Poslanec Jan Vidím: Konstatuji, že pánové Grospič, Koráb, Mikš, Schwarz, Vácha, Vašíček, Vraný, Vrška a Zaoral byli odvoláni ze správní rady ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pan Rostislav Čevela odvolán nebyl.

Nyní bychom měli hlasovat o odvolání náhradníků zástupců pojištěnců do správní rady ústřední pojišťovny VZP ČR. Budeme hlasovat o odvolání paní Moniky Turnovské.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 299 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 299 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 172 pro vyslovilo 127, proti 1.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat o odvolání pana Josefa Valenty.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 300 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 300 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 172 pro vyslovilo 127, proti 1.

 

Poslanec Jan Vidím: Konstatuji, že paní Milena Turnovská a pan Josef Valenta byli odvoláni z náhradníků ve správní radě Ústřední pojišťovny VZP ČR.

Nyní můžeme přistoupit k volbě. Ve stanovené lhůtě obdržela volební komise od poslaneckých klubů tyto návrhy na volbu za členy správní rady:

Aschenbrenner Lumír (ODS)

Cabrnoch Milan (ODS)

Cenk Jiří (ČSSD)

Kechner Otto (ČSSD)

Palečková Alena (ODS)

(pokračuje Vidím)

Paukrtová Alena (ČSSD)

Petera Miloš (ČSSD)

Schwarz Richard (ODS)

Talmanová Lucie (ODS)

Tobiášová Alena (KSČM)

Velechovský Miroslav (US)

Zaoral Milan (ČSSD)

Dále obdržela návrhy na volbu náhradníků do správní rady:

Mrázek Josef (ČSSD)

Nikel Radim (ODS)

Skořepa Miloš (ČSSD)

Tyto návrhy byly zaslány dne 19. března na vědomí všem poslaneckým klubům.

Zákon číslo 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, způsob volby členů a náhradníků do správní rady neupravuje, a proto volební komise navrhuje veřejnou volbu hlasovacím zařízením, tzn. stejným způsobem, jakým proběhla volba členů a kandidátů těchto rad na 12. schůzi Poslanecké sněmovny dne 9. července 1997.

Navrhuji, abychom po rozpravě ke všem kandidátům hlasovali jednotlivě o kandidátech na člena a náhradníky rady. Zvoleno pak bude devět kandidátů na členy a tři kandidáti na náhradníky, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů, pochopitelně nadpoloviční většinu přítomných poslanců. Při neúspěšnosti prvního kola volby bude bezprostředně následovat druhé kolo první volby. Do druhého kola postupují nejúspěšnější kandidáti z prvního kola, nejvýše dvojnásobek dosud neobsazených míst.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Udílím slovo panu poslanci Kasalovi.

 

Poslanec Jan Kasal: Paní místopředsedkyně, paní a pánové, já jsem včera vyzval pana místopředsedu Langra, aby sněmovně sdělil, co se míní gentlemanskými dohodami. Nebylo mi odpovězeno.

To, co se tady odehrává v těchto minutách, mi dává jasnou odpověď. Já jen chci říci, že KDU-ČSL u tohoto komplotu nebude asistovat. Vyzývám všechny, kteří si myslí, že je správné, aby nás předseda volební komise vyzval, abychom dali návrh tří lidí, tak jak to tady mám v závorce, sedm nebo deset, do správní rady VZP - to nemohu vnímat jinak než jako podraz. Jestliže takovýmto způsobem kluby ODS a ČSSD chtějí pokračovat i při volbách do ostatních rad, tak rozumím tomu, co jsou gentlemanské dohody. Nepočítejte s tím, že KDU-ČSL u toho bude asistovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Brožík.

 

Poslanec František Brožík: Paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, přestože nejsem pan místopředseda Ivan Langer, odpovím krátce panu předsedovi Kasalovi, že ona gentlemanská dohoda mezi klubem ČSSD a klubem ODS byla založena pouze na tom, že dovolby do prezidia a dozorčí rady Fondu národního majetku proběhnou poté, kdy prezidium projedná a schválí novelu statutu, zejména v hlavě dozorčí rady podle zákona č. 171. Prezidium tuto gentlemanskou dohodu dodrželo a statut předložilo vládě. To, že nedošel do dnešního dne do sněmovny, není chybou této gentlemanské dohody.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ptám se, zda se dále někdo hlásí do rozpravy. Hlásí se pan poslanec Kalousek, pak pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji panu poslanci Brožíkovi za vysvětlení, pochopil jsem, že gentlemanská dohoda se týkala Fondu národního majetku. To, co se teď tady odehrává, je tedy dohoda negentlemanská.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Výborný má slovo.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, ve sněmovně musí umět člověk prohrávat, ale to neznamená, že má mlčet po porážce. Chci říci, že se mýlí ti, co se domnívají, že tato sněmovna odvolala někoho ze správní rady Ústřední pojišťovny VZP. Prostě to nemohla udělat, takže to neudělala platně. Já jsem o tom hluboce přesvědčen. Buď některým členům této správní rady dávno jejich mandát vypršel, a pokud jim nevypršel, tak je sněmovna odvolat nemohla. Na tom nic nezmění ani stejné hlasování ODS, ČSSD a KSČM.

Chtěl bych poděkovat těm poslancům z těchto klubů, kteří ctili právo a byli buď proti, nebo se zdrželi hlasování při těch hlasováních, kdy se odvolávali neplatně a v rozporu se zákonem členové správní rady.

A protože se domnívám, že došlo k neplatnému odvolání, tak necítím vůbec žádný důvod setrvávat ve sněmovně v době, kdy se bude volit někdo za neplatně odvolaného.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní má slovo pan poslanec Filip. Poté pan poslanec Koháček.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Já nesdílím stanovisko kolegy Výborného, ale protože jsme zažili mnohokrát, jakým způsobem jsou vedeny některé dohody, které se mi zdají minimálně nevhodné, a nepovažuji za možné, aby správní rada nebo dozorčí rada VZP byla politickým orgánem, tak nyní navrhuji přerušení tohoto bodu, a to nejméně na 10 dní, aby bylo možno podat nové návrhy na členy správní rady a dozorčí rady VZP. Já to také chápu jako podraz.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ptám se, zda se někdo hlásí do rozpravy. Poté co rozprava skončí, budeme hlasovat o návrhu poslance Filipa na přerušení tohoto bodu. Nyní má slovo pan poslanec Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl reagovat na slova již nepřítomného kolegy Výborného, který zde - tak jak on velmi dobře umí - projevil svůj právní názor na projednávanou věc. Já bezpečně vím, že na tuto věc existují i jiné právní názory, a na druhé straně i pan kolega Výborný bezesporu ví, že tento ctihodný sbor v žádném případě není oprávněn vykládat zákony, které přijal.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP