak nerozhodne Poslanecká sněmovna, odvolání prostě neproběhne.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Faktická poznámka - pan poslanec Janeček, potom řádně přihlášený pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Josef Janeček: Já se domnívám, že pan předseda volební komise to řekl správně. Kdo jmenuje, ten odvolává. My nejmenujeme, my volíme. Jmenováni jsou pouze zástupci státu. V tom je ten rozdíl.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já myslím, že je potřeba říci, že tento stav vznikl určitou neujasněností některých členů za správní radu VZP, za pojištěnce, kdy tento právní stav není právníky jednoznačně vykládán. Z toho důvodu je i taková představa, že by bylo dobré tyto zástupce odvolat a znovu nominovat. Chápu pana poslance Janečka, že je z toho trochu nervózní, ale jestliže jeho poslanecký klub nepodal nominace do této správní a dozorčí rady, je to věc technická a zřejmě bychom to neměli v tuto chvíli řešit.

Já bych si dovolil seznámit Poslaneckou sněmovnu se stanoviskem legislativního odboru Poslanecké sněmovny k této věci:

Podle ustanovení § 20 a § 21 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, v platném znění jsou zástupci pojištěnců ve správní radě - to je deset členů - a v rozhodčí radě - tři členové - Ústřední pojišťovny voleni Poslaneckou sněmovnou Parlamentu. Zbývající členové těchto orgánů jsou jmenováni. Deset členů zástupců státu ve správní radě a  tři členové v dozorčí radě jsou jmenováni vládou, respektive Ministerstvem financí, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zdravotnictví. Deset členů zástupců zaměstnavatelů pojištěnců ve správní radě, tři členové v dozorčí radě jsou jmenováni Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů.

Z ustanovení § 18 odst. 5 zákona plyne, že jmenovaný člen orgánu VZP může vykonávat opětovně tutéž funkci nejvýše ve dvou po sobě následujících obdobích. Pokud jde o odvolání členů orgánu VZP ČR, zákon o VZP ČR výslovně neuvádí, že členové zástupci státu ve správní radě jsou jmenováni a odvoláváni vládou, ale u ostatních členů je uplatněn obecný princip, že členy orgánu odvolává ten, kdo je do této funkce zvolil nebo jmenoval, pokud zákon nestanoví jinak.

V zákoně č. 149/1996 Sb., který novelizoval zákon č. 551/1991 Sb., byla s účinností od 1. července 1996 nově stanovena délka funkčního období členů orgánů VZP ČR dosud dvouletá na čtyři roky. Tím se dvouleté funkční období již zvolených nebo jmenovaných členů orgánů VZP ČR změnilo na čtyřleté, bylo tedy prodlouženo o dva roky. Tady je určitý rozpor právního výkladu. Proto - aby tato záležitost byla narovnána - je z mého pohledu nutné provést odvolání a novou volbu.

Při volbě nových členů zástupců pojištěnců do orgánů VZP ČR postupuje Poslanecká sněmovna podle § 115 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a přílohy č. 2 tohoto zákona, zejména článku 6.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP