(10.00 hodin)

(pokračuje Grulich)

Při zpracovávání vládního návrhu zákona se vycházelo též z pozičního dokumentu pro jednání delegace České republiky o dohodě o přístupu České republiky k Evropské unii a národního programu přípravy České republiky na členství v Evropské unii. Realizováním úkolů vyplývajících z obou zmíněných dokumentů se vytvořily první předpoklady pro splnění výše uvedeného legislativního úkolu č. 1, tj. že Česká republika zavede s účinností nejpozději do konce letošního roku kategorii zbraní na povolení včetně povolovacího systému. V případě, že bude předložený vládní návrh zákona schválen, dosáhne se tak jednak podstatně vyšší slučitelnosti s příslušným komunitárním předpisem a jednak se může dříve projevit sledovaný regulativní účinek navrhované novely. Předpokládaný regulativní účinek budoucího zákona by měl mít podpůrný vliv i na praktické plnění rezoluce OSN č. 53/77/E, o nadměrném a nekontrolovaném hromadění a šíření střelných zbraní a lehkých zbraní, s níž vyslovila souhlas i Česká republika.

Ve vládním návrhu zákona koncepčně orientovaném převážně na plnění screeningových úkolů z Bruselu a akceptování dvou výše uvedených dokumentů se dále reaguje na některé aktuální závažnější problémy platné úpravy, vyplynulé z aplikace zákona o střelných zbraních v praxi. Jedná se zejména o:

a) vyjmutí výzbroje cizích ozbrojených sil a sborů, které se nacházejí na území České republiky na základě mezinárodních smluv. Tato úprava umožní používat uvedeným subjektům na území našeho státu vlastní zbraně, střelivo a munici.

b) Jasné vymezení kritérií při posuzování bezúhonnosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, zejména v případech, kdy jde o účastníka amnestie udělené prezidentem republiky. Příslušným doplněním zákona se vyloučí pochybnost o tom, zda existují žadatelé, na které se nevztahuje zahlazení odsouzení podle zákona o střelných zbraních, a to včetně osob amnestovaných.

c) Rozšíření oprávnění správního úřadu Policie České republiky k zajištění zbraně, střeliva a zbrojního průkazu jejich držiteli i v případech, kdy je důvodné podezření, že tento držitel nesplňuje podmínky spolehlivosti stanovené zákonem. Novou úpravou se vytvoří podmínky pro zajištění uvedených věcí i ve výše předpokládaných případech, přičemž opět půjde o dočasné opatření preventivní povahy, které by měl správní orgán ze zákona realizovat, pokud nastane situace předpokládaná zákonem.

d) Stanovení oprávnění příslušníků Policie České republiky k zadržení zbraně, střeliva a souvisejících dokladů jejich držiteli, aby mohl držiteli zabránit v pokračování jednání, kterým porušuje zákon o střelných zbraních. Toto nové oprávnění umožní každému policistovi okamžitě zadržet uvedené věci a tím předejít případnému ohrožení zdraví, života, majetku nebo veřejného pořádku ze strany delikventa.

Jsem si vědom, že budoucí zákon svým restriktivním dopadem vyvolá přirozenou negativní odezvu u některých držitelů zbraní, kteří se budou cítit poškozeni na svých právech, přesto se ale domnívám, že je potřebné takový předpis vydat, nejen s ohledem na uvažovaný vstup do EU, ale i v zájmu snížení závažné kriminality páchané legálně drženými zbraněmi.

Záměrně, vážené dámy, vážení pánové, jsem neuvedl žádné argumenty, které by byly emotivního charakteru, které by dokreslovaly a vykreslovaly trestné činy, které se v uplynulém období anebo v jednotlivých letech - chcete-li od roku 1990 nebo od té doby, kdy evidujeme tyto záležitosti - spáchány legálně drženými zbraněmi, které byly spáchány na různých skupinách našeho obyvatelstva. Myslím, že v rozpravě dojde i na tyto argumenty. Mám připraveny samozřejmě podklady, tabulky, srovnání, procenta, čísla, kterými mohu doložit, jakým strmým způsobem vzrůstá počet zbraní, které jsou dnes legálně drženy našimi občany, ale i cizinci, jakým strmým způsobem narostla trestná činnost v důsledku držení těchto zbraní, protože jejich držitelé se k nim chovají velice nezodpovědně, nebo někteří držitelé, a tyto zbraně jsou často používány k páchání trestné činnosti lidmi, kteří žádné oprávnění k jejich držení nemají. Zákon je porušován v mnoha ohledech. Budete-li mít o tato čísla zájem, rád vám je k dispozici dám.

Závěrem bych chtěl říci. Soustředil jsem se na kompatibilitu s evropským právem, s požadavky Evropské unie. Požadavky, jak jsem zdůraznil v úvodním slově, jsou nejen věcně jasně deklarovány, ale jsou časově vymezeny. Prosím, abyste při rozpravě a schvalování tohoto návrhu zákona měli tyto závažné okolnosti na paměti, abyste k nim přihlédli, protože jinak bychom se mohli dostat do dalších vážných problémů v našich záměrech v přijetí do řad členů členských států Evropské unie. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Grulichovi. Nyní prosím o vystoupení zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Petra Koháčka.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovoluji si vám přednést svoji zpravodajskou zprávu k sněmovnímu tisku 198, který obsahuje vládní návrh novely zákona o střelných zbraních a střelivu.

Podstatu novely, jak již řekl předkladatel, tvoří zavedení nové kategorie zbraně na povolení. Vláda odůvodňuje návrh na zavedení této kategorie harmonizací našeho práva s právem Evropské unie a odvolává se hlavně na směrnici Rady č. 477 z 18. června 1991.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP