(14.40 hodin)

(pokračuje Fischer)

Za osmé. Očekává, že při realizaci alternativních řešení bude využito příslušných programů EU zaměřených na finanční podporu.

Za deváté. Žádá komisi, aby Českou republiku v případě její žádosti podpořila při realizaci nejaderných možností.

Za desáté. Žádá, aby otázky, jako jsou energetika a jaderná bezpečnost, byly i nadále předkládány parlamentnímu výboru přidružení ČR k Evropské unii.

Za jedenácté. Pověřuje svého předsedu, aby tuto rezoluci předložil Radě, komisi a české vládě.

Považuji za důležité, aby - jestliže Evropský parlament zde přijímá podobné rezoluce - byl také náš parlament podrobně informován o současném stavu a perspektivách dokončení Jaderné elektrárny Temelín. Doporučoval bych, aby jednání o této otázce, pokud bude zařazena na program, proběhlo příští úterý, to je 18. května.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Miroslav Kapoun.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já jsem za vámi přišel se žádostí pana ministra dopravy Peltráma, který se má 18. až 20. května zúčastnit zasedání Rady CEM, to je Evropská konference ministrů dopravy, kde má převzít prezidentství této konference. Zdali by nebylo možné přeřadit bod 55, to je bod o drahách, jako první bod na 14. 5. Vím, že pan poslanec Pilip již první bod avizoval. Souhlasil bych, aby byl zařazen jako druhý.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Pan poslanec Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, stejně jako místopředseda Gross navrhuji, aby body pod pořadovým číslem 18 a 98 návrhu programu schůze, tedy zpráva o reformě veřejné správy a koncepce reformy veřejné správy, byly spojeny. Pouze si dovoluji navrhnout opačné pořadí, než jak říkal pan místopředseda Gross, to znamená předřazení bodu pod pořadovým č. 18. před bod pod pořadovým č. 98. Důvod je velmi prozaický. Sněmovní tisk 196 byl do sněmovny doručen 27. 4. Nemyslím si, že posunutí o těch 14 dnů bude znamenat nějaký zásadní posun. Spíše si myslím, že se na to budeme moci lépe připravit. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, děkuji. Pan ministr Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedo, žádám, respektive prosím o přeřazení bodu č. 85. na příští schůzi. Jedná se o bod "Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury ČR". Svoji prosbu odůvodňuji tím, že některé kluby ještě nenominovaly své kandidáty do toho fondu, takže by nebylo koho volit. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás požádal přeřadit body č. 37, 38 a 44 na 18. 5., což je v úterý, na 14.00 hodin. V tom pořadí, že by se začínalo z důvodu, že pan ministr zemědělství je na služební cestě v zahraničí. Myslím si, že by bylo vhodné, aby se projednávání těchto bodů zúčastnil.

Dále bych vás požádal, protože jsem se dozvěděl, jak řekl předseda parlamentu, že byla vrácena Senátem novelizace zákona č. 42 z roku 1992, a vzhledem k tomu, že navrhovatel poslanec Palas je na služební cestě v zahraničí, tak jako pan ministr Fencl, proto bych požádal, aby po těchto bodech 18. 5. následoval vrácený zákon Senátem.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, děkuji. Pan poslanec Vlach.

 

Poslanec Jiří Vlach: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já se jako třetí chci vyjádřit k bodům 18 a 98, tedy k bodům, které se týkají reformy veřejné správy. Domnívám se, že je velmi rozumné to, co navrhovali pánové Gross a Beneš, tedy dát tyto dva body za sebe a spojit jejich rozpravu. Přimlouval bych se ale za to, protože si myslím, že se máme pokusit na této schůzi, kde je spousta bodů, odpracovat maximum na zákonech, přimlouval bych se za to, abychom si pro tyto dva body určili pevný čas i vzhledem k tomu, co říkal pan kolega Beneš, někdy v příštím týdnu. Navrhuji, abychom rozhodli, že tyto dva body se spojenou rozpravou projednáme příští středu jako první bod.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Paní místopředsedkyně Buzková.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, v tomto návrhu pořadu schůze jsou dva body, které se týkají Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, a to body 27 a 92. U těchto dvou bodů, což je návrh na změnu statutu Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání a zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, by bylo nanejvýš vhodné provést společnou rozpravu a projednávat tyto body souběžně. Z tohoto důvodu navrhuji přeřazení bodu 92 za stávají bod 27 a současně u těchto bodů spojit rozpravu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, děkuji. Jako poslední - opakovaně - pan poslanec Kováčik chce upřesnit svůj původní návrh..

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, omlouvám se vám, chtěl bych modifikovat svůj návrh na zařazení dvou bodů, a to z hlediska jejich umístění v programu, protože jsem se dozvěděl informaci, kterou jsem neměl předtím, že pan ministr Fencl bude pryč celý týden, a bylo by protismyslné nutit vládu projednávat tyto body za nepřítomnosti odpovědného ministra.

Proto modifikuji umístění těch bodů v programu, těch, které jsem navrhl v této rozpravě, na středu příští týden po polední přestávce.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Vážení poslanci, hlásí se ještě jednou pan poslanec Gross.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, poté co zazněl návrh pana poslance Vlacha, který se týkal stejných bodů, kde jsem navrhoval změnu já, svůj návrh na přeřazení bodu 98 k bodu 18 stahuji ve prospěch návrhu, který přednesl pan kolega Vlach.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji, hlásí se ještě někdo jiný? Pan poslanec Fischer.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Pane předsedo, dámy a pánové, omlouvám se, ale podle informace, kterou jsem právě dostal od pana ministra Dostála, vláda bude projednávat otázku Temelína zítra ve večerních hodinách, a proto bych chtěl navrhnout, abychom se tímto bodem zabývali zítra, na dopoledním zasedání, pokud možno jako prvním. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře, ještě někdo má pozměňovací návrh? Ne-li, přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích v pořadí, v jakém byly podány. Čili uzavírám rozpravu k tomuto bodu.

První návrh byl můj návrh: zařazení návrhu zákona zamítnutého Senátem za bod č. 2 tohoto návrhu pořadu.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem… Pan poslanec Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Pane předsedo, já jsem dal k tomuto návrhu protinávrh z důvodu toho, že tady není ani pan ministr Fencl, jehož resortu se to týká, je to jako protinávrh, a není tady ani předkladatel nebo navrhovatel pan poslanec Palas, přeložit tento návrh na úterý 18. 5. jako čtvrtý bod po těch třech bodech, které jsem navrhl předtím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP