(pokračuje Nečas)

Myslím, že poslední projednávání v březnu, ve kterém jsme schválili účast naší polní nemocnice a vojenského letadla AM-26 k operaci Joint Guardian, bylo v mnoha ohledech velmi poučné pro tuto sněmovnu - nemyslím teď jen z politického hlediska, ale i z procedurálního hlediska. Mluvil jsem zde již o problému kompatibility usnesení obou komor parlamentu.

Musím tady zmínit další problém, kterým jsou některé zbytečné dodatky, které jsou navrhovány k vládním návrhům, viz třeba geografické vymezení působení jednotky, ve kterém velmi snižujeme jak vládě, tak velitelským orgánům našim i našich spojenců manévrovací prostor.

Další věcí, nad kterou se budeme podle mého názoru muset zamyslet, je to, nakolik se má nadále sněmovna vyjadřovat k tranzitu vojsk, byť to není meritem tohoto usnesení. Vzpomeňme si na debaty právě 24. března, kdy tady zazněly dokonce takové perly, jako že vzdušný prostor není součástí našeho výsostného území.

Měli bychom se těmto věcem velmi věnovat, protože mám pocit, že v Parlamentu ČR nastává poněkud chaotický stav při projednávání podobných velmi vážných věcí.

O vývoji situace v Kosovu tady mluvili oba zástupci předkladatele, ministr zahraničí a ministr obrany. Nemá tedy cenu, abych základní fakta opakoval. Základní fakta jsou nejen poslancům výboru pro obranu a bezpečnost, ale všem poslancům známa a vedla je k tomu, že s výjimkou zástupců jednoho jediného poslaneckého klubu všechny ostatní poslanecké kluby jednomyslně hlasovaly pro návrh tohoto usnesení.

Myslím, že je správný tento krok vlády, to je navrhnout vyslání naší polní nemocnice do tohoto prostoru, protože jsem přesvědčen o tom, že musíme přispět k řešení humanitární katastrofy, která v tomto prostoru probíhá. Je to naší povinností nejen morální, ale i naší povinností spojeneckou. Proto doporučuji Poslanecké sněmovně, aby vyslovila s vysláním polní nemocnice souhlas.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji výboru pro obranu a bezpečnost Petru Nečasovi. Žádám zpravodaje poslance Jana Zahradila o uvedení usnesení výboru zahraničního. Máte slovo, pane kolego.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, také zahraniční výbor dnes dopoledne projednal vládní návrh na vyslání 6. polní nemocnice k plnění humanitárních úkolů a nevyzbrojeného dopravního letounu AM-26 Armády České republiky a reagoval tím na žádost vlády, která požádala o změnu mandátu k oběma těmto akcím. My jsme je měli možnost projednat již jednou, v podstatě před několika dny. Projednali jsme je - jak si jistě pamatujete - s drtivě kladným výsledkem. Já se domnívám, že není důvodu, abychom dnes dospěli k výsledku jinému.

Pokud jde o projednávání na půdě zahraničního výboru, vyslechli jsme si odůvodnění náčelníka generálního štábu pana Jiřího Šedivého, vystoupení vrchního ředitele sekce mnohostranných vztahů Ministerstva zahraničních věcí pana Vacka a po následné diskusi budeme doporučovat Poslanecké sněmovně přijmout usnesení v tom znění, které se doslova shoduje s vládním návrhem usnesení. Tím bych chtěl navázat na slova mého předřečníka pana kolegy Nečase, protože původně včera při projednávání v příslušném senátním výboru bylo přijato poněkud pozměněné usnesení, dnes však Senát přijal usnesení v původním znění vládního návrhu, a já se stejně jako kolega Nečas domnívám, že je vrcholně žádoucí, aby obě komory přijaly naprosto totožné znění usnesení, aby nedocházelo k možným diskrepancím, k možným diferencím ve výkladu, co že jsme to vlastně schválili a jaký že mandát jsme to vládě vlastně udělili.

Proto se připojuji i já k návrhu, který vyslovil můj předřečník, aby za základ při hlasování byl vzat návrh, který vzešel z půdy zahraničního výboru a který se zcela shoduje s vládním návrhem.

My jsme neviděli na půdě zahraničního výboru žádný důvod k tomu, abychom se pokoušeli jakýmisi zlepšovacími návrhy vylepšovat nebo pozměňovat charakter mandátu, o který nás vláda požádala. Vycházeli jsme z toho, že vláda ví, proč nás žádá právě o takovou a ne jinou změnu mandátu, proč si ji vymezila nebo omezila tím způsobem, kterým to udělala. Neviděli jsme jediného důvodu, proč bychom tak neměli učinit a proč bychom v této věci neměli vládě vyjít vstříc.

Chtěl bych ještě říci - aniž bych chtěl zneužívat svého postavení zpravodaje k jakýmsi politickým nebo diskusním příspěvkům, protože k tomu koneckonců mohu mít možnost v rozpravě samotné - že podle mého názoru ústavní orgány České republiky zatím zcela beze zbytku plní své spojenecké povinnosti v rámci NATO, plní své závazky, které vyplývají z našeho členství v NATO, a já doufám, že rozprava a výsledek hlasování nad tímto návrhem dokáží, že tomu tak bude i nadále. Já bych chtěl také doufat v to, že tato rozprava a výsledek hlasování jasně ukáží, jaký je rozdíl mezi politickou podporou na úrovni ústavních orgánů a mezi politickou loajalitou České republiky jakožto plnoprávného člena NATO, která zde bude, doufám, jednoznačně vyjádřena, jaký je rozdíl mezi věcnou diskusí nad příčinou a důsledky kosovské krize. Já doufám, že rozprava a výsledek hlasování jasně ukáží, že tady je rozdíl mezi politickou podporou a mezi věcnou diskusí, a já také doufám, že tato rozprava a výsledky hlasování přispějí k tomu, že tuto věcnou diskusi, a to na jakékoliv úrovni, již nebude nikdo ani zakazovat, ani démonizovat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji zahraničního výboru panu poslanci Janu Zahradilovi. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které mám několik přihlášek, nicméně v tuto chvíli registruji přihlášku předsedy vlády, takže mu přednostně uděluji slovo.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, budu stručný. Chtěl bych v úvodu poděkovat Poslanecké sněmovně za pochopení, za to, že se na žádost vlády ve velmi krátké době sešla, aby podpořila - jak doufám - návrh vlády na poskytnutí humanitární - opakuji humanitární - pomoci. Chtěl bych zdůraznit, že nemocnice nestřílí. Nemocnice léčí.

Chtěl bych vás velmi stručně informovat o kontextu této operace na základu dvou usnesení, která vláda přijala právě dnes na základě svého probíhajícího zasedání. Vláda se zabývala i možným pokračováním humanitární pomoci a přijala usnesení, které předloží Poslanecké sněmovně na jejím řádném květnovém zasedání. Chtěl bych vás pouze informovat, že celková odhadovaná částka, kterou navrhneme pro poskytnutí této humanitární pomoci, činí 784 mil. Kč. Jedná se jak o pomoc na teritoriu České republiky, tak o pomoc v Albánii, případně dalších zemích, pokud jde o uprchlické tábory, dodávky potravin a další formy humanitární pomoci.

Chtěl bych vás současně informovat, že v téže době vláda navrhne svým usnesením Poslanecké sněmovně změnu zákona o státním rozpočtu. Vláda došla k závěru, že financování jak akce, kterou právě dnes projednáváme, tak akcí následujících je nezbytné ze zvýšení deficitu státního rozpočtu, protože - jak dobře víte - ve vládní rozpočtové rezervě je toho času 160 mil. Kč.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP