Začátek schůze Poslanecké sněmovny
15. června 1999 v 15.12 hodin

 

Přítomno: 165 poslanců

 

 

(Schůze zahájena v 15.12 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 14. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Schůze byla svolána podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 44 poslanců. Telegram vám byl odeslán v pátek 11. června 1999 a pozvánka s návrhem pořadu byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami. Pan poslanec Kuneš má náhradní kartu č. 4, paní poslankyně Jirousová má náhradní kartu č. 6.

Nejdříve přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, aby byly určeny poslankyně Ivana Hanačíková a Olga Sehnalová. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím, takže zahájím hlasování.

 

Kdo je pro, aby poslankyně Hanačíková a Sehnalová byly ověřovatelkami schůze, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování číslo 1 z přítomných 157 poslanců 143 bylo pro, nikdo nebyl proti.

Ověřovatelkami schůze jsme určili poslankyni Hanačíkovou a poslankyni Sehnalovou.

 

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: Doležal Vladimír - zahraniční cesta, Horníková Zdeňka - zahraniční cesta, Hrnčíř Pavel - zahraniční cesta, Kostrhun Jan - hospitalizace, Křeček Stanislav - zdravotní důvody, Lobkowicz Michal - zahraniční cesta, stejně jako poslanci Maštálka, Recman, Sobotka, Štěpová, Tichý, Vlček a Volfová, a pan poslanec Rudolf Tomíček z důvodu úmrtí v rodině.

Nyní rozhodneme o pořadu 14. schůze. Návrh pořadu je součástí pozvánky. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout změnu nebo doplnění pořadu. Rovněž nelze rozšiřovat schválený pořad.

 

(Reakce na neustálý hluk v sále:) Já vás prosím, abyste se opravdu utišili. Pan poslanec Payne - mohu vás poprosit?

Přesto se přihlásila paní poslankyně Rujbrová k návrhu pořadu schůze.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, ve smyslu § 51 odst. 6 zákona o jednacím řádu navrhuji odročení dnešního jednání na 22. června ve 14 hodin. Vede mě k tomu skutečnost, že toto ustanovení ukládá svolat schůzi sněmovny tak, aby poslanci byli vyrozuměni nejméně pět dnů předem.

Z telegramu, který jsme obdrželi - konkrétně můj telegram byl z Prahy odeslán v pátek v 16.20 hodin - jsme vyrozuměli, že je svolána schůze Poslanecké sněmovny. Vlastní pozvánku na tuto schůzi jsem konkrétně obdržela až dnes, protože pondělí, jak je známo a jak vyplývá z ustanovení § 53 odst. 3, není jednacím dnem sněmovny a poslanci se v Poslanecké sněmovně nevyskytují. Je tedy zřejmé, že lhůta ke svolání v podstatě vůbec běžet nezačala.

Byla bych velmi nerada, kdybychom jako zákonodárný sbor porušovali vlastní zákony tak, že schůzi svoláváme v době, kdy je zřejmé, že termín pro její konání ani dodržen být nemůže. Pokud někteří z nás pokládají tento bod za naléhavý, nic nebránilo, aby byl zařazen do programu schůze, která probíhala minulý týden.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji, paní poslankyně. Já bych chtěl paní poslankyni říci, že je přítomno v tuto chvíli 159 poslanců. Vidím, že přichází pan místopředseda Gross, to je 160 poslanců. Písemně se mi omluvilo 14 poslanců, takže to je 174. Zdá se mi, že pro drtivou většinu poslanců možnost včas se dozvědět o schůzi a dostavit se na ni existuje, byla, čili termín byl dodržitelný, o čemž svědčí i počet přítomných poslanců.

Paní poslankyně, respektuji váš návrh na odročení a jsem připraven o něm dát hlasovat. Má ještě někdo nějaký jiný návrh nebo chce vystoupit k pořadu schůze? Ne-li, zahájíme hlasování číslo 2, návrh paní poslankyně Rujbrové na odročení této schůze na 22. června ve 14 hodin.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 2 ze 164 přítomných 24 bylo pro, 130 bylo proti, návrh nebyl přijat.

 

Protože se již nikdo jiný nehlásí k návrhu pořadu, budeme hlasovat o návrhu pořadu 14. schůze Poslanecké sněmovny tak, jak byl písemně předložen.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro návrh pořadu, tak jak byl písemně předložen, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 3 z přítomných 164 poslanců 140 bylo pro, 21 proti. Návrh byl přijat.

 

Přistoupíme proto k bodu schváleného pořadu, kterým je

 

Vládní návrh na vyslovení souhlasu s vysláním průzkumné roty
a dopravního letounu An-26 Armády České republiky do operace JOINT GUARDIAN
/sněmovní tisk 250/

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 250, jeho součástí je také návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Z pověření vlády tento návrh odůvodní ministr obrany Vladimír Vetchý a ministr zahraničních věcí Jan Kavan. Páni ministři, prosím, ujměte se slova v tomto pořadí.

 

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda se na vás v souvislosti s řešením krize v Kosovu obrací se žádostí o projednání návrhu na vyslání jednotky Armády České republiky, konkrétně průzkumné roty a nevyzbrojeného letounu An-26 do operace mezinárodních bezpečnostních sil JOINT GUARDIAN.

Dynamický vývoj situace posledních dnů způsobil určité překonání vám předloženého materiálu. Proto v úvodu krátce připomenu kroky, které se udály od doby, kdy vám tento materiál byl vládou předložen.

Vývoj událostí posledního týdne hodnotí naše vláda kladně a vítá jej. Přes všechna pozitiva si je ale vláda vědoma potřeby opatrného optimismu. Ke skutečnému rozřešení konfliktu zbývá ještě dlouhá cesta mírového urovnání, návratu uprchlíků, demilitarizace všech ozbrojených složek působících v této provincii, rekonstrukce zničené infrastruktury a mnoho dalších úkolů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP