(18.00 hodin)

(pokračuje Pešán)

Takže já si dovolím formulovat několik pozměňovacích návrhů. Jsou to ty návrhy, o kterých hovořil pan ministr Císař, respektive řešící tuto problematiku: 1. z usnesení zemědělského výboru, tisk 88/1 vypustit bod č. 9, 2. z usnesení zemědělského výboru, tisk 88/1, vypustit bod č. 40, 3. rovněž z tohoto usnesení 88/1 vypustit bod 46 a z usnesení zemědělského výboru 88/1 vypustit bod 45.

Pro případ, že by bod 49 z usnesení zemědělského výboru z tisku 88/1 nebyl vypuštěn, pak v bodě 49 sněmovního tisku 88/1 provést tyto změny:

  1. V § 60 odst. 1. se slovo "činnosti" nahrazuje slovem "činnost".
  2. V § 60 odst. 1 se za slovy "dále jen registrace" čárku nahradit tečkou a ostatní text se vypouští.
  3. V § 60 se za odst. 1 vkládá nový odst. 2, který včetně poznámky pod čarou č. 31 zní: odst. 2 - Státní veterinární správa rozhodne o registraci, pokud žadatel a) splňuje požadavek odborné způsobilosti podle § 59 odst. 1 písm. a) tohoto zákona, b) je způsobilý k právním úkonům a bezúhonný podle § 50 odst. 3 tohoto zákona, c) předloží osvědčení podle zvláštních předpisů, zase poznámka pod čarou č. 31: je-li členem stavovské profesní organizace ustavené zákonem, d) předloží vyjádření okresní veterinární správy, že splňuje požadavky na umístění a nezbytné věcné vybavení provozních prostorů, jakož i veterinární a hygienické podmínky pro výkon veterinární preventivní, diagnostické a léčebné činnosti. Nyní poznámka pod čarou č. 31 § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 381/1991 Sb., o komoře veterinárních lékařů ČR, ostatní odstavce se přečíslují,
  4. Dosavadní odst. 2 se označuje jako odst. 3 a zní : odst. 3 - Státní veterinární správa může registraci zrušit, jestliže soukromý veterinární lékař porušuje povinnosti nebo podmínky vyplývající z tohoto zákona a z rozhodnutí o registraci. Je-li soukromý veterinární lékař členem stavovské profesní organizace ustavené zákonem, vyžádá si státní veterinární správa před rozhodnutím o zrušení registrace vyjádření této organizace,
  5. Za dosavadní odst. 3 se doplňuje nový odst. 5, který zní: odst. 5 - Prováděcí předpis stanoví náležitosti žádosti o registraci a požadavky na umístění a nezbytné vybavení provozních prostor.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Kučera ml., kterému tímto uděluji slovo.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml..: Děkuji. Dámy a pánové, já bych chtěl podat pozměňovací návrh k § 4 odst. 1 písm. f). Nejdřív si dovolím přečíst navrhované znění. Mělo by zajistit, aby byli psi od stáří mezi 3 - 6 měsíci trvale udržováni očkováním v imunitě proti vzteklině. Tento návrh předkládám kvůli tomu, že v současném znění je zde povinnost očkování jednou za rok, což si myslím, že jak ve vztahu k dnešním léčivům, tak i s výhledem dopředu není nutné takto striktně dodržovat. To udržování permanentní proti vzteklině lze zajistit i delším intervalem očkování, a proto podávám tento návrh.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, kdo ještě z kolegů - ano, my jsme zapomněli na pana poslance Grünera, který sice oznámil, že hodlá předložit pozměňovací návrh, a velmi obsáhle ho odůvodnil, nicméně samotný návrh nepřednesl na mikrofon. Takže prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Grüner: Já se omlouvám a doplňuji pozměňovací návrh k veterinárnímu zákonu - tisk 88.

Přemístění a vnitrostátní přeprava zvířat § 6 odst. 1 zní: Není-li stanoveno jinak, musí mít chovatel

  1. veterinární osvědčení k přemístění 1. hospodářského zvířete určeného k dalšímu chovu, vyžaduje-li to nákazová situace, 2. odchyceného volně žijícího zvířete určeného k dalšímu chovu, 3. pokusného zvířete, 4. zvířete účastnícího se svodu zvířat, 5. zvířete zoologické zahrady nebo cirkusu, jde-li o přemístění mimo územní obvod okresu,
  2. potvrzení veterinárního lékaře, který v územním obvodu okresu vykonává veterinární preventivní, diagnostickou a léčebnou činnost podnikatelským způsobem (dále jen soukromý veterinární lékař), o zdravotním stavu zvířete a o nákazové situace v chovu, z něhož je zvíře přemísťováno (dále jen zdravotní potvrzení) k přemístění 1. zvířete uvedeného pod písm. a) v rámci územního obvodu okresu, dochází-li ke změně chovatele, 2. zvířete uvedeného pod písm. a) mimo území obvodu okresu, nejedná-li se o přemístění pod bodem 1, přemístění zvířete dává chovatel okresní veterinární správě na vědomí nejpozději 24 hodin před přemístěním, 3. jatečného zvířete na jatka.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, jestli ještě někdo hodlá vystoupit v rámci podrobné rozpravy. Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Děkuji panu ministru Císařovi za to, že projevil také širší záběr než jenom problematika bytová. Děkuji zpravodaji a končím druhé čtení tohoto návrhu, neboť nezazněl návrh na vrácení výboru k novému projednání ani na zamítnutí zákona.

Kolegyně, kolegové, dalším bodem schváleného pořadu schůze je

 

6.
Vládní návrh zákona o výkonu trestu odnětí svobody
a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 89/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona odůvodní ministr spravedlnosti Otakar Motejl. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, vládní návrh zákona o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů Poslanecká sněmovna v rámci prvního čtení přikázala k projednání výboru pro obranu a bezpečnost a petičnímu výboru. Oba výbory ve svých usneseních přijetí vládního návrhu zákona doporučily a současně navrhly řadu úprav, ve většině případů obsahově shodných. S navrhovanými změnami, které jsou převážně formulační nebo zpřesňující povahy, jsem za předkladatele vyslovil souhlas, a proto nepovažuji za potřebné se ke každé zvlášť ve svém úvodním slově vracet.

Chtěl bych se pouze zastavit u návrhu dvou změn, které se objevují v usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, z nichž první se týká bodu 21 usnesení, kde výbor navrhuje novou formulaci § 27 odst. 4. Uvedené ustanovení se týká situace, kdy proti odsouzenému ve výkonu trestu odnětí svobody je vedeno další trestní stíhání a jsou splněny důvody vazby. Podle navrhované formulace o omezeních, která se proti takovému odsouzenému uplatní, rozhoduje soud v souladu s trestním řádem.

Má připomínka k tomuto ustanovení se vztahuje k poslední větě navrhovaného ustanovení. Nejde jen o to, že odkaz v textu zákona na jiný, konkrétní číslem označený zákon, to je v daném případě, jak je navrženo, odkaz na zákon č. 141/1961 Sb., vybočuje z obecně užívaných pravidel naší normotvorby, ale uvedený odkaz navíc je nepřesný, neboť by bylo minimálně třeba citovat i novelizaci trestního řádu z roku 1990, kterou byl tento zákon doplněn o § 74 a), upravující právě zmíněný postup soudu při rozhodování o omezeních odsouzeného ve výkonu trestu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP