(14.10 hodin)

(pokračuje Klaus)

Dále vám chci oznámit, že ministr průmyslu a obchodu v souvislosti se svou zahraniční cestou požádal, aby bod 51, což je zákon v prvním čtení, body 60 a 61 ze smluv ve druhém čtení a bod 76 ze zákonů ve třetím čtení byly zařazeny jako první body v úterý 18. května.

Prosím, abyste se k návrhu pořadu vyjádřili.

Předem se hlásí pan místopředseda Gross. Je první k pořadu kromě těch, které jsem ohlásil.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, měl bych návrhy na dvě změny.

Nejprve bych doporučil, aby bod 53 byl předřazen bodu 50. Domnívám se, že je to logickou záležitostí, neboť bod 53 je ústavní zákon a předjímá určitý rámec prostého zákona. Měl by být projednán předtím, než se bude projednávat prostý zákon, který na tento ústavní zákon navazuje.

Druhý návrh, který předkládám, se týká přeřazení bodu 98, kterým je návrh koncepce reformy veřejné správy. Domnívám se, že věcně tento návrh souvisí s bodem č. 18, kterým je zpráva vlády o přípravě ustavení vyšších územně samosprávných celků. Navrhujeme tento bod č. 98 přeřadit za bod 18 a spojit k těmto dvěma bodům rozpravu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji, zapsal jsem si.

Nyní jako první přihlášený byl pan poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych k projednávanému pořadu 13. schůze učinil dva návrhy.

Na základě usnesení volební komise č. 50 z dnešního dne navrhuji zařazení nového bodu na pořad 13. schůze Poslanecké sněmovny - "Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 243". Tento bod doporučuji zařadit před bod 84 návrhu pořadu. Dovolte mi krátké zdůvodnění.

Volební komise Poslanecké sněmovny na dnešní své schůzi konstatovala, že při projednávání změn ve složení dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na 10. schůzi Poslanecké sněmovny došlo k pochybení, neboť náhradník správní rady ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny pan Josef Valenta, odvolaný usnesením Poslanecké sněmovny č. 242, byl usnesením Poslanecké sněmovny č. 243 rovněž odvolán z funkce náhradníka dozorčí rady, kteroužto funkci nevykonával.

I když je odvolání pana Valenty z funkce, kterou nevykonával, neplatné, je nutné dodržet určitou proceduru. Proto volební komise doporučuje zařazení tohoto nového bodu. Čili nový bod 84 - "Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 243".

Druhý návrh. Doporučuji, aby bod 86 byl přesunut za bod 14. Důvodem je skutečnost, že učiní-li Poslanecká sněmovna v rámci projednávání tohoto bodu změny v počtu poslanců některých stálých delegací parlamentu do meziparlamentních organizací, je nezbytné vyhlásit lhůtu pro podávání návrhů. Protože navržená skladba za bodem 86 je hned bod 87 - návrh na volbu dalších poslanců - nebylo by možné tímto bodem pokračovat. Proto je nutné návrh na změnu počtu poslanců předřadit, čili bod 86 přesunout za bod 14.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Jako druhý se hlásil pan poslanec Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji zařadit na 13. schůzi nový bod ve znění Informace vlády o vývoji ekonomiky České republiky a opatřeních vedoucích k nápravě nepříznivého stavu. Tento bod doporučuji zařadit na jednání jako bod jedna ve čtvrtek ráno příští týden, to je 20. 5. 1999. Krátké zdůvodnění.

V uplynulých dnech se vláda zabývala upravenou prognózou vývoje státního rozpočtu za rok 1999. Prognózovaný deficit ve výši 47 miliard korun je příliš optimistický. Svědčí o tom současné statistické výsledky, kdy průmyslová výroba od září 1998 neustále klesá. Za první čtvrtletí roku klesla průmyslová výroba o 9,1 %. Stejně nepříznivé výsledky jsou zaznamenány ve stavebnictví. Za první čtvrtletí poklesla stavební výroba o celých 16 %.

Dále klesla zemědělská výroba, deficit zahraničního obchodu v potravinách dosahuje již třetiny celkového deficitu. Stejná situace je v bankovnictví, které vykazuje obrovské ztráty, viz Komerční banka.

Z těchto důvodů doporučuji zařadit tento nový bod.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP