(15.30 hodin)

(pokračuje Benda)

Upozorňuji sněmovnu, že sněmovna nemá v této věci možnost hlasovat pak znovu o svém vlastním usnesení, neboť může hlasovat právě jen o usnesení vráceném Senátem. Toto není návrh zákona, který předpokládá možnost přehlasování.

Tady si dovolím drobnou polemiku s tím, co tady k návrhu programu říkal pan profesor Jičínský ve věci, že by sněmovna neměla již tento návrh zákona projednávat. Myslím si, že to je nesprávná interpretace ústavy. Ústava naopak ve svém článku 40 předpokládala, a taková je evidentně myšlenka článku 40, že v těchto návrzích zákonů musí obě dvě komory dojít ke shodě. Nikoli že by tam byla absolutní priorita Poslanecké sněmovny, kterou by Senát mohl pouze potvrdit nebo zamítnout, tzn. že by nemohl přijímat žádné pozměňovací návrhy. Dokonce i v návrzích ústavních zákonů, které jsou ve stejném rytmu, i v těchto návrzích zákonů ve všech diskusích, které se vedou okolo návrhu zákona o styku obou komor, se uvažuje o tom, jestli to mají být právě tato tři kola - jednou sněmovna, jednou Senát, zpátky sněmovna, nebo jestli tam nemá být jakési kyvadlo, že by po sněmovně mohl znovu následovat Senát, dokud by nenašly společný text, či jestli tam nemá být nějaká forma dohadovacího řízení. Ale myslím, že nikdo zatím vážně nepředložil tuto tezi, že by Senát nesměl k návrhu zákonů, u kterých je povinný jeho souhlas ať už prostou, nebo třípětinovou většinou, neměl šanci vznést žádné pozměňovací návrhy. Myslím, že toto je zcela proti smyslu ústavy.

Doporučuji tedy sněmovně, abychom návrh ve znění vráceném Senátem schválili.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji.

Nyní otvírám rozpravu. Připomínám opět, že při novém projednávání návrhu zákona vráceného Senátem nejsou přípustné pozměňovací návrhy. Písemnou přihlášku do rozpravy nemám, a proto se ptám, kdo se do rozpravy chce přihlásit přímo. Vidím přihlášku pana profesora Jičínského. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pane předsedající, vážené shromáždění, pan zpravodaj tady kategoricky prohlásil, že návrh, který jsem předložil, je zásadně proti smyslu ústavy. V těchto otázkách, které jsou předmětem diskusí, bych volil opatrnější formulace. Myslím, že návrh, který jsem předložil, snese obhajobu. Uznávám, že sněmovna těsnou většinou rozhodla pro jiný postup, nemám nic proti tomu.

V této vlastní věci jsem však přesvědčen, že pokud jde o meritorní problematiku, o kterou tu jde, tyto dva pozměňovací návrhy, které svého času schválila sněmovna jako doplněk k návrhu jednacího řádu Senátu, byly správné. Zejména ten druhý je zcela v duchu ústavy, protože se staví proti tomu, aby jednací řád Senátu rozšiřoval ústavní postavení Senátu.

Na základě toho nedoporučuji tento návrh přijmout.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pan kolega Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, paní a pánové, vrátím se malinko k debatě, která probíhala při projednávání v Poslanecké sněmovně. Nebudu opakovat věci, které se týkají individualizace senátorů vzhledem k volebnímu systému, a nebudu ani opakovat diskusi, která se týká tzv. nediskriminace, kterou tady zmínil předkladatel. Jenom chci podotknout, že považuji za zcela nemístné, aby ústavní pravomoci se svěřovaly obyčejným zákonem a tím se obyčejným zákonem změnila de facto ústava. Takový postup považuji za nepřípustný.

Pokud beze změny ústavy takový návrh podpoříme, já se mezi ty, kteří tuto novelu budou schvalovat, nepřipojím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Probíhá stále ještě rozprava. Ptám se, kdo další se do ní hlásí. Žádnou přihlášku nevidím a rozpravu tedy končím.

Dávám možnost zpravodaji i navrhovateli případně vystoupit se svým stanoviskem a závěrečným slovem. Ani jeden z nich tuto možnost využít nehodlá.

Nyní tedy přistoupíme k hlasování - opět podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Připomínám, že k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Prosím tedy všechny z vás, kteří se chcete zúčastnit tohoto hlasování, abyste zaujali svá místa. Na žádost opět některých z vás vás odhlašuji a prosím, abyste se zaregistrovali svými hlasovacími kartami.

Kolegyně a kolegové, zahajuji hlasování s pořadovým číslem 29 a ptám se, kdo je pro vyslovení souhlasu s návrhem zákona o jednacím řádu Senátu podle sněmovního tisku 47/4 ve znění schváleném Senátem.

Omlouvám se, vidím tady námitku pana poslance Jičínského, takže končím hlasování a prohlašuji je za zmatečné. Zazněl návrh na to, aby návrh nebyl přijat, ale toto jest úkolem zpravodaje, aby řídícího schůze na toto upozornil. Nicméně podle mého hlubokého přesvědčení, pane kolego, myslím, že výklad, který přednesl pan senátor Zeman a se kterým se ztotožnil také zpravodaj, tj. že sněmovna může pouze vyslovit souhlas, a pokud nevysloví souhlas svým hlasováním, zákon k dalšímu hlasování není možno předložit.

Dobře, ztotožňujete se s tímto výkladem. Ještě jednou prohlašuji hlasování s pořadovým číslem 29 za zmatečné a ještě jednou vám přednesu návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o jednacím řádu Senátu podle sněmovního tisku 47/4, ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 47/5.

Zahájil jsem v tuto chvíli hlasování a ptám se, kdo je pro předložený návrh usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 30 se z přítomných 177 poslankyň a poslanců vyslovilo pro 108, proti 62. Návrh byl přijat.

 

Blahopřeji předkladateli a také celé horní komoře Parlamentu České republiky k tomu, že může jednat již podle zákona.

Dalším schváleným bodem pořadu, který máme v tuto chvíli projednat, je "Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zamítnutý Senátem".

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 62/4. (Hlasy z pléna: To je přesunuté, vždyť se to schválilo.) Takže se omlouvám. Vzhledem k tomu, že tady nemám poznámku, že pořad byl změněn, tudíž tento návrh zákona nyní projednávat nebudeme.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP