(11.20 hodin)

(pokračuje Vetchý)

Jsem přesvědčen, dámy a pánové, že přijetí navrhované úpravy je potřebné pro regulaci vztahů k předmětné oblasti a je také v souladu se zahraničně politickými zájmy České republiky. Jménem vlády si vás dovolím požádat, abyste vládní návrh zákona o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky podpořili a propustili jej do druhého čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Vladimíru Vetchému a prosím o vystoupení zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Petra Koháčka.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovoluji si vám přednést zpravodajskou zprávu ke sněmovnímu tisku 205, který obsahuje vládní návrh zákona o pobytu ozbrojených sil jiných zemí na území ČR. Vládní návrh vymezuje práva a povinnosti spojeneckých nebo jiných zahraničních vojsk na území České republiky v případě, že Česká republika vyslovila s takovým pobytem či tranzitem souhlas.

Návrh zákona vychází z dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy a statutu jejích ozbrojených sil z roku 1951 a obdobné dohody mezi NATO a státy zúčastněnými v Partnerství pro mír z roku 1995. Není pochyb o tom, že takový zákon potřebujeme, a to nejen proto, abychom dali jisté záruky hostujícím vojákům, ale i proto, abychom dali právní jistotu našim občanům.

Doporučuji vám proto propustit návrh zákona do druhého čtení a přikázat jej k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Koháčkovi a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Václav Frank. Udílím mu slovo.

 

Poslanec Václav Frank: Paní předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, i já jsem si vědom, že předkládaný zákon navazuje na předešlé mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána a dává tím i na vědomí připravenost a schopnost podílet se v plném rozsahu na společné zahraniční a bezpečnostní politice.

Už ale tato klauzule mě nutí k připomínce, neboť je dobře známo, že podle programu Capegidž (?)Česká republika připravenost zejména k vlastní sebeobraně ani zdaleka neplní a o připravenosti myslím nemůže být řeč. Je tedy více než zřejmé, že dle předkládaného zákona bude mj. zajišťovat ochranu ČR někdo jiný, a to i svou přítomností na území České republiky.

Dovolím si poukázat předkladatele na některé další nejasnosti, které se za předlohou zákona skrývají. Jednak v důvodové zprávě se uvádí, že předložený návrh zákona je zpracován na základě novelizace Ústavy České republiky, především jejích článků 39 a 43. Já jsem si vědom, že tento bod je na pořadu 13. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu, ale nebyl ještě schválen, takže odkaz není zcela přesný, i když je možné, že jistota schválení změn Ústavy ČR je veliká.

Nutnost zpracování této předlohy je vedena dle mého názoru především k zabezpečení závazků vyplývajících ze Severoatlantické smlouvy ze dne 4. dubna 1949 a statutu jejích ozbrojených sil z 19. června 1955 a označovaných jako NATO-SOFA, ale i dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír a statutu jejich ozbrojených sil ze dne 19. června 1995.

S ohledem na skutečnost, že k uplatňování ustanovení, která vyplývají z NATO-SOFA, se zavázala v listopadu 1995 i Česká republika. Možná by bylo dobré znát text a podmínky. Myslím, že ve vztahu k povinnostem ČR Poslanecké sněmovně plně předloženy nebyly. Upozorňuji na to proto, že je možné, že některá ustanovení NATO-SOFA jsou již překonána, a to skutečně může vést některé jednotlivé smluvní strany k úpravě podmínek pobytu cizích vojsk na jejich území formou vlastních zákonů, z nichž se pak vychází při sjednávání dvoustranných mezinárodních smluv, případně dodatkových dohod o pobytech ozbrojených sil.

Zde vzniká trochu další pochybnost. V odůvodnění zákona se neříká nic o tom, zda ČR takovéto dvoustranné smlouvy má již s některým státem aliance uzavřeny či se pracuje na jejich přípravě. Obdobný stav je i v případě dodatkových dohod, neboť je dobře známo, že takováto dohoda byla zpracovávána již v roce 1998 a měla se vztahovat na statut ozbrojených sil USA v České republice. I tato skutečnost by měla být ze strany možná pana ministra v Poslanecké sněmovně vysvětlena, aby bylo možné komplexně posoudit, jaké případné závazky z těchto dohod či smluv pro ČR vyplývají.

Dovolte mi ještě jedno konstatování. Touto předlohou má být upravován pobyt ozbrojených sil jiných států na území České republiky. Není ještě schválena, a přesto již cizí jednotky na území ČR operují. Nemám na mysli ona vojenská cvičení, ale od 5. května totiž působí na vrcholu krušnohorského Klínovce speciální radiolokační jednotka NATO, která prověřuje komunikační schopnost tuzemské spojovací a zaměřovací techniky a techniky užívané ostatními státy NATO. Jde o 30metrový vysílač s parabolickou anténou, vlastním zdrojem a dalším zařízením a je pravda, že zčásti je tato technika stále označena jako S-FOR.

Já se pana ministra ptám, na jakém základě tato jednotka na území ČR již nyní operuje, když Poslanecká sněmovna začíná pobyt ozbrojených sil jiných států na území ČR zatím projednávat.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, předloha návrhu zákona v sobě skrývá až příliš nejasností a dosud nevysvětlených záhad. Dovolím si tvrdit, že je svým způsobem nebezpečí pro suverenitu ČR s možnými nenapravitelnými důsledky. Myslím, že by se skutečně nic nestalo, kdyby předkladatel předložil Poslanecké sněmovně ať už dohody NATO-SOFA, popř. dodatkové dohody k nahlédnutí a k možnosti potřebné orientace s ohledem na projednávanou předlohu zákona.

Z uvedených skutečností navrhuji Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o pobytu ozbrojených sil cizích států na území České republiky zamítnout. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Václavu Frankovi, který byl jediným přihlášeným do rozpravy. Nemám žádné další přihlášky, končím rozpravu k tomuto bodu. Ptám se pana navrhovatele, zda si přeje přednést závěrečné slovo.

 

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, Ministerstvo obrany jako předkladatel tohoto zákona je přesvědčeno, jak už říkal i pan poslanec, že tento zákon shromáždil a řeší problémy, které mohou nastat při pobytu cizích ozbrojených sil při průjezdu, transferech, a to nejen vzhledem k těmto ozbrojeným silám, ale i k našim občanům, řeší škody, řeší odpovědnosti. Jsem přesvědčen, že tento zákon je nutný, protože to bude další ze zákonů, které v sobě řeší uceleně celou problematiku. To je první poznámka.

Co se týká připomínek pana poslance Franka, ano, v roce 1995 jsme přistoupili k úmluvě NATO-SOFA. Celá řada těchto úmluv se připravuje na jejich úpravy, na dopracování.

Co se týká poznámky k návrhu na změny ústavy, tento zákon je koncipován tak, aby navazoval na případnou změnu ústavy, definoval určité pojmy, ale není přímo závislý na této změně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP