(14.20 hodin)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Další je pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, vážená vládo, páni a pánové, jestliže jsme se v uplynulých týdnech především zabývali velmi závažnými zahraničně politickými starostmi, praxe nás přesvědčuje, že domácí vnitropolitické a ekonomické starosti se tím vůbec neoddálily a spíše se vyhrotily a zesílil i tlak na jejich řešení. Proto si v této chvíli dovoluji požádat vás o podporu mého návrhu na zařazení nového bodu na jednání této schůze Poslanecké sněmovny.

Oba mé návrhy nového bodu jsou motivovány situací v zemědělství, dramatického zhoršování stavu všech zemědělských podniků bez rozdílu na formě hospodaření nebo vlastnictví. Prvním bodem by byla "Zpráva vlády České republiky o plnění usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky týkajícího se situace v zemědělství, přijatého v lednu tohoto roku". Druhým bodem by byl bodem, který by se nazýval "Koncepce agrární politiky České republiky", s tím, že víme, že tento materiál byl již ve vládě projednáván a není zařazen na program této schůze. Rádi bychom i v souvislosti se stavem, který v zemědělství panuje, věděli, jakým způsobem hodlá vláda pokračovat v zemědělské politice tohoto státu dále. Oba tyto body, vzhledem k tomu, že spolu úzce souvisí, navrhuji zařadit za stávající bod 27 dosavadního pořadu schůze.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím pana poslance Jičínského.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pane předsedo, vážené shromáždění, navrhuji vypustit z pořadu této schůze bod 2 - "Návrh zákona o jednacím řádu Senátu". Chci říci, že ustanovení čl. 40, které se vztahuje na projednávání zákona o jednacím řádu Senátu, je vůči článkům 46 a 48 ústavy speciálním zákonem a články 46, 48, které upravují proceduru jednání Poslanecké sněmovny po vrácení návrhu zákona ze Senátu, se na tento případ nevztahují. Z jazykového výkladu čl. 40 plyne, že jestliže návrh zákona o jednacím řádu Senátu, který navrhl Senát a projednala jej v modifikované podobě Poslanecká sněmovna a Senát jej posléze neschválil, nemůže být znovu projednáván v Poslanecké sněmovně. Jednání o tomto návrhu zákona skončilo. Jestliže Senát chce, aby Poslanecká sněmovna v této věci jednala, musí předložit nový návrh. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Ivan Pilip.

 

Poslanec Ivan Pilip: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, rád bych navrhl zařazení nového bodu na program schůze s názvem "Informace ministra financí o odhadu vývoje veřejných rozpočtů v roce 1999 a o opatřeních vlády směřujících k dodržení zákona o státním rozpočtu na tento rok". Navrhuji tento bod s odůvodněním, že jakkoliv v čele vlády stojí člověk, který se prohlašuje ve svém civilním povolání za prognostika, tak je to v krátké době již podruhé, kdy vláda velmi zásadním způsobem mění ve velmi krátké době klíčové odhady vývoje ekonomiky, které kromě jiných důsledků mají dopad na jednu z nejzákladnějších věcí, kterou je vláda povinována, tj. dodržování zákonů, a státní rozpočet na každý rok je již z definice a z názvu zákonem.)

Vláda nám před několika dny vlastně nepřímo sdělila, že předpokládá, že tento zákon bude de facto porušen, protože deficit státního rozpočtu již dnes odhaduje na úrovni vyšší, než je rozpočet, který nám sem před několika týdny vlastně dala ke schválení a kdy na výtky či kritiku či námitky některých z nás, že odhad deficitu je podhodnocen, odpovídala, že se mýlíme a že její odhady jsou výrazně jiné. Zároveň dochází k dalším jevům v ekonomice, které naznačují, že skutečný výsledek může být ještě horší, a proto také tento bod formuluji jako veřejné rozpočty i státní rozpočet, protože řada negativní tendencí se týká také veřejných rozpočtů.

Například ministr financí ohlásil započetí privatizace velkých podniků teprve na podzim tohoto roku, čímž je jasné, že z technických důvodů první inkaso je možné až v lepším případě v roce příštím. To se s výjimkou ČSOB týká i velkých státních bank. Na druhé straně vláda schválila např. velmi významnou pomoc přes mnoho a mnoho zásadních deklarací téhož předsedy vlády o tom, že nebude do bank již přilévat peníze, zásadní několikamiliardovou pomoc Komerční bance. Jde o další - jakkoliv jde o správné rozhodnutí - rozhodnutí, které bude mít svůj vliv na celkové saldo veřejných rozpočtů.

Z těchto důvodů navrhuji sněmovně, aby tento bod byl zařazen na program jednání tento čtvrtek jako první bod odpoledního jednání. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, mohu ještě jednou slyšet znění bodu? Informace o...

 

Poslanec Ivan Pilip: Informace ministra financí o odhadu vývoje veřejných rozpočtů v roce 1999 a o opatřeních vlády směřující k dodržení zákona o státním rozpočtu na tento rok.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Jako další se hlásí pan poslanec Maštálka.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, z pověření klubu KSČM vám předkládám návrh na zařazení nového bodu programu, který by zněl: "Informace vlády České republiky o přístupu České republiky k nové strategické bezpečnostní koncepci NATO". Domníváme se, že dokument přijatý na posledním summitu ve Washingtonu je podle našeho názoru výrazným průlomem do dosavadního chápání mezinárodního práva.

Dále přihlášení se k této nové koncepci jde nad rámec vládního prohlášení této české vlády. Soudíme, že nová strategická koncepce NATO je mimo rámec bodu "Koncepce zahraniční politiky České republiky", a proto navrhujeme projednání ve zvláštním bodu. Navrhujeme zařazení před stávající bod 96. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Další je pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, mám k programu dva návrhy, a sice nejdříve mi dovolte, abych vás seznámil s usnesením hospodářského výboru, které je vydáno pod tiskem 92/2 a týká se vládního návrhu zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží, porušujícího některá práva duševního vlastnictví, a o změně některých dalších zákonů, tisk č. 92.

Dovolte mi, abych vás informoval o tom, že hospodářský výbor přerušil jednání o tomto vládním návrhu zákona a současně doporučuje Poslanecké sněmovně vzhledem k neprojednání tisku č. 92 v hospodářském výboru vyřadit jeho druhé a třetí čtení z květnové schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu a tato čtení zařadit do programu jednání další řádné schůze Poslanecké sněmovny v červnu 1999. Mám-li říci závěrem, navrhuji vyřazení bodu 12 a bodu 81 z navrženého programu schůze.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP