(pokračuje Kavan)

Zdůrazňuji, že žádost o vyslovení souhrnného souhlasu neznamená, že vláda nebude Parlament České republiky o svých konkrétních krocích informovat. Navrhujeme aplikaci obdobného postupu, jako při vyslovování souhlasu s přítomností mezinárodních sil na území České republiky v případě cvičení, tzn. souhrnné, v tomto případě následné informování parlamentu o konkrétních opatřeních, které vláda přijala na základě souhrnného souhlasu parlamentu a v rámci jím vymezené.

Umožnění pozemního tranzitu, přistávání vojenských letadel a pobytu ozbrojených sil členských států NATO je výrazem alianční solidarity i plněním spojeneckých závazků, což má svůj zvláštní význam v době kosovské krize a je potvrzením toho, že si Česká republika své závazky vyplývající ze vstupu do aliance plně uvědomuje.

Náš přístup k požadavkům NATO bude mít mimořádný význam i pro rozhodování o dalším rozšiřování aliance, které je v zájmu České republiky. Je třeba vzít v úvahu, že činnost NATO se provádí i v zájmu zajištění ochrany příslušníků českého kontingentu SFOR v Bosně a Hercegovině, jakož i v zájmu obrany územní celistvosti a svrchovanosti Maďarské republiky sousedící se Svazovou republikou Jugoslávie, vůči níž aliance vede leteckou operaci. V tomto smyslu je navrhované rozhodnutí též příspěvkem k ochraně českých vojáků působících v oblasti a prostřednictvím plnění spojeneckých závazků je to svým způsobem i krok k zajištění bezpečnosti České republiky a jejích občanů.

Při řešení případných škod způsobených v souvislosti s přelety, přistáváním či pobytem vojsk bude aplikována dohoda mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil podle zákona 296/1996 Sb.

A závěrem bych chtěl zdůraznit, že souhlas s tranzity pozemních jednotek a souhlas s pobytem letadel i personálu není souhlasem s případnou pozemní operací NATO, s vynuceným vstupem na území Svazové republiky Jugoslávie. Je podporou dosavadnímu postupu aliance, kterou Česká republika potvrdila. K případné pozemní operaci NATO na území Svazové republiky Jugoslávie i jejím různým variantám bude možné se vyslovit v Bruselu i na nadcházejícím summitu NATO ve Washingtonu, přičemž předpokládám, že Česká republika by souhlasila maximálně jen s dílčí pozemní operací vynucenou např. přesně definovanou humanitární potřebou. Nedovedu si představit, že by vláda České republiky souhlasila s účastí bojových jednotek Armády České republiky na jakékoli pozemní operaci armád členských států aliance na území Svazové republiky Jugoslávie proti vůli vlády Svazové republiky Jugoslávie. Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Kavanovi.

Předložený vládní návrh projednal výbor pro obranu a bezpečnost a zahraniční výbor. Z jednání výboru pro obranu a bezpečnost jsme obdrželi usnesení č. 52 a prosím, aby se slova ujal zpravodaj tohoto výboru pan poslanec Miloš Titz.

 

Poslanec Miloš Titz: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové, 52. usnesení výboru pro obranu a bezpečnost z dnešního dne k vládnímu návrhu na vyslovení souhlasu s pozemními tranzity, přistáváním vojenských letadel a s pobytem příslušníků ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy přes a na území České republiky v souvislosti s operacemi NATO v prostoru bývalé Jugoslávie a v okolních zemích prováděnými v zájmu řešení kosovské krize.

Po odůvodnění prvního náměstka ministra obrany České republiky ing. Jaromíra Novotného, zpravodajské zprávě místopředsedy výboru poslance Miloše Titze a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost:

I. Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby přijala následující usnesení.

"Poslanecká sněmovna souhlasí:

  1. s pozemním tranzitem personálu nebo jednotek s výzbrojí či bez ní, výzbroje, konvenční munice a dalšího souvisejícího materiálu ozbrojených sil členských států NATO přes území České republiky v souvislosti s operacemi NATO v prostoru bývalé Jugoslávie a v okolních zemích prováděnými v zájmu řešení kosovské krize,
  2. s přistáváním a pohybem vojenských letadel členských států NATO na území České republiky za účelem pozemní podpory, zejména doplňování paliva, konvenční munice a údržby související s přelety těchto letadel přes území České republiky, a to v souvislosti s operacemi NATO v prostoru bývalé Jugoslávie a v okolních zemích prováděnými v zájmu řešení kosovské krize,
  3. s pobytem personálu nebo jednotek s výzbrojí či bez ní, výzbroje, konvenční munice a dalšího souvisejícího materiálu ozbrojených sil členských států NATO na území České republiky nezbytného k zajištění:

    1. pozemních tranzitů dle bodu 1 tohoto usnesení,
    2. leteckých tranzitů dle usnesení vlády č. 276 ze dne 2. dubna 1999 v souvislosti s operacemi NATO v prostoru bývalé Jugoslávie a v okolních zemích prováděnými v zájmu řešení kosovské krize, jakož i přistáváním a pobytem dle bodu 2 tohoto usnesení,

4. s tím, že body 1, 2 a 3 tohoto usnesení se vztahují i na ozbrojené síly těch států Partnerství pro mír, které se zúčastní operací NATO v prostoru bývalé Jugoslávie a okolních zemích prováděnými v zájmu řešení kosovské krize."

II. Pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Titzovi. Z jednání zahraničního výboru jsme obdrželi usnesení č. 54 a prosím zpravodaje pana poslance Jiřího Payna, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážená vládo, vážená sněmovno, zahraniční výbor projednal sněmovní tisk 187, ve kterém vláda žádá o vyslovení souhlasu s pozemními tranzity, přistáváním vojenských letadel a pobytem příslušníků ozbrojených sil členských států NATO na území České republiky.

Zahraniční výbor doporučil sněmovně vyslovit souhlas s vládním návrhem, s žádostí vlády, a provedl ve vládním návrhu několik změn. Usnesení máte před sebou. Po věcné stránce zahraniční výbor zcela souhlasí s tím, co vláda navrhuje. Zahraniční výbor však doporučuje v bodu 3b), kde se jedná o letecké tranzity, vypustit odkaz na vládní usnesení z 2. dubna letošního roku. Jedná se o usnesení vlády č. 276, které není obsahem sněmovního tisku, a tím pádem je svým způsobem sporné, jak by sněmovna se měla vyjadřovat k textu, který nebyl předložen. Je po mém soudu několik způsobů, jak tuto nesrovnalost odstranit. Buďto tím, že bychom tento odkaz z navrženého usnesení vypustili. Po mém soudu se na věci věcně nic nemění, mandát zůstává stejný. Já jsem dokonce přesvědčen, že kdyby Senát přijal jiné usnesení, že nedojde k rozporu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP