(9.50 hodin)

(pokračuje Pejřil)

V posledním roce jsem tuto otázku nechal několikrát projít zastupitelstvem. Máme pět nabídek, z nichž tři jsou pro obec velice výhodné, protože máme blízko velkou cementárnu, kde se v poslední době propouští, takže by v obci byla částečně řešena i otázka zaměstnanosti, ale zkrátka to nejde. Jenom hlídání tohoto objektu stojí 80 tis. Kč. Zatím to obec neplatí, ale kdybychom objekt převzali, museli bychom jej strážit.

Vidím cestu v tom, že bychom se nějak dohodli s panem poslancem Nečasem a snažili bychom se v tom pokračovat, aby bylo v pravomoci obcí tuto otázku řešit. Opravdu to pro obec je velice nevýhodné. Pokud se situace nezmění, bude podle mého názoru více obcí, které by takový objekt nemohly převzít. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo uděluji panu poslanci Koháčkovi.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se velice obávám, že pan ministr financí Ivo Svoboda nepochopil podstatu interpelace, která na něj byla vznesena. Jistě i jemu je známo, že se nejedná o pár objektů, které armáda v rámci své restrukturalizace opustila, ale o stovky, dokonce o více než tisíc objektů, které jsou na území celé republiky, a za stávajících pravidel je v podstatě podle mého názoru nemožné s těmito objekty naložit.

Kolega Nečas již mluvil o tom, že o některé z těchto opuštěných objektů se starají obce. O řadu objektů se však musí starat armáda, musí je jako pro ni nepotřebné hlídat, střežit, udržovat a stojí to obrovské peníze daňových poplatníků, protože není možné tyto objekty převést jiným způsobem než podle vyhlášky, která je dávno zastaralá.

V případě, že bychom řešili všechny tyto problémy výjimkami ze stávajících pravidel, obávám se, že se celý proces povleče mnoho let, a to s úspěchem, o kterém velice pochybuji.

Domnívám se - a to je v rukou pana ministra financí - že by se tato pravidla měla změnit, aby v tomto státě nedocházelo k nedozírným škodám, ke kterým dochází. Je třeba si uvědomit, že armáda za socialismu měla úplně jiné úkoly, než má armáda demokratického státu, a že armáda, jakou nyní potřebujeme, bude výrazně nižší, co se týká počtu, a samozřejmě doufáme kvalitnější, co se týká vybavení, a že zdaleka nepotřebuje tolik prostoru, jako potřebovala dříve. Přece nenecháme tyto objekty chátrat bez využití. Já jsem pro to, ať je dáme obcím za nulovou hodnotu, ať s nimi naloží jinak, než jim dnes ukládá vyhláška Ministerstva financí. Já se proto ptám pana ministra naprosto přímo: připravujete se nějak změnit vyhlášku? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má kolega Petr Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, já sdílím obavu pana kolegy Koháčka, že pan ministr financí nepochopil zcela přesně, o čem je řeč. Jedná se o to, že dosavadní převody státního majetku podle vyhlášky 119/88 Sb. probíhají podle výkladu Ministerstva financí. Ten výklad je takový, že bezúplatný převod na obce je možné provádět pouze tehdy, jestliže je ve společenském zájmu. Pan ministr financí nám sděluje, že Ministerstvo financí trvá na tom, že společenský zájem je pouze tehdy, jestliže tyto objekty budou obcemi využívány pouze pro účely sociální, zdravotní, kulturní, případně tělovýchovné. V případě, že se obec rozhodne tento objekt pronajmout např. podnikateli, který vytvoří několik pracovních příležitostí, podle stanoviska pana ministra financí toto není společenským zájmem. V tom je meritum věci. V tom je meritum diskuse, zda je udržitelný takový postoj Ministerstva financí.

Znovu opakuji - v současné době je tady obrovský objem nepoužitelného majetku armády, který se ještě zvětší, protože armáda bude opouštět další kasárna, další posádky, další objekty.

Pane ministře financí, vy jako hlavní garant správy státního majetku přece musíte vědět, že tyto objekty až na čestné výjimky neprodáte. Neprodáte je do soukromé sféry, zvláště za současné ekonomické situace. Obce si je již nebudou chtít brát, protože obce nepotřebují rozsáhlé kasárenské objekty, jak to tady demonstroval pan poslanec Pejřil, pouze proto, aby tam umístily nějaké sociální věci, zdravotnictví, kulturu a tělovýchovu. To vezme pouze zlomeček. Zbytek si obce mohou vzít jen tehdy, bude-li jim umožněno tento majetek pronajímat. Vy je nutíte - jestli jsem to pochopil - předkládat privatizační projekty, kde pak snad za symbolickou nebo nulovou cenu jim to umožníte.

Jedná se pouze o to, pane ministře, aby vaši úředníci na váš přímý tlak změnili svůj výklad toho, co je společenským zájmem. O nic jiného se nejedná. Jedná se o výklad Ministerstva financí, co je společenským zájmem, výklad, který odpovídá duchu roku 1988, duchu jakešovsko-husákovské éry.

Chtěl bych zopakovat, že příslušné usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, které vyzývá Ministerstvo financí, aby změnilo svůj přístup, aby rozšířilo prostor pro obce, bylo přijato jednomyslně, protože každý člověk, kdo se v té věci pohybuje, kdo zná tu problematiku, ví, že jiné řešení není, než umožnit obcím, aby tyto objekty pronajímaly i pro podnikatelské účely. Znovu opakuji, toto usnesení bylo přijato jednomyslně všemi poslanci všech politických klubů, které jsou v tomto parlamentu.

Pan ministr obrany zde při poslední schůzi při odpovědi na ústní interpelaci týkající se řešení problému kasáren ve Valašském Meziříčí jednoznačně řekl, že je pro, aby se změnil tento přístup, že s tím souhlasí.

Kolegové ze severní Moravy potvrdí, že před několika měsíci jsem jim dal na vědomí svůj dopis na pana ministerského předsedu ve věci objektu letiště Mošnov, ve kterém ho upozorňuji na problém, že je třeba změnit přístup Ministerstva financí. Pan ministerský předseda nás jednoznačně podpořil, že je třeba změnit přístup Ministerstva financí, že je třeba rozšířit prostor pro obce, aby mohly využívat tyto objekty i k pronájmům za účelem podnikání, ke komerčním účelům, mimo jiné proto, že to umožňuje řešit palčivý problém nezaměstnanosti.

Jinými slovy, dámy a pánové, zrekapituluji to. Tento přístup má podporu jdoucí napříč politickými stranami, všech poslaneckých klubů, jak to demonstrovalo hlasování ve výboru pro obranu a bezpečnost. Tento nový přístup k armádnímu majetku má podporu ministra obrany, tento přístup má podporu pana ministerského předsedy. Jediný, kdo stojí v tuto chvíli v cestě, je Ministerstvo financí. Já vás velmi prosím, pane ministře financí, abyste změnil svůj přístup. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Mám tu tři přihlášky. Prosím, pane kolego, máte slovo. Potom pan poslanec Šulák a paní kolegyně Čelišová.

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegové, kolegyně, já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího upozornit pana kolegu Nečase, že existuje ještě jeden předpis, podle kterého se celý tento systém řídí. Tento předpis má číslo 262/97, a je to usnesení vlády. Jak je vidět, husákovsko-jakešovské společenské zájmy v roce 1997 stvrdila vláda České republiky a chci konstatovat, že to nebyla vláda sociální demokracie. Já velmi děkuji panu kolegovi Nečasovi, že nám v této chvíli radí, jak to máme udělat, ale mohl to říci již v roce 1997. Děkuji. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Hovořit bude pan kolega Šulák, potom paní kolegyně Čelišová.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP