(pokračuje Škromach)

Chtěl bych ještě požádat, aby vzhledem k tomu, že samozřejmě může být stanovisko různé k jednotlivým členům stávajícím za pojištěnce volené Poslaneckou sněmovnou, aby bylo hlasováno o odvolání jednotlivých členů individuálně po jménech.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní je řádně přihlášen pan poslanec Krása, potom pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Václav Krása: Vážená předsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, já myslím, že je důležité to, co tady říkal pan poslanec Škromach. A sice on hovořil o zpochybnění mandátu některých členů správní a dozorčí rady VZP a na základě toho odvozuje, že je potřeba postupovat tak, že pakliže některý mandát je zpochybněn, tak odvoláme všechny členy orgánů VZP. Já si myslím, že to je špatný přístup, že to je prostě porušení zákona. My máme jasně říci, který mandát je zpochybněn a který není. A ze zákona to jasně vyplývá. To, že VZP účelově, špatně vykládá zákon, ještě pro nás neznamená, že my provedeme takovýto pochybný krok, že odvoláme všechny členy orgánů VZP.

Z toho já odvozuji jednoznačně, že to je účelový krok, a myslím si dokonce, že má určité politické pozadí, protože to, že se odvolají všichni členové VZP a potom se dovolí pouze podle určitých dohod členové orgánů VZP, já považuji za velmi nešťastné a je to vnášení určitých momentů do orgánu, který by neměl být zpolitizován. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Krásovi. Slovo má pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové, ten problém, já bych to řekl o trochu hlouběji ještě otevřel kolega Škromach. Zákon totiž jednoznačně stanoví, že volební období trvá čtyři roky. Je pravda, že ve správní radě jsou lidé, kteří jsou ve správní radě mnohem déle než čtyři roky. A my zde chceme zavést podivný precedens, totiž že funkční období nekončí uplynutím volebního období, ale odvoláním. To znamená, jestliže náhodou příště zapomeneme někoho zvolit, tak tam může někdo zůstat 5, 6, 8 let, ačkoli už zákon jednoznačně stanoví, že volební období trvá čtyři roky. Povinností toho, jehož volební období proběhlo, je, aby prostě ze správní rady odešel a na jeho místo my máme zvolit nového člena. Tak to je jednoznačně naše právo. Čili volební komise by měla říci, kolika členům správní a dozorčí rady uběhlo volební období a my bychom na tato místa měli patřičné členy dovolit. Nikoliv tak, že ve správní radě a možná i v jejím čele jsou lidé, kterým jejich mandát už dávno uplynul.

Onen výklad, který zde je někdy používán, totiž že novelou zákona ten mandát znovu vznikl, je podle mého naprosto absurdní. Je pravda, že někteří členové správní rady byli zvoleni podle zákona, který říkal, že volební období je dvouleté. Poté došlo k novele a tato novela řekla: volební období je čtyřleté. Někteří členové z toho odvodili, že jim znovu vznikl mandát, nikoliv že jejich mandát je čtyřletý. Je to tak, jako kdybychom my zde v Poslanecké sněmovně přijali novelu volebního zákona, kde bychom řekli, že volební období je šestileté, a po vyjití tohoto zákona ve Sbírce bychom zde bez voleb dalších šest let zůstali. Je to absurdní konstrukce a já se domnívám, že prostě ten výklad je naprosto jednoznačný.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Janečkovi. Hlásí se pan poslanec Škromach, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Domnívám se, že můžeme vlastně tuto věc vyřešit právě tím, že budeme hlasovat po odvolání o jednotlivých jménech a Poslanecká sněmovna vlastně svým hlasováním dá jasně najevo, co si o této věci myslí. Myslím si, že je právo toho orgánu, který volí, také tyto členy odvolávat. Myslím si, že nikdo nemůže upírat Poslanecké sněmovně toto právo.

Co se týká té otázky, která tady padla ze strany pana poslance Krásy o nějakých dohodách. Myslím si, že je svatým právem každého poslance, aby vyjádřil svůj názor volbou. Volby, pokud vím, budou veřejné a bude možné, aby o každém navrženém kandidátu se hlasovalo tak, jak je, a samozřejmě každý poslanec vyjádří svoji svobodnou vůli. Čili jeho názory považuji za spekulaci. (Ojedinělý potlesk z levé části jednací síně.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Škromachovi. Pan poslanec Výborný má slovo.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, především bych se chtěl ohradit proti slovům pana poslance Škromacha, že kolega Janeček vystoupil proto, že snad údajně zapomněl klub KDU-ČSL nominovat své zástupce. Ten důvod je mnohem hlubší. Je to právní problém a já mám pocit, že je nezodpovědné ho teď nějakým hlasováním v této situaci řešit. Protože je to velmi vážný právní problém a nezdá se mi, že by sněmovna na to byla připravena.

Ty argumenty, které přednesl pan poslanec Škromach, podle mého názoru kulhají. Zákon říká v § 18 odst. 4 mimo jiné toto: Zástupce státu ve správní radě pojišťovny lze z funkce odvolat (§ 20 odst. 5) i před uplynutím funkčního období. Jinými slovy, zákon výslovně říká, že lze odvolat zástupce státu, které jmenuje vláda, což na jiném místě zákona je znovu zopakováno, a neříká nic o tom, že by bylo lze odvolat zástupce pojištěnců. Argumentem a contrario je to jednoznačné, pane poslanče. Prostě nikoho jiného odvolat nelze než zástupce státu, tak to ten zákon říká. A jestli o tom máme pochybnosti, tak já tvrdím, že to jsou pochybnosti vážné, že nemusí být teď řečeno: dobře, tak jeden diskutující poslanec má pravdu a nebudeme to řešit nyní. Já doporučuji, ať to řešíme tedy po příští schůzi s patřičnou právní expertizou.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Výborný skončil. Ptám se, zda se dále hlásí někdo do rozpravy. Paní poslankyně Jirousová má slovo.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já se přidávám tady k názoru pana poslance Výborného. Mám ten dojem, že tady nedošlo ke shodě mezi jednotlivými poslanci a že na ten právní výklad se každý dívá jinak. Proto doporučuji odročit jednání tohoto bodu na příští schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Jirousové. Ptám se, zda se dále někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Končím rozpravu k tomuto bodu a prosím pana zpravodaje, aby shrnul rozpravu a dal návrhy, jak budeme hlasovat.

 

Poslanec Jan Vidím: Paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, jsem zřejmě jaksi zpravodajem poněkud odlišného bodu, než se teď projednává. Jsem zpravodajem k návrhu na změny ve složení zástupců pojištěnců ve správní radě ÚP VZP a zde se rozběhla diskuse, právní polemika o možnostech Poslanecké sněmovny provést odvolání stávajících členů, zástupců pojištěnců ve správní radě ÚP VZP. Zde já se necítím být kompetentním k tomu, abych tento spor rozhodl, natožpak abych jej předložil sněmovně k rozhodnutí, neboť zde zazněl procedurální návrh od paní kolegyně, aby tento bod byl přerušen a byl projednáván na následující schůzi Poslanecké sněmovny.

Jenom chci upozornit, že volební komise, když přijímá usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně provést odvolání všech zástupců pojištěnců ve správní radě ÚP VZP, toto usnesení bylo volební komisí přijato jednomyslně a jejího jednání se účastnili zástupci všech politických klubů této sněmovny. Čili ve volební komisi spor nebyl. Vznikl až zde na půdě plenárního zasedání Poslanecké sněmovny. A tady já osobně se domnívám, že je nezbytné nejprve rozhodnout o tom, zda Poslanecká sněmovna nepřeruší projednávání tohoto bodu do svého příštího zasedání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP