Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Vymětalovi. Nyní bude hovořit pan poslanec Matulka. Připraví se jako poslední pan poslanec Exner. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Dalibor Matulka: S ohledem na to, co jsem avizoval v obecné rozpravě, navrhuji pozměňovací, respektive doplňující návrh k návrhu usnesení, aby za stať, která je v písemné předloze uvedena, že "Poslanecká sněmovna souhlasí" a teď jsou tam uvedeny tři body, aby bylo doplněno:

"Poslanecká sněmovna žádá Radu České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, Radu České televize, Radu Českého rozhlasu a Radu České tiskové kanceláře, aby neprodleně zintenzivnily a zpřísnily zákonnou kontrolu nad dodržováním požadavku objektivity, pravdivosti a vyváženosti informací o událostech v Jugoslávské svazové republice a o skutečných příčinách, průběhu a důsledcích vojenských akcích NATO proti Jugoslávské svazové republice."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Matulkovi i za předání písemného podkladu.

Jako poslední vystoupí v podrobné rozpravě pan kolega Václav Exner - pokud se samozřejmě další nepřihlásí. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, páni ministři, dámy a pánové, navrhuji následující změny:

1. V bodu jedna navrženého usnesení nahradit slova "6. polní nemocnice Armády České republiky (dále jen polní nemocnice)" slovy "polní nemocnice". Tento návrh se týká i případných variant, např. ve variantě výboru pro obranu a bezpečnost.

2. V bodu jedna nahradit slova "mimo území Svazové republiky Jugoslávie" slovy "v balkánských zemích po dohodě s příslušnými zeměmi".

3. V bodu jedna nahradit slova "vojáků z povolání a vojáků v další službě a občanských zaměstnanců vojenské správy" slovy "občanů České republiky".

4. V celém textu navrženého usnesení slova "konflikt v Kosovu" nahradit slovy "konflikt Severoatlantické aliance (NATO) a Svazové republiky Jugoslávie" v příslušných pádech.

5. Bod dva vypustit.

6. Bod tři vypustit.

7. Dosavadní text počínaje slovem "souhlasí" označit jako římská jedna a doplnit jako římská dvě, nebo v případě přijetí předchozích návrhů příslušnou římskou číslicí, text "II. žádá vládu, aby v souvislosti s konfliktem Severoatlantické aliance (NATO) a Svazové republiky Jugoslávie zajišťovala průběžné měření úrovně radioaktivity v České republice a zveřejňování jeho výsledků".

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Vidím další přihlášku do podrobné rozpravy. Nyní bude hovořit pan předseda poslaneckého klubu Unie svobody kolega Kühnl. Prosím.

 

Poslanec Karel Kühnl: Děkuji, pane předsedající, za slovo.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsme v podrobné rozpravě, budu se snažit držet navržených usnesení. Začnu od začátku.

Klub Unie svobody, jak už bylo řečeno, podpoří vyslání polní nemocnice, ale chtěl bych jen podotknout, že v této podobě nevázání tohoto vyslání na podpis dohody na operaci Joint Guardian jsme navrhovali již v prvním případě, kdy se věc projednávala.

Z velmi podobných důvodů, jako jsme to činili při minulém projednávání, podpoříme v tomto případě verzi navrženou výborem pro obranu a bezpečnost, tedy verzi bez negativního teritoriálního vymezení. Rovnou bych chtěl oznámit, že pokud nebude přijata, podpoříme za týden nebo za čtrnáct dní, nebo kdy vláda přijde s takovým nebo podobným návrhem, její vlastní návrh.

Nyní se dostávám k dalším navrženým doprovodným usnesením. My zde nehovoříme, i když vysíláme polní nemocnici ke zmírnění následků humanitární katastrofy, pouze o humanitární katastrofě. Katastrofa je pouze následkem něčeho, není příčinou. Musíme se postavit k nutnosti zasáhnout, zasahovat proti příčinám této katastrofy, tedy postavit tomu, co se dnes děje v podobě úderu NATO.

Příčinou je jednoznačně genocidní politika režimu jednoho rudohnědého diktátora, politika vyhánění, mučení, zabíjení, politika zuřivého nacionalismu, politika pošlapávání nejzákladnějších lidských práv statisíců, ne-li milionů lidských bytostí. Tuto humanitární katastrofu, která je výsledkem této politiky, si, dámy a pánové, nezpůsobili kosovští Albánci sami, nezpůsobily ji samozřejmě ani zásahy NATO. Způsobil je prezident Miloševič a jeho ozbrojenci. A my prostě nesmíme zaměňovat příčiny za následky, nesmíme zaměňovat oběti a jejich mučitele. Jinak bychom museli přijmout také jiné velice podivné teze, například tu, kterou před časem vyslovil jeden člen této Poslanecké sněmovny, totiž například tezi, že za politické justiční vraždy padesátých let nemohl zločinný komunistický režim, ale studená válka. Museli bychom také přijmout například tezi, že za holocaust Židů za druhé světové války nemohl zločinný nacistický režim, ale váleční štváči Churchill, Roosevelt a prezident Beneš.

Takové teze samozřejmě přijmout odmítáme. Toto odmítání by podle mého názoru mělo skutečně nalézt výraz i v usnesení, které Poslanecká sněmovna přijme. Vyjádřit se v usnesení jen k humanitární katastrofě by znamenalo nepřímo akceptovat, že vlastně to, co si ten který režim v rámci svých hranic dělá, je jeho vnitřní věc a mezinárodní komunita je tu jen proto, aby čekala za hranicemi tohoto režimu a nesla, snažila se zmírňovat následky čili humanitární katastrofu, která touto politikou vznikne. Myslím si ale, že mezinárodní komunita má nejen právo, ale také povinnost bránit se proti bacilu masového porušování lidských práv, práva na život a na existenci celých národnostních či etnických skupin. To v žádném případě není a nemůže být záležitost pouze jednotlivých států.

Chtěl bych připomenout, že Česká republika nebyla nucena, ale z vlastní vůle přistoupila k NATO, aby tak projevila svou plnou připravenost účastnit se obrany hodnot, bez nichž by se svět pravděpodobně stal volným ringem pro kdejakého násilníka. Proto navrhuji ono jednoznačné doprovodné usnesení, které řekne světu i našim partnerům v alianci, že svou sounáležitost s tímto světem svobody, demokracie a lidské důstojnosti myslíme doopravdy vážně. Děkuji. (Potlesk poslanců Unie svobody.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Kühnlovi.

Kolegyně a kolegové, nebýt to vystoupení předsedy poslaneckého klubu se stanoviskem klubu, asi bych apeloval na dodržování ducha jednacího řádu o podrobné rozpravě. Ale bylo to stanovisko předsedy klubu, není v tuto chvíli co kolegovi vyčítat. Reaguji tak na určitý hluk ze sálu.

Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli nevidím přihlášku do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu uzavírám. Registruji po uzavření rozpravy přihlášku předsedy poslaneckého klubu KSČM Vojtěcha Filipa.

Jenom avizuji, že ještě před hlasováním umožním vystoupit předkladateli, případně i zpravodaji.

Hovoří předseda klubu KSČM Vojtěch Filip. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, chtěl bych požádat jednak o písemný text jednotlivých pozměňovacích návrhů a o třicetiminutovou přestávku na poradu klubu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP