(15.20 hodin)

(pokračuje Payne)

Protože dosavadní počet členů této delegace zastupujících Poslaneckou sněmovnu byl čtyři plus jeden senátor, jestliže máme přejít na klíč pět poslanců a dva senátoři, znamená to, že bychom měli zvolit jednoho poslance jako řádného člena tohoto shromáždění a zároveň bychom měli navrhnout pět poslanců jako náhradníků. Tolik tedy k rozšíření delegace do Parlamentního shromáždění NATO.

Podobná z hlediska početního, ačkoliv po právní stránce nepatrně odlišná, je situace v Západoevropské unii. My jsme doposud měli statut asociovaného partnera. To je kategorie států, které nejsou členy NATO ani členy Evropské unie. Tím, že jsme se stali řádným členem NATO, přesouváme se z této kategorie do kategorie asociovaného členství spolu s Tureckem, Norskem, tedy státy, které nejsou členy Evropské unie. V souvislosti s tím dochází ke stejnému rozšíření členů, to znamená také na sedm řádných členů a sedm náhradníků. Obdobně byl doporučen také klíč pět poslanců a dva senátoři v každé kategorii.

Protože dosavadní delegace do Západoevropské unie sestávala ze tří poslanců a jednoho senátora, mám za to, že bychom měli zvolit dva řádné delegáty do této delegace do Západoevropské unie a pět náhradníků.

Taková je tedy situace a myslím si, že vzetí na vědomí změny názvu musíme provést hlasováním, protože my jsme delegaci ustavili usnesením sněmovny a je potřeba tuto změnu promítnout do původního usnesení. Mám pocit, že to je věc, která nezávisí na Poslanecké sněmovně, tudíž stačí, když vezmeme na vědomí tuto změnu. Dále poprosím předsedu volební komise, aby navrhl lhůty, do kdy mohou poslanecké kluby odevzdávat kandidaturu svých poslanců do těchto delegací. Některé z nich jsem dostal tuším i písemně a prosím potom předsedu volební komise, aby vyzval k oficiálnímu shromáždění návrhů. Děkuji pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Paynovi. V tuto chvíli otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám, resp. před uzavřením ještě bych přednesl usnesení, které musí v rozpravě zaznít. Usnesení, které navrhuji tak, jak zde přednesl pan poslanec Payne, by znělo takto:

"Poslanecká sněmovna

I. bere na vědomí změnu názvu meziparlamentní organizace Severoatlantického shromáždění na Parlamentní shromáždění NATO;

II. stanoví počet poslanců

  1. ve stálé delegaci Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO na pět členů a pět náhradníků,
  2. ve stálé delegaci Parlamentu do Shromáždění Západoevropské unie na pět poslanců a pět náhradníků.

III. Tímto usnesením se ruší v bodě 2. usnesení Poslanecké sněmovny 45 ze dne 13. října 1998 - stanovení počtu poslanců ve výše uvedených delegací."

Takto by znělo celé usnesení, tak jak je navrhl pan poslanec Jiří Payne.

 

Končím rozpravu, nikdo se do ní nehlásí a zahajuji hlasování pořadové číslo 58, ve kterém rozhodneme komplexně o tomto návrhu, neboť nikdo nepožadoval oddělené hlasování.

Zahajuji toto hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pomalu končí. Z přítomných 158 poslankyň a poslanců pro 145, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Táži se v této chvíli pana zpravodaje poslance Payna, zdali jsme učinili vše, co jsme učinit měli. Je tomu tak.

Nyní vidím zvednutou ruku předsedy volební komise pana kolegy Vidíma. Prosím.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, v souvislosti s právě přijatým usnesením na základě zmocnění volební komise vyhlašuji lhůty pro podávání návrhů na členy a náhradníky Parlamentního shromáždění NATO a Západoevropské unie, a to do úterý 18. května do 16.00 hodin s tím, že volba může proběhnout nejdříve ve čtvrtek 20. května. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Vidímovi a v tuto chvíli, kolegyně a kolegové, mohu uzavřít bod číslo 24, neprotestuje-li nikdo, a přistoupíme k projednání dalšího bodu schváleného pořadu, kterým je bod

 

25.
Bezpečnostní strategie České republiky

 

Už jsem se lekl, že má uvádět pan ministr Kavan a není zde, ale není tomu tak. Tento materiál byl předložen k informaci výboru pro obranu a bezpečnost. Výbor při svém jednání požádal o zařazení tohoto materiálu, který vám byl rozdán, na pořad jednání 10. schůze Poslanecké sněmovny. Nyní prosím, aby se slova ujal předseda výboru pro obranu a bezpečnost, pan poslanec Petr Nečas. Prosím, pana kolegu Nečase, máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedající, jsem poněkud v rozpacích. Samozřejmě očekávám, že některý člen vlády jako každý materiál, který je předkládán do parlamentu, tento materiál uvede. Nevidím zde místopředsedu vlády pro bezpečnostní a zahraniční politiku, nevidím zde ministra obrany, nevidím zde ministra zahraničí, takže velice těžko mohu v tuto chvíli zahájit svou zpravodajskou zprávu, když tady nejsou členové vlády. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já se obávám, pane kolego, že vaše stanovisko má něco do sebe. Nicméně připomněl bych, že tento návrh byl jedním z orgánů sněmovny pouze vyžádán. Mě spíše překvapuje, že Kancelář sněmovny nezařídila dohodu s vámi, že tento materiál budete uvádět. Nicméně viděl bych v tuto chvíli formálně legitimní návrh na přerušení projednávání do doby přítomnosti kompetentních členů vlády. To je podle mě legitimní návrh.

 

Poslanec Petr Nečas: Abychom se nedostali do problémů, pane předsedající, já bych vypustil slovo "kompetentní".

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Dobře. Nechte si těch impertinencí! Hovořit bude pan kolega Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Pane předsedo, paní a pánové já jsem málokdy ve svých vystoupeních charakterizoval některé věci stejným způsobem jako kolega Nečas, ale já s ním tentokrát souhlasím. Mě totiž zaráží jedna věc na tomto materiálu, který byl řádně zařazen organizačním výborem do programu schůze této sněmovny. Přitom materiál, který je podkladem pro tento bod jednání Poslanecké sněmovny, byl dán pro informaci výboru pro obranu a bezpečnost, není tedy standardním tiskem pro jednání Poslanecké sněmovny. Já jsem přesvědčen o tom, že materiál si zaslouží projednání v této sněmovně, a vystoupil jsem proto, že kdyby to nenavrhl kolega Nečas, tak to navrhnu já osobně, protože jsem přesvědčen, že minimálně místopředseda vlády by měl uvést tento materiál, protože nejde o jakousi oblast jenom obrany nebo jenom vnitra, dokonce nejde ani pouze o oblast zpravodajských služeb, jde v podstatě o bezpečnostní strategii České republiky a ta, myslím si, musí být uvedena řádným způsobem a měl by ten materiál, pokud nebude odmítnut vůbec hned na začátku v obecné rozpravě, být uveden tak, abychom se jím mohli vážně zabývat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, musím vás teď upozornit, že jsem rozpravu neotevřel, protože to nebylo ani možné, neboť kolega Nečas hovořil o tom, že neuvede tento návrh, což já chápu - to není kritika nebo výtka - pan kolega Filip hovořil jako předseda poslaneckého klubu.

Čili já bych teď zřejmě pro formu doporučil to, že buďto nyní dá někdo procedurální návrh do doby, kterou pro jistotu nebudeme specifikovat, anebo otevřeme rozpravu a v rozpravě mohou zaznít jak procedurální, tak věcné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP