(9.20 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Jako čtvrtá se přihlásila poslankyně Miroslava Němcová.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi - tak jak jsem avizovala včera v obecné rozpravě - přednést pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 89. Navrhuji vypustit § 67 s názvem Výkon trestu u matek nezletilých dětí. Důvody, které mě vedou k tomuto kroku, jsem uvedla včera a nemyslím si, že je nutné, abych je v tuto chvíli opakovala. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni. Další je opět žena, paní poslankyně Eva Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Dobrý den. Když dovolíte, připojím se k návrhu paní poslankyně Němcové. Chtěla bych jen navrhnout, aby poté, co bude případně vypuštěn § 67, byly ostatní paragrafy přečíslovány tak, aby pozměňovací návrh byl úplný.

Já sama bych chtěla navrhnout změnu § 24 onoho vládního návrhu - prosím, pane zpravodaji, abyste mi pomohl v případě, že onen paragraf byl přečíslován a změněn usnesením výboru pro obranu a bezpečnost, domnívám se, že nikoli - aby v tomto ustanovení zůstala zachována možnost posílat balíčky odsouzeným čtyřikrát do roka, a ostatní odchylná úprava, která se týká mladistvých a dalších osob, byla zrušena.

Rozumím dobře tomu, že v současné době je to opatření, které má pomoci vězeňské správě, zatížené balíčky a namítající, že prostřednictvím balíčků se dostávají do věznice drogy. Obávám se, že to není jediná forma, jakou se do našich věznic dostávají omamné prostředky. Přestože bych ráda zjednodušila práci přetížených pracovníků vězeňské správy, obávám se, že se jedná o ustanovení, které zhoršuje podmínky odsouzených ve výkonu trestu. Proto se přimlouvám za to, aby zůstala úprava současná. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni. Pan poslanec Petr Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl pozměňující návrh k usnesení výboru pro obranu a bezpečnost obsaženém v tisku 89/2, a v to v § 11 odst. 1 - v první větě vypustit slova "kterému byl uložen trest na doživotí a vykonává jej ve věznici se zvýšenou ostrahou" a nahradit je slovy "kterému byl uložen výjimečný trest". Za tato slova doplnit novou větu v tomto znění: "Jiného odsouzeného z věznice se zvýšenou ostrahou lze přeřadit, pokud vykonal nepřetržitě alespoň jednu polovinu uloženého trestu."

Dovolte mi krátké odůvodnění. Tento návrh má samozřejmě smysl jenom tehdy, pokud nebude přijat návrh mého ctěného kolegy Ivana Langra, s kterým si dovolím v této věci zásadně nesouhlasit, a jeho smyslem je, aby odsouzení k výjimečnému trestu a odsouzení, kteří jsou zařazení podle jiného paragrafu do věznice se zvýšenou ostrahou, měli ztížené možnosti přeřazení, resp. ti odsouzení, kterým by byl uložen výjimečný trest, by možnost přeřazení neměli vůbec.

Již v § 10 zmíněného usnesení výboru pro obranu je tato zásada uvedená. Je ovšem uvedená jenom v tom případě, kdy o tom rozhoduje sám ředitel věznice z vlastní vůle nebo z vůle vězeňské správy, zatímco v § 11, který navrhuji v tomto duchu změnit také, jde o to, aby tato věc nemohla být aplikována v případě jejich vlastní žádosti. To je podstata mého návrhu, který si vám dovoluji tímto předat. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Jako poslední z písemně přihlášených je pan poslance Zdeněk Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedo, vážené shromáždění, chci rovněž přednést dva pozměňovací návrhy. V § 27 odst. 3 jsou vyjmenována základní práva, která jsou ve výkonu trestu omezena, není však mezi nimi právo petiční. Navrhuji tedy právo petiční uvést mezi práva, která jsou ve výkonu trestu omezena, resp. nelze je vykonávat, protože v podmínkách výkonu trestu současný petiční zákon aplikovat nelze. Navíc jakákoliv petice v podmínkách našeho vězeňství je zárodkem vzpoury. To je první pozměňující návrh.

Druhý pozměňující návrh navazuje na návrh, který už tady předkládala kolegyně Dundáčková. Myslím, že právo na dva balíčky ročně je neodůvodněné omezení vězňů a důvod, že se v balíčcích dostávají drogy, je lichý. Drogy jsou pašovány jinak, mnohdy se na tom podílí i ostraha věznic.

Proto navrhuji připustit jeden balíček za měsíc s tím, že mezi kázeňské tresty se uvede zákaz přijímání balíčků až na půl roku. V tomto směru by se změnilo ustanovení § 24 odst. 1 a § 46 odst. 3. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. (K poslanci Kladívkovi:) Vy se hlásíte do rozpravy nebo se závěrečným slovem zpravodaje? Do rozpravy se hlásí pan poslanec Kladívko.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, ze včerejšího úvodního slova pana ministra Motejla vyplynula jedna věc a já si ji v této chvíli osvojuji. V bodu 21 usnesení výboru pro obranu a bezpečnost v § 27 odst. 4 navrhuji vypustit poslední větu, která zní: "Tímto zvláštním zákonem se rozumí zákon č. 141/61 Sb., o trestním řízení soudním." Včera jsme si tady řekli, že v našich zákonech není obvyklé, aby jako součást paragrafu byl odkaz na zákon. Máme takovou praxi, že zvláštní zákon uvedeme v poznámce pod čarou, protože speciálně u tohoto zákona, jak tady včera zaznělo, se neuvažuje o jeho novelizaci. To znamená, že pokud by takto natvrdo tam byl tento zákon uveden, pak v případě jakékoliv novelizace bychom museli měnit i návrh zákona o trestu odnětí svobody. Takže navrhuji vypustit poslední větu v § 27 odst. 4. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Ne-li, pak podrobnou rozpravu končím. Táží se navrhovatele a zpravodajů, jestli mají co říci. Pan ministr. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci Poslanecké sněmovny, já vám chci především poděkovat za věcnou rozpravu, jak v obecné, tak ve speciální části, k návrhu zákona o výkonu trestu odnětí svobody. Leč dovolte mi závěrem, dříve než se začnete zabývat úvahami o tom, jak ve třetím čtení reagovat na pozměňovací návrhy, znovu a ještě jednou vás požádat, abyste si především uvědomili, že v tomto případě nejde o novelu dosud platného zákona o výkonu trestu odnětí svobody, který skutečně pochází z roku 1965 a který byl pouze dílčími novelizacemi postupně pragmaticky upravován, tak jak to vyhovovalo nebo nevyhovovalo možnostem Vězeňské služby a resortu, že se jedná o zákon nový. Nechci být osobní, ale domnívám se, že stále řada z vás uvažuje problematiku našeho vězeňství v sub species těch tradicí, které se na vězeňství navěsily v posledních třiceti nebo čtyřiceti letech.

Proto nechápu a odmítám doporučit jakýmkoli způsobem některé pozměňovací návrhy, např. pozměňovací návrh na vypuštění § 13 a § 59, které vytvářejí možnosti vykonávat trest odnětí svobody v zařízeních, která nejsou ve správě Vězeňské služby, protože tím si chce resort nesporně uvolnit ruce na to, aby mohl vytvářet specializovaná zařízení, např. zařízení, ve kterých by bylo možnost realizovat ochranná léčení, jejichž konstrukci a výstavbu bezprostředně v současné situaci zajistit nelze.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP