Poslanec Dalibor Matulka: Že země není kulatá, netvrdili komunisté, ale dlouhá staletí katolická církev. (Potlesk.) Že měl pan kolega Severa možnost - a byl k tomu vyzván - zúčastnit se tohoto turistického zájezdu a veliká osobní statečnost mu v tom zabránila, je jeho věcí. (Potlesk.) Pro zájemce máme videozáznamy z tohoto turistického výletu na poslanecké klubu. Jsou vítáni.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Matulkovi. Nyní poslední řádně přihlášený, kolega Petr Šulák. Prosím.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně a kolegové, nechtěl jsem zde dnes hovořit, ale některé aspekty a šíře příspěvků mých diskutujících kolegů jsou takového rázu, že bych chtěl říci rovněž několik poznámek.

Především k otázce použití síly. Myslím, že je třeba zde jasně říci, kdo použil sílu jako první. Byl to Miloševič, který se rozhodl silou vypudit statisíce Albánců z Kosova. Státy NATO reagovaly silou až následně k zastavení etnické čistky. Jsem přesvědčen, že odpovědnost za nepochybné utrpení obyvatel Jugoslávie, ztráty na životech, ničení materiálních hodnot padají především na hlavu Miloševiče.

Lze jistě diskutovat, zda státy NATO vyčerpaly všechny diplomatické prostředky. A ztotožňuji se s těmi, kteří mají stejné pochybnosti. Chápu, že vypjatá diskuse o vyslání nemocnice bude příležitostí pro některé kolegy poslance k napadání vstupu České republiky do NATO a následně jakékoli naší účasti v rámci akce NATO. To jsou ale dle mého názoru naprosto nerealistické postoje. My jsme dnes členy NATO a z toho vyplývají nejen výhody, ale také povinnosti. Domnívám se, že postoje a rozhodnutí vlády jsou citlivé, vyvážené a že také respektují historické vztahy Čechů a Srbů, neboť vyslání české nemocnice má nepochybně humanitární charakter.

Z uvedených důvodů vyslání nemocnice i postoj vlády České republiky zde v parlamentě podpořím.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Šulákovi. Vidím faktickou poznámku pana kolegy Exnera. Prosím.

 

Poslanec Václav Exner: Dovolte mi co nejstručnější reakci na předchozí projev. Když se představitelé Severoatlantické aliance chlubili účinností svých zásahů, odhadují, že škody, při nich způsobené přesáhly 100 miliard amerických dolarů. Musím konstatovat, že to tedy Miloševič nedokázal.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Do rozpravy se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

V tuto chvíli bych požádal pana zpravodaje, vidím u stolku zpravodajů kolegu Zahradila, jestli by mi pomohl zrekapitulovat rozpravu. Já jsem zaznamenal jeden hlasovatelný návrh.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji, pane předsedající. V obecné rozpravě pro vaši informaci vystoupilo 18 řečníků. Pokud by vás ještě zajímala jejich stranická příslušnost, bylo to 6 členů poslaneckého klubu KSČM, 4 členové poslaneckého klubu ČSSD, po 3 z poslaneckých klubů KDU-ČSL a ODS a 2 z poslaneckého klubu Unie svobody.

Jediný návrh, který padl v obecné rozpravě, protože ostatní návrhy byly avizovány jako návrhy, které budou podány v rozpravě podrobné, byl návrh pana poslance Franka, a to byl návrh na zamítnutí vládního návrhu. Žádný jiný návrh v obecné rozpravě nepadl, takže navrhuji, abychom hlasovali o tomto návrhu pana poslance Franka.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Kolegyně a kolegové, v hlasování pořadové číslo 8 rozhodneme po ukončení obecné rozpravy o návrhu pana poslance Franka na zamítnutí projednávaného vládního návrhu.

Hlasování jsem v tuto chvíli zahájil. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování končí.

Z přítomných 171 poslankyň a poslanců pro 23, proti 142. Návrh nebyl přijat.

 

V tuto chvíli otevírám podrobnou rozpravu, do které mám následující přihlášky. Jako první bude hovořit pan poslanec Langer, poté páni poslanci Mlynář, Holáň, Vymětal, Matulka a Exner.

V tuto chvíli bude hovořit pan místopředseda Ivan Langer, připraví se kolega Mlynář. Prosím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, v obecné rozpravě jsem avizoval jménem poslaneckého klubu ODS předložení návrhu doprovodného usnesení k projednávanému bodu.

Dovolte mi, abych vám tento návrh tohoto doprovodného usnesení přednesl:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky u vědomí závazků vyplývajících z členství České republiky v Severoatlantické alianci, u vědomí odpovědnosti z něj plynoucí je připravena podpořit všechny kroky Severoatlantické aliance, které povedou k co nejrychlejšímu vyřešení humanitární katastrofy v Kosovu."

Kolegyně a kolegové, věřím, že mnou předložený návrh poslaneckého klubu ODS se setká s vaším pochopením. A nejen pochopením, ale i podporou, kterou můžete projevit při hlasování, podporou, za kterou vám z tohoto místa v tuto chvíli děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu místopředsedovi Langrovi, hovořit bude pan kolega Mlynář, připraví se pan poslanec Vilém Holáň.

Hovoří kolega Mlynář. Prosím.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Pane předsedající, vážená vládo, kolegové poslanci, v souladu s tím, co jsem zde řekl obecné rozpravě, i já jménem klubu Unie svobody a KDU-ČSL navrhuji doprovodné usnesení tohoto znění:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovuje plnou podporu akcím NATO v souvislosti s řešením konfliktu v Kosovu."

Dvě věty k tomu, proč máme rozdílný návrh od toho, který zde přednesl pan místopředseda Langer. Domníváme se, že naše slovo musí být jasné. Ano - ano, ne - ne. Nikoli ano, ale. Nevím, jak a kdo bude posuzovat, které akce vedou k zabránění humanitární katastrofy, které vedou k zabránění nebo k nastolení míru. Myslím, že usnesení navrhované mým předřečníkem dovoluje tento dvojí výklad. My se domníváme, že je třeba říci jasné slovo. Proto toto usnesení. I já vám předem děkuji za vaši podporu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Mlynářovi. Nyní bude hovořit pan poslanec Vilém Holáň, připraví se pan poslanec Karel Vymětal.

Prosím, pane kolego, ujměte se slova.

 

Poslanec Vilém Holáň: Kolegyně a kolegové, podávám také návrh na doprovodné usnesení jménem klubu KDU-ČSL a klubu Unie svobody tohoto znění:

"Poslanecká sněmovna vyjadřuje připravenost neprodleně posoudit možnost dalšího přispění České republiky akcím Severoatlantické aliance v souvislosti s řešením konfliktu v Kosovu na základě žádosti orgánu organizace Severoatlantické smlouvy a vlády České republiky."

Zdůvodnění jsem přednesl v průběhu obecné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Vilému Holáňovi a zároveň všem kolegům děkuji za dodržování ducha jednacího řádu o obsahu podrobné rozpravy.

V tuto chvíli bude hovořit kolega Vymětal, poté pan poslanec Dalibor Matulka.

Prosím, pane kolego, ujměte se slova.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Dámy a pánové, ve vazbě na mé vystoupení v obecné rozpravě navrhuji, aby Poslanecká sněmovna přijala jako jeden z bodů usnesení tento bod:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby na nejbližší schůzi sněmovny předložila novelu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999, ve které vyčlení 3 miliardy korun z rozpočtu Ministerstva obrany nebo z jiných zdrojů, a tato částka bude účelově vázána pro české podniky, které z těchto peněz budou odstraňovat škody na civilních objektech ve Svazové republice Jugoslávie, které byly způsobeny bombardováním NATO."

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP