(15.50 hodin)

Poslanec Miroslav Máče: Usnesení k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o přístupu Bulharské republiky ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, je následující.

Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Dohodou o přístupu Bulharské republiky ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsané dne 17. července 1998 v Sofii.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji panu poslanci Máčemu. K předloženému vládnímu návrhu nyní otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Rozpravu uzavírám.

Navrhuji přijmout návrh usnesení, tak jak jej pan zpravodaj Máče přednesl. Odhlašuji vás a žádám o novou registraci.

 

Usnesení, o kterém budeme rozhodovat hlasováním pořadové číslo 84, zní:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Dohodou o přístupu Bulharské republiky ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsané dne 17. července 1998 v Sofii."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování skončilo. Z přítomných 145 se pro vyslovilo 144, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s touto dohodou vyslovili souhlas.

 

Nyní podle schváleného časového harmonogramu, který se nám podařilo takřka na minutu dodržet, přistupujeme k dalšímu projednávání přerušeného bodu 11, ve kterém se nalézáme v podrobné rozpravě.

 

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu
/sněmovní tisk 80/ - opakované druhé čtení

 

Táži se, zda se někdo do podrobné rozpravy k tomuto bodu hlásí. Hlásí se předseda poslaneckého klubu pan poslanec Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, příprava našeho návrhu, který chceme přednést, se ukázala poněkud komplikovanější. Přes tuto komplikovanost se nám podařilo návrh připravit. Kolega Němec právě dorazil a hlásí se do debaty.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Všiml jsem si, pane kolego. Jsme v podrobné rozpravě, do které se hlásí pan poslanec Němec. Hlásí se však také pan zpravodaj, který má ze zákona přednost. Hovořit bude zpravodaj poslanec Libor Ježek.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, vzhledem k trvání legislativního procesu si dovoluji navrhnout pozměňující návrh, který se týká článku 5 vládního návrhu a týká se účinnosti:

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1999 s výjimkou článku 1 bodu 6 a článku 2 bodu 4, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Druhý návrh - dovoluji si v tuto chvíli požádat sněmovnu, aby sněmovní tisk, ve kterém budou obsaženy pozměňující návrhy, které byly předneseny v opakovaném druhém čtení, byl sestaven ve shodném duchu jako sněmovní tisk 80/1, to znamená jednotlivé návrhy sestavené podle hlav zákona o spotřebních daních, dani z přidané hodnoty, zákona o lihu a poslední blok by se týkal pozměňovacích návrhů, které byly předneseny a novelizují zákon o daních z příjmů.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji panu kolegovi Ježkovi. O tom bývá běžné hlasovat na začátku třetího čtení. Souhlasíte?

 

Poslanec Libor Ježek: Tady se jedná o to, aby sněmovní tisk mohl být do třetího čtení již připraven.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pokud nikdo tuto proceduru nezpochybní, tak takto bude tento návrh zpracován.

Nyní v podrobné rozpravě vystoupí pan kolega Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já bych úvodem chtěl poděkovat sněmovně, že mi umožnila ponecháním otevřené rozpravy ve druhém čtení přednést tento pozměňovací návrh, kterým si dovolím reagovat na pozměňovací návrh pana kolegy Tlustého, kterým navrhuje zavést nové ustanovení § 34A do zákona o daních z příjmů. Jedná se o to, že návrh pana poslance Tlustého má za cíl jakýmsi daňovým způsobem postihovat neplatiče závazků.

Diskuse o tomto záměru prostupuje Poslaneckou sněmovnou napříč politickými stranami a já za sebe musím říci, že považuji za správné, pokud tato sankce je uvalena na neplatiče faktur, aby byla symetrická, tedy aby i na druhé straně ti, kterým není faktura uhrazena, si mohli tyto neuhrazené závazky odečíst ze základu, ze kterého je vypočítávána daňová povinnost, protože v případě, že by byla přijata pouze ta první část, kterou navrhoval poslanec Tlustý, tak dochází k tomu, že v podstatě z jedné faktury - zjednodušené řečeno - by stát inkasoval dvakrát. Jednou by inkasoval u dodavatele a podruhé by inkasoval u odběratele.

A právě odstranit tuto nesymetrii má za cíl odstranit můj pozměňovací návrh, který si dovolím přednést a prosím, aby o něm bylo hlasováno pouze v případě, že bude přijat pozměňovací návrh pana poslance Tlustého, který zavádí nový § 34 do zákona o daních z příjmů. Míním tento svůj pozměňovací návrh jako pozměňovací návrh podmíněný. Tedy v § 34 zákona o daních z příjmů se doplňuje nový odstavec 14, který zní:

(14) Od základu poplatníka s příjmy podle § 7, § 9 a § 18 lze odečíst neuhrazené pohledávky poplatníka, u nichž k poslednímu dni zdaňovacího období uplynul více než jeden kalendářní měsíc ode dne jejich splatnosti. Toto ustanovení se použije poprvé při stanovení základu daně za zdaňovací období roku 2000.

Odstavec 15, který se rovněž doplňuje:

(15) Ustanovení odstavce 14 se nepoužije pro ty pohledávky, u kterých již poplatník uplatnil odpočitatelnou položku od základu daně v předchozích zdaňovacích obdobích.

Aby nedocházelo k duplicitám v odpočitatelných položkách ve směru k zákonu o rezervách pro zajištění základu daně z příjmu, je třeba, aby navrhovaný zákon rozšířil novelizaci i zákona ČNR č. 593/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o rezervách pro zajištění základu daně z příjmu. V tomto zákoně se v § 8 odst. 2 poslední věta doplňuje: Anebo byla pohledávka uplatněna jako odpočitatelná položka (odkaz na § 34 odst. 14 zákona č. 586/1992 Sb.).

V § 8A odst. 4 zákona ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daní z příjmů, se poslední věta doplňuje: Anebo byla pohledávka uplatněna jako odpočitatelná položka (odkaz na § 34 odst. 14 zákona č. 586/1992 Sb.).

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Němcovi. Omlouvám se, že jsem se nesnažil zklidnit sněmovnu, ale jeho hlas je natolik výrazný, že ani hlučící sněmovna ho nepřekřičela.

Prosím o formální zpřesnění v tom smyslu, že to byly pozměňovací návrhy k pozměňovacím návrhům, nikoliv podmiňovací návrhy, protože podmiňovací návrhy k návrhu zákona nelze předkládat. Věcně to na tom nic nemění, to se později vyřeší formálně v rámci pozměňovacích návrhů.

Probíhá podrobná rozprava, do které se nikdo nehlásí, takže ji uzavírám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP