(19.40 hodin)

(pokračuje Gongol)

To v podstatě konstatuje i Zpráva vlády o stavu společnosti, která špatnou privatizaci považuje za jednu ze dvou hlavních příčin špatného stavu ekonomiky. Už jsme o tom diskutovali, a diskuse je k tomuto bodu přerušena. Doufám, že jste si toho všimli.

Hledal jsem zde alespoň malou zmínku o tom, jak čelní představitelé Fondu národního majetku, kteří se najmenovali do dozorčích rad mnoha podniků s majoritou státu, hájili zájmy státu v těchto společnostech. Příkladem jejich naprosto nezodpovědného přístupu může být trestuhodná ztráta majority ve společnostech pro těžbu uhlí, jako např. Mostecká uhelná společnost nebo OKD, a. s., a řada dalších. Možná namítnete, že to bylo až v roce 1998. To je sice pravda, ale první kroky byly učiněny již v roce 1997, tedy v roce, o kterém dnes hovoříme s více než jednoletým zpožděním. Už vidím vaši argumentaci, že je to důkaz toho, že stát není dobrým vlastníkem. Je to jen důkaz toho, že úředník Fondu národního majetku, náhodně vybraný, dobře placený, se necítil zodpovědný za výsledek své práce a dokonce není brán k zodpovědnosti. Odpověď na to v této zprávě výrazně postrádám.

Ve zprávě rovněž postrádám jasné stanovisko prezidia Fondu národního majetku a dozorčí rady k poskytnutým zárukám za úvěry akciovým společnostem, které své závazky nesplnily. Víme přece, jak vypadá situace v ČKD Praha, a. s., která dostala záruku na úvěr včetně úroků ve výši 2,5 mld. Kč, který se měl začít sice splácet až v roce 1999, ale jistě ji splácet nebude, nebo nesplacené půjčky Zetoru Brno, a. s., nebo První brněnská, a. s. Že by to byl skrytý program již tehdejší vlády pana Klause v revitalizaci?

Z tohoto pohledu se mi zdá pokřik této strany proti současnému programu revitalizace pouze jako neupřímné a politicky zneužívané ohlupování lidí.

To, že ve zprávě je uveden příjem o 300 mil. Kč za rok 1997 menší než výdaje, mě již nepřekvapuje. Tento moloch, nazývaný Fondem národního majetku, při likvidaci národního majetku se není schopen sám dokonce uživit, a to za situace, že má dekret na to, aby rozdával lenní panství svým zbrojnošům.

Zpráva jen konstatuje, že nebyl zprivatizován očekávaný objem majetku proti předpokladu zprivatizovat majetek v účetní hodnotě cca 18 mld. Kč a nebyly dosaženy ani předpokládané příjmy z jeho prodeje. Proti předpokladu 9,7 mld. Kč činily skutečné příjmy pouze 5,8 mld. Kč, což činí asi jen 60 %. Tímto konstatováním to končí, závěr ani opatření žádná.

Doporučuji proto, aby Poslanecká sněmovna zprávu zamítla a v případě jejího přijetí doporučuji toto doprovodné usnesení:

"Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby nejpozději do 30. září 1999 předložila Poslanecké sněmovně návrh novely zákona o Fondu národního majetku ke zlepšení jeho činnosti."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Gongolovi. Hlásí se dále někdo do všeobecné rozpravy? Pan poslanec Kocourek. Udílím mu slovo.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážená paní předsedající, dovolte mi, abych přednesl pozměňovací návrh k usnesení rozpočtového výboru, jak jsem je zde prezentoval, a to v bodě II. by se slova "do konce května 1999" nahradila slovy "do konce června 1999". Jedná se spíše o technickou úpravu, protože konec května už byl a tato část usnesení už je neaktuální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kocourkovi. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak. Končím všeobecnou rozpravu k tomuto bodu.

Ptám se pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj si také nepřeje přednést závěrečné slovo. Bude se tedy hlasovat o návrhu usnesení, a to zítra.

 

Dalším bodem schváleného pořadu schůze je

 

96.
Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného výkonu usnesení
obecního zastupitelstva obce Lužice

 

K tomuto bodu jsme obdrželi usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí ze dne 14. dubna tohoto roku spolu se všemi souvisejícími dokumenty.

Úvodní slovo přednese zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Radko Martínek, kterého prosím, aby se ujal slova. Předpokládám, že také přednese návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře financí, vážené kolegyně a kolegové, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 12. schůzi dne 14. 4. 1999 projednal záležitost rušení usnesení obecního zastupitelstva obce Lužice, okres Most. Na základě projednání, po zpravodajské zprávě poslance Radko Martínka a po rozpravě, ve které konstatoval, že nedošlo k porušení zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v žádném jejím ustanovení, přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vyslovila nesouhlas s pozastavením usnesení obecního zastupitelstva obce Lužice ze 7. září 1998 přednostou Okresního úřadu Most a potvrdila platnost tohoto usnesení.

Také v tomto případě - jako už v některých dalších případech, které jsme zde projednávali - se jedná o pozastavení rozhodnutí obecního zastupitelstva. Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pečlivě zvažoval všechny podkladové materiály a došel k názoru, že všechny požadavky, které dává zákon pro to, aby obec mohla rozhodnout, byly splněny. Je tím myšleno především zveřejnění na veřejné desce včetně dodržení stanovených lhůt. Důvodem, pro který přednosta okresního úřadu toto usnesení pozastavil, jsou názory na to, zda zastupitelstvo v majetkových oblastech rozhodlo správně, nebo nesprávně.

Dle názoru příslušného výboru se Poslanecká sněmovna má zabývat především tou otázkou, zda byl, nebo nebyl porušen zákon o obcích, a to v tomto případě prokazatelně nebyl.

Na druhé straně je zcela evidentní - a tento případ to dokládá - že by bylo nanejvýše záhodno, abychom přistoupili ke změně současných zákonů, protože Poslanecká sněmovna podle našeho názoru není soudem a nemůže jako soud rozhodovat, a tento případ je dokladem určité nedokonalosti, která by se měla v poměrně krátké budoucnosti odstranit.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Radko Martínkovi. Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Hlásí se pan poslanec Jalůvka.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vyjádřil své stanovisko k dané kauze. Plně podporuji stanovisko výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí v této věci ze 14. dubna letošního roku. Ani podle mého názoru nebylo postupem obecního zastupitelstva obce Lužice porušeno ustanovení § 36 A odst. 4 zákona o obcích.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP