(pokračuje Exner)

Za druhé, v bodě 3 za slova "bez ní" vložit slova "dopravou, uskladněním a manipulací". Tady připomenu, že jde o to, že v bodě 3 se hovoří o pobytu výzbroje, konvenční munice a dalšího souvisejícího materiálu ozbrojených sil členských států NATO a že je nepochybně potřeba určit, co se tímto pobytem myslí. Domnívám se, že nejlépe to vystihují právě slova doprava, uskladnění a manipulace. Dovolím si také upozornit, že zatímco u munice se hovoří o konvenční munici, u výzbroje, kterou jsou např. také rakety, se o konvenční výzbroji nehovoří.

Za třetí navrhuji vypustit bod 4. Zdůvodnění bylo předneseno v obecné rozpravě. Za čtvrté navrhuji doplnit a aktuálně případně očíslovat bod "5. s tím, že k plnění úkolů podle tohoto usnesení se současně může na území ČR nacházet nejvýše: varianta A - 120 osob, varianta B - 180 osob".

Za páté, doplnit a případně aktuálně očíslovat bod "6. s tím, že účinnost tohoto usnesení končí: varianta A - 31. května 1999, varianta B - 30. června 1999 nebo varianta C - 31. července 1999".

V rámci podrobné rozpravy bych žádal, jestli by bylo možné, aby zástupce-zpravodaj zahraničního výboru případně vyjasnil, co se v návrhu usnesení, který zahraniční výbor předložil, myslí v bodě III tím, že vláda České republiky by měla přijmout všechna rozhodnutí potřebná k naplnění spojeneckých závazků České republiky vyplývajících z členství v NATO, jejichž cílem je řešení situace v Kosovu. Jaké konkrétní spojenecké závazky se mají na mysli, abychom si vyjasnili, zda o tomto bodu můžeme hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Pan poslanec Zaorálek, udílím mu slovo. Současně bych chtěla ještě jednou poprosit všechny pány poslance, zda by mohli ztišit atmosféru v jednacím sále. Mám pocit, že atmosféra v tuto chvíli je pravděpodobně již zcela neztišitelná, nicméně bylo by dobré, kdybychom alespoň slyšeli návrhy, které jsou předkládány.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Vážená paní předsedající, vážení kolegové, chtěl bych pouze navrhnout úpravu, která se týká usnesení zahraničního výboru, a chtěl bych navrhnout změnu v bodě II, ve kterém se uvádí, že "vyjadřuje plnou podporu akcím NATO k řešení situace v Kosovu". Chtěl bych to doplnit tak, že "vyjadřuje plnou podporu současným akcím NATO k řešení situace v Kosovu". To je vše.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Zaorálkovi. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Nyní se ptám navrhovatelů, tzn. .ministrů Kavana a Vetchého, zda si přejí přednést závěrečné slovo. Není tomu tak. Prosím tedy zpravodaje pana poslance Payna, aby se vyjádřil k rozpravě a poté nás seznámil s procedurou, jak budeme hlasovat.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji za udělení slova, paní předsedající. Myslím, že tady není potřeba vyhodnocovat podrobnou rozpravu, přistoupil bych hned k proceduře, jak bychom mohli hlasovat o přednesených pozměňovacích návrzích.

Za prvé pan poslanec Exner v části svého vystoupení navrhl, aby vládní návrh byl zamítnut a aby místo něj bylo přijato zcela jiné, alternativní usnesení. Mám pocit, že o tomto zamítacím návrhu bychom měli hlasovat jako o prvním, protože kdyby prošel, měli bychom se zabývat zcela jiným textem.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane poslanče, chtěla bych poprosit všechny kolegyně a kolegy, aby sledovali pozorně návrh procedury, tak jak ji zpravodaj navrhne.

 

Poslanec Jiří Payne: Ještě jednou opakuji, poslanec Exner navrhl zamítnout vládní návrh a místo něj přijmout návrh poslaneckého klubu KSČM. Domnívám se, že o zamítacím návrhu bychom měli hlasovat přednostně, protože v případě, že by byl přijat, nadále bychom se zabývali tím alternativním návrhem. V případě, že by nebyl přijat zamítací návrh, pokračovali bychom dále v projednávání vládního návrhu. Poté bychom se jakoby ve druhé části vyrovnali s dalšími pozměňovacími návrhy, které se dotýkají vládního návrhu. Bylo jich předneseno velké množství a musíme se s nimi vyrovnat hlasováním. Na závěr bychom mohli schválit výsledné znění vládního návrhu jako celku tak, abychom se vlastně vyrovnali s tím, co vláda po nás chtěla, a hlavně aby se ukázalo, zda obě komory parlamentu mají shodný názor.

Za třetí máme celou řadu jakoby rozšiřujících dodatečných usnesení, která bychom také projednali v samostatném bloku, protože ta se navzájem nevylučují, ta nevylučují ani přijetí vládního návrhu, takže můžeme přidávat libovolné z nich.

Ptám se, zda bude souhlas s takovýmto postupem.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Paynovi. Myslím, že tento postup je správný, přesto o něm nechám rozhodnout v hlasování. Zaznamenala jsem přihlášku pana místopředsedy Langra a pana poslance Exnera.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Omlouvám se, že to komplikuji, chtěl jsem se jen ujistit se zpravodajem, zda vzal v potaz můj pozměňující návrh, že jsem navrhoval, abychom schválili, pokud se tak rozhodneme, nebo hlasovali o usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, které kopíruje usnesení vlády, a tudíž podle logiky věci by usnesení druhého, zahraničního výboru jako takové hlasovatelné už nebylo. Chci se ujistit, jestli je můj výklad a mé chápání správné.

 

Poslanec Jiří Payne: Domnívám se, že k tomu hlasování bezesporu dojdeme. Vládní návrh, potažmo návrh výboru pro obranu a bezpečnost vezmeme za základ. Pozměňovací návrh zahraničního výboru k tomuto textu vládního návrhu, který je detailní, vypuštění odkazu na vládní usnesení, po mém soudu byl v rozpravě vyřešen, tzn. zahraniční výbor pravděpodobně na něm netrvá, ale protože se nesejde, je potřeba o tom návrhu hlasovat a zamítnout jej.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ještě se hlásil k proceduře pan poslanec Exner, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Souhlasím s návrhem procedury, jak byl přednesen zpravodajem, avšak část, kterou jsem přednesl jako II písm. a), může být nepochybně hlasována i v případě, že by sám návrh nebyl zamítnut.

 

Poslanec Jiří Payne: Jestli tomu přesně rozumím, poslanec Exner navrhuje, aby zamítací část jeho návrhu byla hlasována samostatně jako přednostní návrh a návrh poslaneckého klubu KSČM byl zařazen do kategorie rozšiřujících usnesení, o kterých budeme hlasovat na závěr. Je tomu tak? (Ano.) Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Myslím, že pokud pan zpravodaj akceptoval tento výklad, můžeme rozhodnout o tom, že budeme postupovat tak, jak navrhl zpravodaj pan poslanec Payne. Ještě jednou se hlásí pan místopředseda Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Omlouvám se, ale kdybychom šli do stenozáznamu, jsem si téměř jist, že jsem navrhoval, abychom hlasovali o usnesení výboru pro obranu a bezpečnost jako o celku. Tudíž by podle mého výkladu - a samozřejmě jsem připraven vést polemiku, nicméně nechci zdržovat sněmovnu - usnesení zahraničního výboru jako celku odpadlo, nebylo by hlasovatelné, a mohli bychom hlasovat o těch návrzích, které zazněly v rámci podrobné rozpravy jako doplňková usnesení. Takto já vnímám tu proceduru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP