(pokračuje Buzková)

V hlasování pořadové číslo 8 rozhodneme o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu po obecné rozpravě.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 8 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 8 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 178 pro vyslovilo 25 a 144 bylo proti.

 

Nyní otevírám podrobnou rozpravu, do které je jako první přihlášen pan poslanec Dalibor Matulka, připraví se pan poslanec Jiří Vlach.

Ještě předtím, než pan poslanec Matulka dojde k řečništi, chtěla bych požádat pány zpravodaje Titze a Payna, aby se domluvili, který z nich bude spolu se mnou sledovat podrobnou rozpravu a na závěr nás provede hlasováním.

Slovo má pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Paní předsedající, dámy a pánové, svůj doplňující návrh jsem avizoval v obecné rozpravě. Mám poněkud jednodušší situaci, ale dovolím si přesto připomenout smysl návrhu.

Ve všeobecné rozpravě jsem poukázal na to, že vojenskou akci Severoatlantické aliance proti Jugoslávské svazové republice považuji za válečnou akci protiprávní a souhlas k takové akci jménem České republiky považuji za čin, o němž mám podezření, že je činem trestným. Jeden z čelných představitelů, který dal souhlas za Českou republiku, je současně poslancem této sněmovny - jmenuje se Miloš Zeman. Proto jsem avizoval, že je zapotřebí i v souvislosti s tiskem 188, protože je to pouze další podíl na tomto nelegálním protiprávním chování, navrhnout tento doplněk. Mám ho psaný na původní vládní návrh, nevím, jak dopadne definitivní text usnesení, ale pan zpravodaj si s tím jistě poradí.

Navrhuji, aby text usnesení, jak je psán a začíná slovem "souhlasí", byl označen I a doplněn nový bod II tohoto znění: "Poslanecká sněmovna žádá mandátový a imunitní výbor, aby podle § 45 odst. 1 písm. c) jednacího řádu Poslanecké sněmovny posoudil, zda nejsou dány podmínky pro trestní stíhání poslance Miloše Zemana v souvislosti s vyslovením souhlasu s vojenskými akcemi Severoatlantické aliance proti Jugoslávské svazové republice."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Matulkovi. O slovo se přihlásil pan ministr Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážená paní předsedkyně, jestliže by pan poslanec poslouchal, mohl by návrh stáhnout, protože vláda rozhoduje ve sboru. Pokud nás chcete hnát k trestní zodpovědnosti, musíte všechny poslance, kteří jsou ministry. Buď to stáhněte, nebo to rozšiřte na ostatní poslance. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Žádosti pana ministra nehodlám vyhovět.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní má slovo pan poslanec Jiří Vlach.

 

Poslanec Jiří Vlach: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolím si navrhnout další bod usnesení. Dovolím si ho v tomto okamžiku neoznačovat číslem, zpravodaj bude muset věc potom zvládnout podle toho, které body budou přijaty.

Pokud bych navazoval na usnesení zahraničního výboru, jednalo by se o bod V, který by zněl: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby urychleně předložila návrh legislativní úpravy či usnesení, které by umožnilo pružnější postup při schvalování vysílání ozbrojených sil České republiky do zahraničí, pobytu cizích vojsk na území ČR a plnění aliančních závazků ČR."

Domnívám se, že je v zájmu sněmovny, aby se zabývala takovýmto návrhem. S dlouhým odůvodněním vás nebudu zdržovat, protože navazuji na obsah úvodního slova pana ministra zahraničí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Vlachovi. Slovo má místopředseda sněmovny pan poslanec Langer, připraví se pan poslanec Václav Exner.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Paní místopředsedkyně, členové vlády, kolegyně a kolegové, slyšeli jsme skutečnost, že Senát rozhodl v téže věci před určitou dobou. Domnívám se, že by výstup s obou komor parlamentu měl být totožný, ne-li přímo shodný.

Dovolím si v rámci podrobné rozpravy navrhnout takovou proceduru hlasování, která by zajistila to, aby výstupy z obou komor v rámci usnesení k této věci byly shodné, tzn. abychom o usnesení vlády, tak jak bylo předloženo do parlamentu, a tuším, že je reprezentuje usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, bylo hlasováno en bloc jako celek.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Langrovi. Slovo má pan poslanec Exner. Omlouvám se panu poslanci Exnerovi, s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Jiří Vlach.

 

Poslanec Jiří Vlach: Omlouvám se i já, ale uvedu jen stručnou reakci na to, co precizoval kolega Langer. Úvaha o potřebné shodnosti textu se týká první části. To, co přijal zahraniční výbor v bodu II, III, IV, a co navrhuji já, je doplněk, je to určitá věc navíc, které se požadavek na shodné znění netýká.

Je to jen poznámka směrem k tomu, jak to zde zaznělo, a k vystoupení kolegy Jičínského.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Vlachovi. Slovo má pan poslanec Václav Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, stanovisko poslaneckého klubu KSČM je nejlépe vyjádřeno v návrhu usnesení, které nyní přednesu.

"Poslanecká sněmovna:

  1. zamítá vládní návrh na vyslovení souhlasu s pozemními tranzity, přistáváním vojenských letadel a s pohybem příslušníků ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy přes a na území České republiky v souvislosti s operacemi NATO v prostoru bývalé Jugoslávie a v okolních zemích prováděnými v zájmu řešení kosovské krize podle sněmovního tisku č. 188 pro jeho politickou a věcnou nepřijatelnost,
  2. žádá vládu České republiky aby:

    1. aktivně přispěla k urovnání situace na Balkáně jednáním v souladu s mezinárodním právem,
    2. oznámila Severoatlantické radě stanovisko České republiky, že její agrese proti Svazové republice Jugoslávie musí být okamžitě ukončena."

Navrhuji, aby se o tomto usnesení hlasovalo podle bodů a podle jednotlivých písmen.

Pokud jde o předložené usnesení, ať u zahraničního výboru, nebo výboru pro obranu a bezpečnost…

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o klid v jednacím sále.

 

Poslanec Václav Exner: Na rozdíl od předneseného názoru poslance Jiřího Vlacha navrhuji, a vždy se v takovém případě vyhovělo žádosti, abychom hlasovali dle bodů označených římskými číslicemi, arabskými číslicemi a jednotlivými písmeny.

Pokud jde o předložené návrhy usnesení, navrhuji v případě, že nebude přijat předložený návrh KSČM, tyto dílčí pozměňovací návrhy:

V celém textu slova "v zájmu řešení kosovské krize" nahradit slovy "v rámci agrese Severoatlantické smlouvy (NATO) proti Svazové republice Jugoslávie".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP