Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
12. května 1999 v 9.01 hodin

 

Přítomno: 185 poslanců

 

(Schůze zahájena v 9.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, vážený jeden člene vlády, který "přežil" včerejší noční zasedání, přeji dobrý den. Je 9 hodin a jedna minuta k tomu a zahajuji třetí jednací den 13. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás srdečně vítám a prosím, abyste se zaregistrovali hlasovacími kartami, případně mi oznámili, kdo z vás žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali paní poslankyně Petra Buzková - zahraniční služební cesta, pan poslanec Stanislav Křeček - hospitalizace, z vlády se omlouvají z důvodu zahraniční služební cesty pan ministr Jaroslav Bašta, pan ministr Jan Fencl a pan ministr Jan Kavan.

Dnes se budeme nejdříve věnovat bodu č. 97, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace, a potom se vrátíme k přerušenému bodu č. 11.

Přistoupíme tedy k bodu

 

97.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

 

Na pořad jednání 13. schůze Poslanecké sněmovny je předloženo devět odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nejsou spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Proto nyní přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace poslanců.

Prosím kolegy, kteří patří nalevo a přesunuli se doprava a jsou velmi hluční, kdyby se zklidnili, mohli zaujmout své místo a nerušili průběh projednávání tohoto bodu.

První písemnou interpelací, kterou budeme projednávat, je interpelace na ministra financí Iva Svobodu. Ministr financí Ivo Svoboda odpověděl na interpelaci poslance Petra Nečase ve věci placení povinného ručení za provoz motorových vozidel. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 173.

Uděluji slovo panu poslanci Petru Nečasovi.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové.

Počkám, až pan ministr financí bude věnovat pozornost interpelacím na svou osobu. (Ministr Ivo Svoboda zaujímá místo ve vládní lavici.)

Ve své interpelaci jsem poukázal na problém, který proběhl médii, problém, kterým se zabýval i Svaz měst a obcí České republiky. Problém, který velmi tíživě dopadne především na malé, drobné obce s velmi nízkým rozpočtem v řádech statisíců nebo několika milionů korun. Jedná se o problém, na jehož základě byl změněn systém placení povinného ručení za provoz motorových vozidel.

Otázal jsem se ve své interpelaci pana ministra financí, zda považuje za správné zatěžovat malé obce vysokými částkami z jejich rozpočtů na placení tohoto povinného ručení u vozidel dobrovolných hasičů. Otázal jsem se ho také, zda je toho názoru, že činnost dobrovolných hasičů je velkým společenským přínosem a že se velmi kladně projevila například i při povodních v roce 1997.

Místo poměrně jednoduché a logické odpovědi, ve které by mi pan ministr skutečně odpověděl na mnou kladené otázky, dostal jsem téměř třístránkový elaborát popisující problematiku pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Na závěr mě pan ministr seznámil s tím, že bude obcím uhrazeno formou účelové neinvestiční dotace poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy pouhých 50 % zaplaceného pojistného za vozidla požární techniky obcí včetně vozidel sloužících dobrovolným hasičským sborům.

Myslím si, že přístup, který zvolilo Ministerstvo financí, je přístup velmi nesprávný. Ano, rozumím tomu principu, kdy obce, státní orgány apod. budou hradit toto povinné ručení. Rozumím tomu dokonce i u oněch hasičských vozidel. Nesouhlasím však s tím, aby toto ručení bylo placeno u hasičských vozidel, u požární techniky z rozpočtu obcí.

Znovu opakuji: Většina těchto dobrovolných hasičských sborů působí především v malých obcích, které mají řádově tisíc, dva tisíce obyvatel. Dopad placení tohoto povinného ručení, které, dámy a pánové, je navíc ještě zvýšeno na 1,5násobek, protože se jedná o vozidla s právem přednosti v jízdě, čili jinými slovy o vozidla používající majáček, dopad na mnohé obce je naprosto tristní. Podle mnoha kalkulací, které lze doložit z desítek, možná stovek malých obcí v rámci České republiky, se vzhledem k provozu, který tato vozidla vykonávají, tzn., že za rok ujedou pouze několik kilometrů, z toho ještě 50 % z těchto kilometrů je cesta na STK a zpět, pokud do toho započteme náklady včetně placení tohoto povinného ručení, tak, dámy a pánové, provoz těchto obstarožních stařečků - 20, 30, 40 let starých vozidel a kusů požární techniky - je vůbec nejdražším provozem pozemní nebo silniční techniky v této zemi. Je dražším provozem než provoz jaguárů, mercedesů, rolls-royceů a dalších vozidel.

Dámy a pánové, naše obce jsou zřejmě velmi bohaté! Znovu opakuji: pokud spočítáme náklady na jeden kilometr, drží "díky" přístupu Ministerstva financí a "díky" přístupu pana ministra financí ty nejdražší a nejluxusnější vozy v této zemi.

Z tohoto důvodu samozřejmě nemohu být spokojen s přístupem Ministerstva financí s tím, že chce hradit pouze 50 %. A znovu opakuji: pouze se mi jedná o dobrovolné hasiče, o požární techniku. A musím navrhnout, aby sněmovna vyslovila nesouhlas s textem této odpovědi na mou interpelaci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Možnost vystoupit má v tuto chvíli ministr financí. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, vážení přítomní. Ve věci tohoto tzv. zákonného ručení jsou situace, kdy mám pocit, že by mou úlohu sehrál mnohem lépe nepříliš kvalitní magnetofon a já bych se v takto získaném čase mohl věnovat užitečné činnosti, např. systémovému řešení problému, o kterém hovořil pan poslanec Nečas.

To, co říká, není pravda. Sám ví z odpovědí na ústní interpelace a z jiných podkladů, které jsou k dispozici, a byly k dispozici i jemu, že toto pojistné pro letošní rok bylo plně kompenzováno dílem v navýšení rozpočtu, který obsahoval tuto položku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP