(14.20 hodin)

(pokračuje Buzková)

V hlasování pořadové číslo 581, které zahajuji, se ptám, kdo je pro přikázání tohoto návrhu výboru pro obranu a bezpečnost. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 581 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 166 pro vyslovilo 134 a nikdo nebyl proti.

 

V hlasování pořadové číslo 582, které zahajuji, se ptám, kdo je pro přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 582 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 166 pro vyslovilo 116 a 15 bylo proti.

 

V hlasování pořadové číslo 583, které zahajuji, se ptám, kdo je pro přikázání petičnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 583 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 166 pro vyslovilo 74 a 38 bylo proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu a bezpečnost a výboru zahraničnímu.

 

Dalším bodem je

 

50.
Vládní návrh zákona o matrikách, jménu a příjmení
a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 191/ - prvé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 191. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr bez portfeje Jaroslav Bašta, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych v souladu s § 90 odst. 1 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny uvedl návrh zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane ministře. Paní poslankyně, páni poslanci, prosím o klid v jednacím sále.

 

Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta: Návrh tohoto zákona se předkládá na základě plánu legislativních prací vlády ČR. Novou právní úpravou je řešena situace, kdy dosavadní právní úprava vycházela ještě z císařského patentu Josefa II. z roku 1874 a neodpovídala již současným potřebám, a to i přes řadu novel. Jejím cílem je vytvořit předpoklady pro zajištění moderního výkonu státní správy na tomto úseku s vazbou i na ostatní evidence vedené státními orgány, např. evidenci obyvatel.

V této souvislosti je třeba upozornit na velkou roztříštěnost úřadů, které vyřizují na místní úrovni záležitosti občanů. Z tohoto důvodu by mělo dojít k optimalizaci počtu matričních úřadů, tak aby jejich počet a umístění bylo srovnatelné se stavebními úřady.

Matriční úřady by měly rovněž vykonávat činnosti dosud zabezpečované policií. Jedná se o vyřizování záležitostí týkajících se občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazů a vedení evidence obyvatel pro obce patřící do správního obvodu matričního úřadu. Občané by tak mohli podat žádost o vydání uvedených dokladů na matričním úřadu a nemuseli by cestovat do okresního města.

Navrhovaná právní úprava pak dále vytváří podmínky pro posílení profesionality na tomto úseku výkonu státní správy a měla by se stát nedílnou součástí širší reformy veřejné správy. Navrhovaným zákonem se posiluje charakter matrik jako základní státní evidence o narození, uzavření manželství a úmrtí fyzických osob na území České republiky a narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů ČR, k nimž došlo v cizině.

Při vedení matrik je zachována forma rukopisných zápisů do předem svázaných knih, nově je zavedeno souběžné využití výpočetní techniky.

Zákon dále umožňuje na rozdíl od předchozí právní úpravy zápis dvou jmen do matriční knihy. Zápis druhého jména se umožňuje i zpětně, a to formou prohlášení před matričním úřadem. Novou právní úpravou je usnadněna situace i osvojitelům, kteří si přejí, aby osvojenec měl jiné jméno než to, které je zapsáno v matrice. Osvojitelé tak budou moci zvolit osvojiteli jiné jméno či jména formou prohlášení před kterýmkoliv matričním úřadem, a nikoliv jako dosud formou správního řízení vedeného matričním úřadem v místě jejich pobytu.

Pro vedení matrik nejsou v rámci EU stanovena jednotná pravidla. Právní úprava vedení matrik je ponechána plně v pravomoci národních orgánů jednotlivých zemí. Zákonem je výkon agendy vedení matrik a užívání jména a příjmení, která je výkonem státní správy, svěřen obcím, tedy samosprávě, což je plně v souladu s Evropskou chartou místní samosprávy. Podle jejího článku IV odst. 1 základy pravomoci a odpovědnosti místních orgánů jsou dány ústavou nebo zákonem.

Doporučuji vám, vážené paní poslankyně a páni poslanci, abyste návrh po obecné rozpravě přikázali k projednání příslušným výborům Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi Baštovi. A nyní prosím o vystoupení zpravodaje pro první čtení pana poslance Pavla Němce.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych přednesl zpravodajskou zprávu zpravodaje ke sněmovnímu tisku č. 191, tedy k vládnímu návrhu zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. Nebudu příliš rozebírat okruhy, kterými se navrhovaný zákon zabývá, a zmíním alespoň některé z nich.

Navrhovaný zákon jednak definuje matriku, matriční činnost, rozdělení jednotlivých matričních evidencí a v této části závěru zákona v podstatě nahrazuje řadu existujících vyhlášek a současně nahrazuje zastaralý a již nevyhovující zákon z roku 1949. Toť nakonec zaznělo i z úst předkladatele, pana ministra Bašty.

Rovněž tak zákon upravuje působnost na úseku matriční činnosti a vymezuje kompetence při výkonu této činnosti mezi jednotlivé orgány veřejné správy, a to mezi ministerstva, okresní úřady a matriční úřady, přičemž tyto matriční úřady jako nejnižší stupeň výkonu matriční činnosti budou působit ve vymezeném teritoriu. Zákon je nazývá správním obvodem.

Rovněž tak navrhovaný zákon upravuje používání jména a příjmení a náležitosti spojené při žádosti o změnu jména apod.

Jsem přesvědčen, že jde o normu, která je potřebná, je ve větší části i v souladu se současnými trendy - to se týká zejména používání jména, možnosti zapisování dvojjmen u dětí apod. Nicméně jsem přesvědčen, že zákon má v sobě zahrnutu i věc problematickou, a jako velmi problematická a podle mého názoru nepřijatelná záležitost je právě rozdělení kompetencí, a to rozdělení kompetencí právě na matriční úřady s vymezeným správním obvodem. Jsem přesvědčen, že přenášet v rámci výkonu veřejné správy matriční činnost o stupeň výše, tzn. z dnešních obecních úřadů na určité matriční obvody, není správné. Jsem dokonce přesvědčen, že zákon není v souladu s podporovanou koncepcí reformy veřejné správy, protože jsem přesvědčen o tom, že se většina politické reprezentace přiklání k důslednému modelu dvojstupňové veřejné správy, tzn. obec a vyšší územní správní celek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP