(10.00 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Bendovi. Nyní bude hovořit zpravodaj výboru pro evropskou integraci pan poslanec Jalůvka.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, výbor pro evropskou integraci neměl přikázán tento tisk k projednání do druhého čtení, nicméně právě proto, že je zde vlastně první příklad včleňování směrnice EU do českého práva, vzal si na pořad i tuto normu. Z pohledu aproximace evropského práva a jakési vzorové ukázky, jak k němu metodicky přistupovat, projednal i předkládaný návrh zákona.

Dovolte mi proto, abych v úvodu konstatoval, k čemu se naše republika zavázala. 4. října 1993 byla v Lucemburku podpisem závěrečného aktu přijata evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na druhé straně. S touto dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. V platnost tato dohoda vstoupila dne 1. 2. 1995. Jako mezinárodní smlouva je tento dokument pro Českou republiku závazný.

V oddílu 3 článku 69 této dohody se Česká republika zavázala k vyvinutí úsilí k zajištění postupné slučitelnosti právních předpisů s právními předpisy společenství. Dle článku 70 dohody pak mezi oblastmi, jichž se bude závazek České republiky zejména týkat, je výslovně zahrnuta oblast ochrany spotřebitele. Nepřímo pak povinnost přizpůsobení České republiky systému ochrany spotřebitele ve společenství vyplývá z článku 92 dohody.

Právě mezi právní nástroje sbližování práva v oblasti ochrany spotřebitele patří mimo jiné citovaná směrnice č. 90315. I když se přikláním k názoru, že příčinou přípravy návrhu zákona o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu byly spíše důsledky krachu několika cestovních kanceláří v minulých letech než systematická snaha upravovat legislativu do Evropské unie, považuji za nutné přistupovat k návrhu zákona odpovědně, tak aby se jeho prostřednictvím podařilo do našeho právního řádu včlenit institut ochrany spotřebitele služeb cestovního ruchu při současném zachování trhu v této oblasti a současně umožnit případný další vývoj žádoucím směrem dle potřeby.

Obdrželi jste usnesení výboru pro evropskou integraci s číslem 91/3, které obsahuje pět pozměňovacích návrhů, které jsou právě zaměřeny na vztah ke směrnici Evropské unie. Já myslím, že není třeba komentovat jednotlivé odstavce, jen bych chtěl upozornit, že u prvního pozměňovacího návrhu přijal výbor pro evropskou integraci jakýsi kompromisní návrh definice zájezdu, který by mohl být východiskem vlastně v rozporu na původní návrh a další návrhy, které přijal jak ústavně právní výbor, tak hospodářský výbor.

Jinak konstatuji, že většinu předložených pozměňovacích návrhů, které byly schváleny v hospodářském výboru a v ústavně právním výboru, lze akceptovat. Dojde tím - jak už bylo řečeno mými předřečníky - k podstatnému zjednodušení a snadnějšímu vykládání uvedené normy v případě jejího schválení.

Druhý pozměňovací návrh je upřesňující, aby došlo k jasnému legislativnímu výkladu. Sporný a diskutovaný je § 6, jehož původní znění bylo navrženo přísněji, než obsahuje směrnice. Ústavně právní výbor přijal volnější text, který nesplňuje nároky směrnice. Výbor pro evropskou integraci a hospodářský výbor svými pozměňovacími návrhy přijaly a doporučily takový text, který směrnici vyhoví a neomezí podle našeho názoru ani cestovní kanceláře, ani spotřebitele.

Poslední dva pozměňovací návrhy obsahují vypuštění některých přísných nebo přísnějších opatření pro cestovní kanceláře, které jsou nad rámec směrnice. Jsme toho názoru, že v zájmu neomezování smluvní volnosti je vhodné tyto odstavce vypustit z textu.

Dovolte mi jménem výboru pro evropskou integraci doporučit Poslanecké sněmovně, aby předložený návrh schválila včetně pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám v tuto chvíli dvě písemné přihlášky, a to pana poslance Pavla Svobody a paní poslankyně Vlasty Parkanové. Uděluji slovo prvně přihlášenému, panu poslanci Svobodovi.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, již při projednávání návrhu zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu v prvním čtení jsem upozorňoval na to, že tento návrh má zásadní nedostatky. Bohužel musím konstatovat, že při dalším projednávání návrhu se podařilo odstranit jen menší část nedostatků. Přestože jsem zpracoval ve spolupráci s právníky a odborníky z oblasti cestovního ruchu podrobný rozbor hlavních nedostatků tohoto zákona, přestože jsem předložil pozměňovací návrh, ve kterém byly zachyceny potřebné změny, přestože proběhl seminář k tomuto návrhu, na kterém odborníci a právníci upozornili na tytéž nedostatky, nic nepomohlo. Zásadní nedostatky zůstaly a naopak některé navrhované změny tento špatný návrh ještě zhoršují.

Pokud bude schválen vládní návrh ve znění předložených pozměňovacích návrhů, přijmeme zákon, který se sice tváří, že řeší problémy cestovního ruchu v České republice, avšak situaci spíše zhorší. Navržený zákon zkomplikuje situaci slušných cestovních kanceláří, zdraží jejich zájezdy, zamezí přístup zahraničních cestovních kanceláří na náš trh, a tím omezí konkurenci a způsobí další komplikace v našich vztazích se zeměmi Evropské unie. Naproti tomu nijak nepostihne nesolidní cestovní kanceláře, nezabrání podvodníkům v okrádání turistů ani neomezí možnosti krachu cestovních kanceláří. Přitom pojištění, tak jak je koncipováno v návrhu, se nebude vztahovat na většinu těchto případů a čeští turisté budou mít opět problémy s návratem a málokterý dostane zpět své peníze zaplacené cestovní kanceláři, která zkrachuje.

Za základní nedostatky návrhu považuji:

1. neujasněnou jasnou působnost tohoto zákona,

2. chybnou definici zájezdu,

3. monopol pojišťoven na rozhodování o tom, kdo může podnikat v oblasti cestovního ruchu,

4. návrh umožňuje zánik pojištění v průběhu sezóny,

5. nekvalifikované a nedostatečné řešení pojištění a podmínek, kdy musí pojišťovna plnit a v jaké výši,

6. nové pozměňovací návrhy zcela vylučují možnost prodávat v České republice zájezdy zahraničních tour-operátorů.

Z výše naznačených důvodů a mnoha dalších budu navrhovat v podrobné rozpravě některé zásadní pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Uděluji slovo paní poslankyni Parkanové.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Pane předsedající, dámy a pánové, předložený návrh zákona o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu je nepochybně reakcí na potřebu zapracování směrnice o souborných službách pro cestování, pobyty a zájezdy v rámci postupného sbližování právních předpisů České republiky s právem Evropské unie. Jeho výsledná podoba ale ukazuje, že ze strany Ministerstva pro místní rozvoj byl návrh této předlohy koncipován pod značným vlivem negativních jevů v oblasti cestovního ruchu, které se v minulosti - to se týká zejména letní sezóny roku 1997 - projevily úpadky celé řady cestovních kanceláří.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP