(11.10 hodin)

(pokračuje Grulich)

K ochraně zdraví, života a majetku - je pochopitelné, že u těchto osob to bude individuální. Tam jsou největší obavy z posuzování, ale to jsou věci, které lze ochránit už uvedeným správním řízením. Nebudu to opakovat. Taková povolení, jako je vlastnictví starožitnictví, jako je obchodování se zlatými a drahými kovy a předměty, provozování obchodu, převážení peněz, ale i bydlení na samotě nebo bydlení v ohrožené oblasti, ve které dochází často k násilné trestné činnosti apod., to jsou všechno důvody, které ve správním řízení je nutno zohlednit a které budou zohledněny.

Ještě bych uvedl posledních několik údajů a končím. Chtěl bych říci, že nárůst vlastnictví a držení krátkých kulových zbraní od roku 1992, kdy byla zavedena přesnější evidence, vzrostl sedmkrát, tedy o 600 %. Absolutní čísla jsem již uvedl. I dlouhé kulové zbraně vzrostly o 150 %. Ty netvoří v tom obsahu tak velký problém.

Dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, můžeme se samozřejmě domnívat, že omezení práva, které novela zákona navrhuje, je přísné. Autoři tohoto návrhu se snažili vycházet z požadavků Evropské unie, protože tady bylo voláno po nutnosti přípravy nového zákona. Já vás mohu informovat, že tento nový zákon je připravován. Včera ráno jsem podepsal věcný záměr tohoto zákona, který byl odeslán ještě téhož dne k meziresortnímu připomínkovému řízení. Je pochopitelné, že jak věcný záměr, tak paragrafované znění, které má být zpracováno na podzim, budou včas předány i brannému a bezpečnostnímu výboru této Poslanecké sněmovny, protože mám eminentní zájem na tom, aby tyto návrhy v průběhu přípravy byly diskutovány, abychom na nich pokud možno pracovali společně, abychom společně hledali východiska z určitých krizových momentů, které jsou málo přijatelné nebo nepřijatelné pro určitou část této sněmovny a Parlamentu jako celku, protože nepochybně se shodneme v tom, že režim povolování nošení a používání zbraní v současném trendu je nutno zpřísnit a že naše republika by udělala chybu, kdyby nechala tuto záležitost rozběhnout do těch konců, jako je tomu v současné době např. v USA, a kdyby teprve pak chtěla požár, který vypukne, hasit. Myslím, že jsme schopni v rozumné dohodě těmto problémům předcházet.

To bylo i cílem novely, kterou vám vláda předložila. Děkuji za pozornost těm, kteří mě sledovali. (Potlesk.) (V sále je neustále velký hluk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi Grulichovi. Paní poslankyně, páni poslanci, připadalo by mi skutečně navýsost trapné vás prosit každých pět minut o to, aby v sále byla alespoň taková hladina hluku, aby bylo slyšet řečníka. Já bych v tuto chvíli chtěla poprosit předsedy klubů, aby projednali se svými kluby to, že v průběhu jednání musí být v Poslanecké sněmovně ticho alespoň do takové míry, aby každý poslanec, který chce poslouchat, mohl slyšet diskutujícího.

Nyní má slovo pan poslanec Koháček, který je zpravodajem.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já se už nebudu o tomto tématu dlouho šířit. Protože jsem ale jediný, kdo může reagovat na slova pana ministra, chtěl bych říci, že pokud se odvolává na správní řízení a soud, že tento soud i správní řízení se musí něčím řídit, a pokud není to něco řečeno, má těžko možnost v takové věci rozhodovat. To jen na okraj.

Nyní mi dovolte, abych shrnul diskusi, ve které zaznělo 12 příspěvků, přičemž 10 z nich jasně řeklo, že jsou pro zamítnutí, jeden diskutující se věnoval tomu, že bychom mohli omezit rozpravu, ale z jeho ostatních slov také vyznělo, že by spíše doporučil zamítnutí. Poslední diskutující, pan kolega Výborný, když předtím také podpořil zamítnutí, navrhl pro jistotu, aby byl ve hře také návrh na vrácení k přepracování. Já se domnívám, že v této chvíli nám nezbývá nic jiného než hlasovat o návrhu, který byl podpořen drtivou většinou řečníků a který jsem i já ve své úvodní řeči navrhl, to je o návrhu na zamítnutí této předlohy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, já s vámi nemohu souhlasit pokud jde o tento postup, protože podle mého názoru z § 90 odst. 2 jasně vyplývá, že po prvním čtení se nejprve hlasuje o návrhu na vrácení předloženého návrhu k dopracování, a teprve když není přijat, o návrhu na zamítnutí.

S procedurální poznámkou se hlásí pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážená paní místopředsedkyně, ve své řeči jsem nejméně třikrát - a dal jsem si na to zvláště velký pozor - zdůraznil, že můj návrh je podmíněný a je podáván pouze pro případ, že by nebylo vyhověno návrhu na zamítnutí. Pokud byste trvala na svém výkladu, žádal bych, aby v této věci rozhodla sněmovna, protože by to byla zřejmě mezi námi jakási procedurální nedohoda v této věci.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, pokud se jedná o návrh podmíněný, je samozřejmě možné tímto způsobem postupovat. Já se omlouvám, asi jsem vám dostatečně nerozuměla, ale věřím vám, že to bylo takto uvedeno. Pokud je to návrh podmíněný, je možné hlasovat nejprve o návrhu na zamítnutí. Nebyl-li by to návrh podmíněný, podle mého názoru hovoří § 90 velice jasně.

 

Budeme tedy v této chvíli hlasovat o návrhu na zamítnutí, a to v hlasování pořadové číslo 169, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

hlasování pořadové číslo 169 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 181 vyslovilo 110 a proti bylo 56. (Potlesk zprava.)

 

Tím jsme projednali tento bod.

 

Dalším bodem je

 

59.
Vládní návrh zákona o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky
/sněmovní tisk 205/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr obrany Vladimír Vetchý, kterého prosím, aby se ujal slova, ale až poté, co v této Poslanecké sněmovně k tomu budou vytvořeny podmínky. (V sále je neustále velký hluk.)

 

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, z pověření vlády předkládám sněmovní tisk 205, to je "Vládní návrh zákona o ozbrojených silách jiných států na území České republiky". Předložený návrh zákona upravuje problematiku právních poměrů ozbrojených sil, především problematiku překračování státních hranic, průjezdu a přeletu, pobytu, potřebných dokladů, celních otázek, používání vojenské techniky, výstroje a výzbroje, poskytování prostředků a služeb, používání spojovacích prostředků včetně rádiových, zdravotní péči, odpovědnost za vzniklé škody, jejich řešení a vypořádání a uplatňování jurisdikce.

Účelem předloženého návrhu zákona je především transformace závazků vyplývajících z členství v NATO. V souvislosti s přístupem k zakládací listině NATO, Washingtonské smlouvy, učiníme postupné kroky k tomu, abychom se stali smluvní stranou dalších mezinárodních smluv, především dohody mezi smluvními stranami NATO o statutu jejích ozbrojených sil.

Navržený zákon upravuje komplex právních vztahů týkající se pouze ozbrojených sil jiných států a je ve vztahu k obdobným úpravám v právních předpisech zákonem speciálním. Svým obsahem se blíží ke srovnatelným úpravám v jiných zemích, např. SRN.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP