Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane místopředsedo, vy jste navrhl, aby bylo hlasováno o návrhu jako o celku, po vás navrhl pan poslanec Exner, aby se naopak hlasovalo o každém bodě zvlášť. Já tedy předpokládám, že před tímto hlasováním rozhodneme v hlasování, zda budeme hlasovat po částech, nebo zda budeme hlasovat en bloc.

Pokud v tuto chvíli nejsou žádné další přihlášky, rozhodneme o tom, že budeme postupovat podle procedury tak, jak ji navrhl pan zpravodaj Payne a jak byla poté upřesněna vystoupeními některých dalších poslanců, ke kterým pan poslanec Payne vyslovil souhlasné stanovisko.

 

Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 9, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh procedury. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 9 se z přítomných 181 pro vyslovilo 143, 9 proti, tento návrh procedury byl schválen.

 

Prosím, pane zpravodaji, postupujte podle tohoto návrhu, budeme hlasovat o jednotlivých návrzích.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji. První hlasování bude o návrhu poslance Exnera na zamítnutí vládního návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Registruji návrh na odhlášení, což činím. S procedurální připomínkou se ještě hlásí pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Prosím, aby návrh byl přečten tak, jak byl přednesen. Takto je jen částečný.

 

Poslanec Jiří Payne: Ano. Pan poslanec Exner navrhuje přijmout usnesení, které ovšem se dostalo do kontradikce s vládním návrhem, že Poslanecká sněmovna zamítá vládní návrh - pak jsou tu tečky - pro jeho politickou a věcnou nepřijatelnost. Nevím, jak si poradíme se třemi tečkami v usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ještě jednou s procedurální poznámkou pan poslanec Exner. Ale skutečně prosím, abychom v průběhu hlasování nezneužívali procedurální poznámky.

Pane poslanče, máte slovo. (Bouchání do lavic.)

 

Poslanec Václav Exner: Děkuji vám za vřelé zabouchání. Musím říci, že ústně jsem přednesl celý text, který je nahrazen třemi tečkami, a je to název tisku, který projednáváme.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já potvrzuji, že jste tak učinil, já si to pamatuji.

 

Poslanec Václav Exner: Takže celý návrh, o kterém budeme hlasovat, zní:

"Poslanecká sněmovna zamítá vládní návrh na vyslovení souhlasu s pozemními tranzity, přistáváním vojenských letadel a s pobytem příslušníků ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy přes a na území České republiky v souvislosti s operacemi NATO v prostoru bývalé Jugoslávie a v okolních zemích prováděnými v zájmu řešení kosovské krize podle sněmovního tisku č. 188 pro jeho politickou a věcnou nepřijatelnost."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, prosím stanoviska.

 

Poslanec Jiří Payne: Jako zpravodaj nedoporučuji, pan ministr také nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 10 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 10 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 181 pro vyslovilo 23 a 153 bylo proti.

 

Poslanec Jiří Payne: Za druhé bychom teď měli projednat vlastně věcný blok vládního návrhu. V této věci máme před sebou návrh výboru pro obranu a bezpečnost, který je identický s vládním návrhem, a máme usnesení zahraničního výboru, které se liší vypuštěním jen několika slov. Já bych doporučoval, abychom v této chvíli chápali návrh zahraničního výboru jako pozměňovací návrh vůči vládnímu návrhu, potažmo návrhu výboru pro obranu a bezpečnost. Zároveň říkám, že tuto nejasnost jsme si zde na plénu vyjasnili, text usnesení jsme dostali, tzn. po mém soudu pozměňovací návrh ztrácí smysl. Z formálního hlediska ale o něm musíme hlasovat. Já jako zpravodaj se hlásím k tomu, abychom tento návrh nepodpořili.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme tedy hlasovat o usnesení zahraničního výboru jako o pozměňovacím návrhu k návrhu základnímu. Pan ministr nedoporučuje.

Pan poslanec Exner s procedurální připomínkou.

 

Poslanec Václav Exner: Dělám to nerad, ale musím konstatovat, že nebylo řečeno, jestli v usnesení zahraničního výboru se současné hlasování týká jen bodu I nebo usnesení jako celku. Zatím se hovořilo nepřímo o usnesení jako celku. Kdybychom to nepřijali, tak jsou zamítnuty všechny další body, ale by potřeba to alespoň říci.

Dále připomínám, že k bodu I, ať už ve znění výboru pro obranu a bezpečnost, nebo ve znění výboru zahraničního, jsou další pozměňovací návrhy, o kterých se zřejmě následně bude hlasovat.

 

Poslanec Jiří Payne: Teď probíráme vládní návrh, který je totožný s návrhem výboru pro obranu a bezpečnost a totožný s výsledkem jednání v Senátu. Oproti tomuto textu je vznesen pozměňovací návrh, který odhlasoval zahraniční výbor, a není jiná cesta, jak se vypořádat s návrhem, než o něm hlasovat. Tento návrh lze charakterizovat jako návrh vypouštěcí, který vypouští v bodě 3b) slova "dle usnesení vlády č. 276 ze dne 2. dubna 1999", tzn., kdybychom podpořili návrh zahraničního výboru, byla by tato slova vypuštěna. Když je nepodpoříme, přikloníme se ke znění Senátu, výboru pro obranu a bezpečnost a vlády.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, já myslím, že všichni rozumějí tomu, o čem budeme hlasovat, ale prosím tedy o ujasnění. Hlasujeme tedy o usnesení zahraničního výboru pod bodem I. Pouze. Je to tak?

 

Poslanec Jiří Payne: Hlasujeme o pozměňovacím návrhu zahraničního výboru. Není to I, to je prostě pozměňovací návrh vůči původnímu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu zahraničního výboru, tak jak jej nyní přednesl pan zpravodaj. Zpravodaj nedoporučuje, pan ministr také nedoporučuje.

Pan předseda klubu Unie svobody.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážená paní předsedající, chtěl bych konstatovat, že hlasujeme pouze o pozměňovacím návrhu, který spočívá ve vypuštění věty, nikoli o dalších částech návrhu zahraničního výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, pane předsedo. Myslím, že v tuto chvíli je to všem už obzvlášť jasné, o čem hlasujeme.

Pan místopředseda Langer se ještě hlásí ke slovu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já se omlouvám, paní předsedající, nicméně já jsem navrhoval, abychom vzali za základ usnesení VOB jako celek, a proti tomu stojí jako celek jiné usnesení zahraničního výboru, který mění toto původní v celkovém znění. Tam nejsou žádná doplňková usnesení a je to usnesení jako jeden celek, který mění to druhé. Myslím, že bychom měli hlasovat jako o celku, nikoli o jednotlivých bodech, protože usnesení schválil jako celek zahraniční výbor.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: S procedurální poznámkou pan poslanec Kučera starší.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Paní předsedající, je mi velice líto, ale to, co říkal pan místopředseda Langer, je v přímém rozporu s tím, co říkal předseda klubu Unie svobody pan poslanec Kühnl. A já bych byl velice rád, abychom věděli, o čem hlasujeme. Zda o usnesení zahraničního výboru jako celku, nebo zda pouze o jeho první části. Bohužel kolega Payne nám toto nebyl schopen vysvětlit, takže teď tu došlo k rozporu a opravdu chci vědět, o čem se hlasuje. Zda o celém usnesení zahraničního výboru, nebo jen o bodu I.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP