(14.10 hodin)

(pokračuje Gross)

Posledním návrhem tohoto druhu byl návrh pana poslance Laštůvky na to, aby bod 76 byl naším čtvrtým bodem jednání v pátek 21. května.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 78, ve kterém rozhodneme o tomto návrhu. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování skončilo, z přítomných 178 poslankyň a poslanců pro hlasovalo 165, proti 2. I tento návrh byl přijat.

Konstatuji, že bod číslo 76 budeme projednávat v pátek 21. května jako čtvrtý bod tohoto jednacího dne.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy, které předcházejí začátku projednávání přerušeného bodu

 

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu
/sněmovní tisk 80/ - opakované druhé čtení

 

Připomínám, že tento bod jsme začali projednávat ve středu 12. května, kdy jsme vedli obecnou a podrobnou rozpravu, která byla přerušena. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr financí pan Ivo Svoboda a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Libor Ježek, neboť budeme pokračovat v jednání.

Nicméně vidím ještě další procedurální připomínku pana poslance Palase. Pane poslanče, před otevřením rozpravy máte slovo pouze k proceduře jednání.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Pane předsedající, já se omlouvám, já jsem se hlásil, ale zřejmě jste mě neviděl. Já jsem chtěl požádat o změnu, aby bod 22, to je návrh zákona č. 42, vrácený Senátem, byl předřazen před bod 19.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je to další procedurální návrh, o kterém se hlasuje bez rozpravy, takže já ještě předtím, než budeme dále pokračovat v projednávání zákona o spotřebních daních, nechám rozhodnout o tomto návrhu. Pan poslanec Palas navrhl, abychom bod 22 projednávali před bodem 29.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 79, které jsem zahájil. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování skončilo, z přítomných 182 poslankyň a poslanců pro hlasovalo 95, proti 63.

 

Nyní již budeme projednávat návrh, který jsem uvedl. V tuto chvíli konstatuji, že do podrobné rozpravy mám přihlášené poslance Kalouska, Sobotku a Brožíka. Žádám pana poslance Kalouska, aby přistoupil k řečništi a ujal se slova. Připraví se poslanec Sobotka.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych v rámci podrobné rozpravy předložil procedurálně pozměňující návrh k pozměňujícímu návrhu, který zde již v podrobné rozpravě zazněl od kolegy Pilipa z Unie svobody. Přednesl pozměňující návrh týkající se sazby daně z příjmu právnických i fyzických osob s tím, že v odstavci 2 jeho pozměňujícího návrhu se § 21 odst. 1 nahrazuje novým zněním, které zní, že sazba daně s výjimkou uvedenou v odstavcích 2 a 4 činí

a) 29 %,

b) 30 %.

Dovolte mi, abych rozšířil tento pozměňující návrh o alternativu c) 31 % a alternativu d) 32 %.

Jinak celkový pozměňující návrh si osvojuji v celém jeho rozsahu. Můj pozměňující návrh není motivován podrobným propočtem fiskálních dopadů, i když ho samozřejmě máme k dispozici, ale je motivován snahou, aby konečně tato sněmovna a politická reprezentace této země přikročily k tolik potřebné daňové reformě. My můžeme samozřejmě každý z nás setrvávat na svých jediných pravdách, na svých jediných tendencích, ale pokud bude výsledkem nedohoda, pak jediné, co nám zbude, bude současný stav, spousta neřešených problémů a opoziční smlouva. A to je trochu málo pro současný vývoj zejména ekonomiky v České republice.

Já jsem přesvědčen, že všechny čtyři demokratické strany v této sněmovně se dokáží dohodnout na tom, že daňová reforma je nezbytností. Všichni se dokážeme dohodnout na tom, že je potřebný přesun daňové zátěže z daní přímých do daní nepřímých. Pevně doufám, že drtivá většina z nás se dokáže dohodnout i na tom, že je potřeba, aby postupně klesala daňová kvóta. Pokud se dohodneme na tomto celkovém scénáři, pak je možná trochu velkým přepychem nebo dokonce i malicherností, abychom se přeli o tom, zda první krok bude uskutečněn o tři, čtyři nebo pět bodů. Důležité bude, abychom se na tom scénáři uměli dohodnout a abychom uměli ten první krok učinit s tím, že bude následovat další. Já nepochybuji ani na okamžik o moudrosti a odpovědnosti této sněmovny, a proto rozšiřuji tento jednací prostor o tyto dvě varianty. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Nyní vystoupí pan poslanec Sobotka, připraví se pan poslanec František Brožík.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych i já přednesl další pozměňovací návrhy v tomto opakovaném druhém čtení.

1. k § 36 odst. 2 písm. a) - to se týká vložení nového článku 3 zákona 586/92 Sb., o dani z příjmu, ve znění:

a) 25 %, a to z úrokových příjmů z dluhopisů, z depozitních směnek vystavených bankou, vkladních listů a vkladů jim na roveň postaveným, s výjimkou uvedenou v § 36 odst. 2 písm. c), bod 1.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP