(15.20 hodin)

(pokračuje Horníková)

Chci připomenout, že znění tohoto paragrafu není jednoznačné a v praxi může vyvolat problémy s výkladem tohoto znění.

Další pozměňovací návrh, pátý, je v § 17. Jedná se o nový paragraf, je to hrazení nákladů. Chci připomenout, že znění schválené Poslaneckou sněmovnou považuji za přesnější, upravuje problematiku podrobněji a podrobněji probírá pravidla hrazení nákladů.

Poslední dvě novely se týkají přechodných a závěrečných ustanovení. Myslím, že rozdíl spočívá především v tom, že Senát a sněmovna se neshodly ve vztahu ke správnímu řádu.

Závěrem chci říci, že bohužel zákon je mrtvý, pokud zákon nepoužíváme. Jakmile začneme zákon používat, zjistíme, jaké nedostatky má a jaké problémy v životě přinese. Bohužel jsem přesvědčena, že obě verze, jak verze senátní, tak verze sněmovní, nejsou v pořádku natolik, aby nevyvolaly a nepřinesly problémy při používání v běžném životě. Myslím, že je velká škoda, že se vláda nepodílela na dopracování tohoto návrhu a přes všechny připomínky, které k tomuto návrhu měla, doporučila tento zákon přijmout. Já bohužel jako zpravodaj pléna musím konstatovat znovu, že ani jedna z verzí není takovou verzí, která by nevyvolala problémy při používání v běžném životě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní poslankyně. Ještě se táži kolegy Kučery z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, zda hodlá vystoupit jako zpravodaj. Nevidím ho.

Nyní tedy, kolegyně a kolegové, otvírám rozpravu. Úvodem připomínám, že při novém projednávání návrhu zákona nejsou přípustné pozměňovací návrhy. Žádnou písemnou přihlášku do rozpravy v tuto chvíli nemám. Ptám se, kdo má v úmyslu se přihlásit do rozpravy přímo z pléna. Žádnou takovou přihlášku také neregistruji, a proto rozpravu končím.

Povinnost řídicího schůze mi ukládá zeptat se zástupce navrhovatele, zda má v úmyslu ještě vystoupit před hlasováním, nicméně vzhledem k tomu, že nebyla vedena rozprava, je logické, že tomu tak není. Stejně tak se táži paní zpravodajky, zda má v úmyslu vystoupit. Mám pocit, že ona ve svém vystoupení již své stanovisko k této předloze zákona sdělila.

Kolegyně a kolegové, prosím, abyste zaujali svá místa, neboť přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech přítomných poslanců. Na žádost některých z vás vás odhlašuji a prosím, abyste se zaregistrovali znovu svými hlasovacími kartami.

Nyní přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o svobodném přístupu k informacím a o změně dalších zákonů (zákon o svobodě informací) podle sněmovního tisku 16/6, ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 16/7."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro předložený návrh usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 172 poslankyň a poslanců se (v hlasování číslo 28) pro vyslovilo 111, proti 45, návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh zákona ve znění schváleném Senátem jsme přijali.

 

Dalším návrhem zákona, který budeme projednávat, je

 

2.
Návrh zákona o jednacím řádu Senátu
/sněmovní tisky 47/4, 5/ - vrácený Senátem

 

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 47/4. Usnesení, jímž Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 47/5. Prosím, aby za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům se vyjádřil senátor Vladimír Zeman, kterého tímto vítám v dolní komoře Parlamentu ČR, a uděluji mu slovo.

 

Senátor Vladimír Zeman: Pane předsedající, dámy a pánové, Senát na své březnové schůzi projednával návrh zákona o jednacím řádu Senátu ve vašem znění, ve znění Poslanecké sněmovny. Chtěl bych znovu ocenit snahu obou komor, resp. jejich ústavně právních výborů, přispět před projednáním návrhu zákona v Poslanecké sněmovně k jeho upřesnění a zdokonalení. Za tím účelem jednaly oba výbory společně a dohodly návrh pozměňovacích návrhů, které Poslanecká sněmovna schválila a Senát následně akceptoval s výjimkou dvou návrhů, které Poslanecká sněmovna schválila nad rámec uvedených dohod.

Jedná se za prvé o § 21 odst. 1, kde se v první větě číslovka "pět" nahradila číslovkou "tři", to znamená, že k utvoření senátorského klubu by místo původních pěti senátorů postačili tři senátoři. Původní návrh Senátu došel k počtu pět na základě politických dohod z prosince 1996, kdy se konala ustavující schůze Senátu, a není ovlivňován žádnou aktuální situací z hlediska současného rozložení politických sil. Politická vůle k tomuto řešení je podpořena drtivou většinou Senátu.

Druhým problematickým místem se stal § 26, který Poslanecká sněmovna vypustila. Změna byla odůvodněna pochybností o ústavnosti navrhovaného oprávnění orgánů Senátu s poukazem na ústavní vztah odpovědnosti vlády pouze Poslanecké sněmovně, a nikoli Parlamentu jako celku. Přitom obdobně oprávnění jednotlivých senátorů, obsažené v § 12, nebylo uvedenou změnou dotčeno. Senát naopak vychází z argumentace, že navrhovaná oprávnění senátorů i orgánů Senátu nejsou odvozena od odpovědnosti vlády, ale od základní potřeby informovanosti, kterou senátoři a orgány Senátu nezbytně potřebují k výkonu své působnosti dané ústavou, zejména pak v oblasti přijímání zákonů.

Návrh zákona ve znění Senátu, který v této chvíli projednáváte, vrací tato dvě problematická místa zpět ke svému původnímu návrhu. Dámy a pánové, rád bych v závěru připomněl, že podle čl. 40 ústavy je potřebný k přijetí tohoto zákona souhlas obou komor, což ve svém důsledku znamená, že v případě vašeho nesouhlasu projednávání zákona končí a Senát by dále jednal podle svého prozatímního jednacího řádu. Věřím, že budete respektovat politickou vůli Senátu a návrh zákona ve znění Senátu schválíte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane senátore. Nyní se táži zpravodaje ústavně právního výboru pana poslance Marka Bendy, zda se chce vyjádřit k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu. Je tomu tak, uděluji mu slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené dámy a pánové, jen ve stručnosti, jak jsem již upozornil při minulém jednání. Oba návrhy, které předkládá Senát nyní, jsou návrhy, které byly pozměněny proti původní změně, kde jsem upozorňoval, že nebude souhlas, a kde jsem upozorňoval, že možná skoro zbytečně se snažíme zasahovat do jednacího řádu druhé komory, který by měl být maximálně jejím vlastním dílem.

Proto samozřejmě doporučuji schválit tento návrh jednacího řádu Senátu už proto, že bych pokládal za ostudné, kdyby téměř po třech letech existence Senát neměl svůj vlastní jednací řád.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP