(15.40 hodin)

(pokračuje Langer)

Poprosil bych Kancelář sněmovny, jestli by byla schopna v co nejrychlejší době zajistit vytištěné znění schváleného pořadu schůze se všemi pozměňujícími návrhy, které byly schváleny, tak abych se mohl i já řídit podle tohoto schváleného pořadu schůze.

Pokud se nepletu, v tuto chvíli, přestože jsme schválili celou řadu pozměňujících návrhů, by dalším bodem našeho jednání měl být sněmovní tisk č. 77, což je

 

3.
Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko
a o změně zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 77/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona odůvodní ministr životního prostředí Miloš Kužvart. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přikračujeme k druhému čtení návrhu zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Chtěl bych využít svého práva úvodního slova předkladatele a velmi stručně několika větami zhodnotit svůj pocit z projednávání tohoto zákona. My jsme v rámci výjezdů, ať organizovaných příslušnými výbory sněmovny, nebo výjezdu, který se konal v dubnu, který organizovalo Ministerstvo životního prostředí, tuto oblast navštívili s poslankyněmi a poslanci tohoto parlamentu, a byl jsem velmi rád tomu, že při jednání na místě, ať v Děčíně, nebo v Krásné Lípě, případně v dalších obcích, jsme s podnikateli, se samosprávami, s obyvateli tohoto regionu a dokonce i s rekreanty došli k tomu, že vyhlášení tohoto Národního parku je v zájmu rozvoje tohoto regionu. Jako doklad toho, že je zde zájem o vyhlášení tohoto národního parku, chtěl bych použít jeden jednoduchý argument. Málokdy se stává, aby obce nabízely a předháněly se v tom, na území které z nich bude sídlo správního úřadu, konkrétně Správy Národního parku České Švýcarsko. Co jiného nežli tento moment dokládá, že vyhlášení tohoto národního parku je zájmem měst a obcí v tomto regionu.

Velmi stručně, jen několika větami, bych chtěl ještě jednou připomenout důvod, který vede k předloze tohoto vládního návrhu vyhlášení Národního parku České Švýcarsko. Jde totiž o to, že na unikátní geologický podklad se váže logicky i geomorfologie krajiny a na ni se váže i porost, tzn. především lesní společenstva. Značnou část tohoto území tvoří pískovcová skalní města, kaňony, rokle, věže a další útvary. Nacházejí se zde neporušené nebo - a to podtrhávám - jen málo pozměněné původní ekosystémy, zejména lesní, jak jsem se zmínil před chvílí.

Vyhlašované území splňuje všechna mezinárodní kritéria pro vyhlášení za národní park a právně vychází ze zmiňovaného zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Území navrhovaného národního parku je součástí většího celku s významnými přírodními hodnotami, jež se nazývá souborně Českosaské Švýcarsko. V Německu je příslušná část chráněna jako národní park, na naší, české straně je od roku 1972 vyhlášena chráněná krajinná oblast Labské pískovce.

Vzhledem k tomu, že k našim saským sousedům jsme povinováni splnit vládní dohodu z roku 1991, na naší straně velkoplošné chráněné území bude na stejné kategorii, to znamená také národního parku. Mám za to, že tímto vyhlášením v pořadí čtvrtého národního parku na území České republiky dostojíme i svým mezinárodním závazkům.

Chtěl bych ještě zdůraznit, že samosprávy všech dotčených obcí s vyhlášením Národního parku České Švýcarsko zásadně vyjádřily souhlas. Nyní cituji z dopisu starosty a místostarosty města Krásná Lípa: "Tento návrh obce podporují a mají za to, že pro tento region má vyhlášení národního parku i neopominutelné ekonomické aspekty." V čem jsou? Uvědomme si, že toto území, které je již nyní turisticky využíváno, bude právě díky atraktivitě značky "Národní park" zajímavější pro turistický ruch a pochopitelně do národních parků patří. Jakým způsobem usměrnit využívání toho kterého území, k tomu je vyhlašování jednotlivých zón národních parků. Že jednotlivé obce mají zájem na vyhlášení národního parku, můžeme doložit i dopisy a faxy z těchto obcí. Ano, ony si toto přejí.

To, co mě velmi pozitivním způsobem překvapilo, bylo při setkání v Děčíně v únoru tohoto roku, že tento národní park si přejí i podnikatelé a rekreanti. Mám k tomu jeden jednoduchý doklad. U řady rekreačních zařízení majitelé různých restaurací a penzionů využívají oné reklamy vyhlášení národního parku již na svých reklamních materiálech. Uvádějí: "Vážení hosté, vítáme vás na území Národního parku České Švýcarsko."

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, mám za to, že by tomuto zájmu regionu o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko mělo být vyhověno. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji pane ministře. Předložený vládní návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí zemědělskému výboru. Usnesení výboru byla rozdána jako sněmovní tisk č. 77/1 a 77/2. Prosím, aby se slova ujal nejprve zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Libor Ambrozek.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí ze dne 21. dubna 1999. Je to usnesení, které se týká vládního návrhu zákona na vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně zákona ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 77.

Výbor ve svém usnesení č. 65 po zprávě předkladatele a po zpravodajské zprávě poslance Ambrozka přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona schválit s pozměňovacími návrhy, které jste obdrželi v tisku č. 77/1.

Zároveň výbor doporučuje k textu přílohy č. 1, tj. územní vymezení Národního parku České Švýcarsko vyjmout intravilány obce Vysoká Lípa a Kamenická Stráň. Jestli si mohu dovolit stručný komentář k této problematice, výbor se zabýval vyhlášením národního parku jak na svém výjezdním zasedání 25. února v Děčíně, tak potom na jednání 21. dubna zde v Poslanecké sněmovně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP