(pokračuje Matulka)

Protože tato akce legální není a být nemůže, proto samozřejmě navrhuji hned v obecné rozpravě zamítnutí tohoto vládního návrhu. Protože si však nedělám současné iluze, že vzhledem k politickému složení této sněmovny má tento návrh nějakou výraznou šanci na úspěch, chtěl bych avizovat, že v podrobné rozpravě bych rád předložil - a nyní ho aspoň orientačně zdůvodním - jeden doplňující návrh k tomuto návrhu usnesení.

Samotná skutečnost, že ČR dala souhlas k válce, která se vede proti Jugoslávské svazové republice, mě vede k podezření, že tady došlo ze strany některých čelných představitelů ČR k trestné činnosti. Proto chci v podrobné rozpravě navrhnout, aby Poslanecká sněmovna požádala mandátový a imunitní výbor, aby se touto otázkou zabýval, aby posoudil v souladu s jednacím řádem, zda nejsou slněny podmínky k zahájení trestního stíhání, neboť jeden z těch představitelů České republiky, který tlumočil jménem ČR čelným orgánům NATO souhlas s operacemi proti Jugoslávii, je poslanec. V podrobné rozpravě navrhnu, aby se mandátový a imunitní výbor zabýval otázkou, zda se poslanec Miloš Zeman nedopustil trestného činu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Matulkovi. Než udělím slovo panu poslanci Zunovi, chci upozornit pana poslance Matulku, že jako předsedající schůze jsem požádala o zavření okna především z toho důvodu, že v případě otevřeného okna nebylo možné pořizovat stenografický záznam, jak mě na to upozornili stenografové.

Slovo má pan poslanec Zuna.

 

Poslanec Milan Zuna: Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně a kolegové, naslouchám obstrukcím a vystupování komunistických poslanců a nestačím se divit, kam až může dojít nestoudné pokrytectví představitelů strany, která proti vlastnímu národu dokázala pozvat vojska Sovětského svazu a Varšavské smlouvy.

Chápu, že zločinné komunistické ideologii je velice blízký zločinný Miloševičův systém. Můj otec byl před 50 lety zavřen mimo jiné proto, že měl přednášku na téma "Komunismus - metla lidstva". Čas ukázal, jak velkou měl pravdu.

Podpořím předložené usnesení vlády, neboť si přeji, aby byl v době co nejkratší zločinný Miloševičův systém poražen a pirát po zásluze potrestán. Bude to precedens pro ostatní současné nebo potenciální diktátory, aby si uvědomili, že svět nebude nadále nečinně přihlížet jejich zvěrstvům, byť by byla prováděna uvnitř jejich suverénních hranic. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Zunovi. Slovo má pan poslanec Jiří Maštálka, připraví se pan poslanec Miloš Titz.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Vážené kolegyně a kolegové, vážená redukovaná vládo, nejsem příznivcem hluku. Soudím, že argument není silnější, je-li řečen silným hlasem. Koneckonců vycházím i z toho prostého přesvědčení, že bylo a je snazší překřičet než přesvědčit. Ve své profesi lékaře jsem se naučil lidem naslouchat. Pečlivěji jsem naslouchal i nyní, když je nám předkládána žádost vlády České republiky o vyslovení souhlasu s použitím českého území pro cizí vojska.

Ze slov, která byla řečena, vyvozuji, že je nám předkládáno další kolečko pomyslného politického salámu měkce zvaného konflikt v Jugoslávii. Jistě mi nebudete mít za zlé, že sám sobě, ale především předkladatelům kladu otázky. První je: Je to všechno v zájmu občanů České republiky? Když ano, pak kterých.

Vybavuje se mi naše debata na půdě této sněmovny při projednávání Washingtonské smlouvy. Tehdy zaznívala slova o novém bezpečnostním systému v Evropě a ve světě. Jsem přesvědčen, že dnešek více než naplňuje argumenty těch z nás, kteří smlouvu odmítali. Zkuste odpovědět těm, kteří se ptají, proč máme být vtahováni do války. Zkuste odpovědět mladíkům, kteří jsou dnes připraveni raději zničit své vojenské knížky než sloužit v armádě kolektivního agresora. Nezdá se jim to ani vlastenecké, ani v jejich občanském zájmu.

Vzpomínám si na argument o černém pasažérovi, kterým Česká republika v NATO nemá být. Možná že by platil, pokud by se před nástupem do vlaku do stanice "Válka" někdo zeptal pasažérů, zda tam vůbec chtějí dojet. Nikdo zde při projednávání Washingtonské smlouvy, že se ČR zúčastní v rámci aliance agrese proti suverénnímu státu, neřekl, že aliance půjde za hranice svých členů. Nepadla zde ani zmínka o tom, že NATO poruší vlastní ustavující akt, který váže jeho působení na souhlas s OSN. Byla jen a jen slova o bezpečnostním zakotvení České republiky.

Není to tak dávno, kdy za potlesku Federálního shromáždění odcházel poslední voják cizí mocnosti. Měl jsem za to, že je to dobře. Doufám, že dnes nikdo neočekává potlesk při tranzitech jiných vojáků jiných cizích mocností.

Nepovažuji válku za jev normální, jde podle mého soudu o stav patologický, který je sociální objednávkou na zabíjení, stav, který dává příležitost lidem s různým postižením, aby dali průchod svým psychickým úchylkám, a odměňuje je za schopnost zabíjet jiné lidi. To platí o každé agresi, o každém agresivním národu.

Válka plodí válečné zločiny. Je jedno, kdo je jejich autorem, zda Albánec, Srb, Chorvat či Američan. Jsou odsouzení- a potrestáníhodné a jejich potrestáni má i můj hlas.

Ptám se, co udělala česká vláda, aby zločiny byly zastaveny a odsouzeny bez rozdílu. Ano, zatím mohu konstatovat, že ČR rozhodnutím vlády a parlamentu se zařadila za bruselský rozkaz. Byly tak využity možnosti exekutivy. Ptám se, kde je místo ČR. Dostávám odpověď, že na straně tzv. mírotvorného násilí. Odmítám tuto odpověď. Ukažte mi jediného kosovského Albánce, kterému pomohlo měsíc trvající bombardování. NATO vsadilo na strategii tzv. osvobození území bombardováním. Jsme-li v rukou takto uvažujících lidí, jaký bude další návrh české vlády? Snad odsun českých vojáků do války proti národu, se kterým nás pojí tradiční historické vazby?

Dnes se s velkou pravděpodobností vysloví souhlas s předkládaným materiálem. Ptám se, co dál. Zařadíme se za další bruselský rozkaz? Ani ve slovech, ani v očích předkladatelů nečtu přesvědčení, že je to dobře a že je to správně. Ptám se: Jsme připraveni zajistit ochranu našeho obyvatelstva od rizik, která nás čekají, která plynou z tohoto souhlasu? Jsem přesvědčen, že ne. Země, která nemá funkční záchranný systém, kde postavení bezpečnostních složek je tak vratké, kde taková katastrofa, jako byly povodně, ukázala na malou schopnost zvládnout havarijní situace, je tato země vystavena nepřiměřeným rizikům. Pokud se mýlím, rád si vyslechnu, jak je připraven systém pro předcházení a likvidaci ekologických, biologických či dalších možných ohrožení, jak jsou zajištěna zvýšená bezpečností opatření a jak bude pro podobné situace připraveno obyvatelstvo ČR.

Chápu, že nemusíte sdílet ani mé pochybnosti, ani mé obavy. Nejen pro výše uvedené odmítám podpořit žádost vlády. Pokud nemáte ani stín pochybnosti o svém rozhodování, pak vám nemám co závidět. Mám za to, že ČR může jít jinou cestou než cestou podpory války. Zkusme se oprostit od chápání světa z dob římského impéria. Ostatně soudím, že Bělehrad nesmí být zničen.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková:Děkuji panu poslanci Maštálkovi. Slovo má pan poslanec Miloš Titz, připraví se pan poslanec Zdeněk Jičínský.

 

Poslanec Miloš Titz: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, vážení přítomní, věřte, že mi není jedno, co se tady mluví a co budu mluvit já. Želím každého zraněného, každého mrtvého bez ohledu na barvu pleti, na vyznání a bez ohledu na to, zda je v uniformě, či v civilu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP